Next Page: 100
          

Põhjamaad kaaluvad ühist piletisüsteemi ühistranspordile   

Cache   

Majandusminister Kristen Michal kohtub Lapimaal põhjamaade transpordi- ja IT-ministritega, et leida võimalusi ühiseks koostööks digitaalsete transporditeenuste vallas. "Tallinn ja Helsingi on juba mõnda aega ette valmistanud ühise piletisüsteemi arendamist. See võimaldaks sõita ükskõik millise transpordikaardiga või pangakaardiga nii Tallinna kui Helsingi ühistranspordis. Kaoks mure, kuidas ja millist piletit ühe või teise bussi või trammi peale soetada," tõi minister näiteks. Mugavam piletisüsteem soodustab ka ühistranspordi laiemat kasutamist ning vähendab autode hulka linnatänavatel. Eesmärk aga pole autosid transpordivahenditena ära kaotada, vaid integreerida nad võimalikult efektiivselt teiste transpordivahenditega. Autode kapitalikulu on väga suur ning uuringud on näidanud, et keskmine auto seisab 95% ajast. "Ühine piletisüsteem on samm tervikliku digitaalse transporditeenuse poole," ütles Michal. "Järgmisena võiksime mõelda lahendusest, kuhu on integreeritud kõik liikumisviisid ja teenused - lennukitest jalgrattarendi ja Uberini. Tekiks võimalus näiteks mobiiliga planeerida reis ning sõita igas transpordivahendis, olgu see siis jagatud auto, takso, parvlaev või buss. Seejärel tuleb kuu lõpus arve tehtud sõitude või valitud piletipaketi eest. Kasutaja saab auto kuluka omamise asemel kasutada talle sobivat teenust, mis on rahaliselt säästlikum ning kokkuvõttes ka keskkonnale kasulikum," sõnas taristuminister. Soomes on kaalumisel selline süsteem liikuvuse paketina, nimega Mobility as a Service ehk MaaS. Näiteks saaks kasutaja osta paketi, mis koosneb teatud hulgast bussi- ja taksosõitudest, auto- ja jalgrattarendist, kaugliini  bussisõitudest ja rongipiletitest. Selle tulemusel muutuksid inimeste liikumisvõimalused nii kodumaal kui seda teenust pakkuvates riikides kaustajale mugavamaks, mitmekesisemaks ning keskkonnasäästlikumaks. 1/02/2016
EST

          

Parim IKT-alane õpilaste leiutis on „Lusikas magus +/- "   

Cache   

Täna, 10. detsembril autasustati Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses 2015. aasta parimaid noori leiutajaid.   „Tänavusele konkursile esitatud leiutiste puhul on väga hästi näha, millist mõju omavad Internet ja tehnoloogia areng tavalistele asjadele – neid on võimalik uuesti leiutada. Sensoritega varustatud lusikast, ukse käepidemest või käevõrust saavad targad vahendid, mis aitavad meie elu paremaks muuta. Noored leiutajad ise ehk ei märkagi, et nad on enda avastustega astunud tulevikumaailma nimega asjade internet“ kommenteeris konkursile esitatud töid ettevõtlusminister Liisa Oviir.    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis Õpilasleiutajate riikliku konkursi raames kolmandat korda välja eriauhinna parimale info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusele.    Eriauhinna vääriliseks tööks valiti Tallinna Kesklinna Põhikooli 2.klassi õpilase Arion Andreas Aavisto lahendus targast lusikast. Tänapäeval on noored ja täiskasvanud aina teadlikumad tervislikest eluviisidest ja toitumisest ning tehnoloogiat appi võttes on võimalik teha ka paremaid valikuid enda toidulaua osas. Tark lusikas on valmistatud plastmassist, millesse on paigaldatud sensor mõõtmaks joogis ja toidus olevat suhkrusisaldust. Kui see on üle soovitusliku normi, muudab lusikas värvi ja läheb punaseks.    „Meie eesmärk eriauhinna andmisel on tunnustada õpilasi ja innustada neid leidma infotehnoloogiale põnevaid lahendusi, rakendama oma IKT-alaseid oskuseid ja teadmisi ning miks mitte siduda ennast tulevikus ka ettevõtlusega“ põhjendas minister Oviir.     Õpilasleiutajate riiklikule konkursile esitatakse igal aastal ideid, mis võiksid muuta elukeskkonda turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks või mugavamaks. Konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.   10/12/15
EST

          

Meresõiduohutuse seadus vähendab laevaomanike asjaajamiskoormust   

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastamiseks meresõiduohutuse seaduse, mis vähendab laevaomanike halduskoormust. Olulisemad muutused puudutavad mujal antud tunnistuste tunnustamist Eestis, rannasõidus kasutavatele vanematele laevadele lihtsamate nõuete kehtestamist ja kvaliteedi ning tervisekontrolli bürokraatia vähendamist. Üks olulisemaid muudatusi puudutab erinevate dokumentide dubleerimise lõpetamist ja mujal välja antud tunnistuste tunnustamist. Nii laevaomanikud kui ministeerium on seisukohal, et väikelaeva juhtimisõigust tõendava dokumendina võiks tunnustada ka mujal Euroopa Liidus välja antud tunnistusi. Samamoodi ei peaks mõnes teises EL riigis väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse saanud väikelaevajuht sama dokumenti Eestis enam taotlema. Lisaks soovib ministeerium Eesti merepärandi säilimise huvides lubada üle 45 aasta vanustele laevadele taotleda ajaloolise laeva tunnistust, mis kehtiks sõitmiseks Euroopa Liidu liikmesriikide kohalikus rannasõidus. Sel juhul ei oleks muude tunnistuste, näiteks mere- ja sõidukõlblikkuse ning reisijateveo tunnistuse omamine vajalik. Veel puudutavad olulisemad muudatused hüdrograafilisi mõõdistustöödega või mereõppeasutuste kvaliteedisüsteemi auditeerimisega tegelevaid ettevõtteid ning meremeeste tervisekontrolli tegevaid asutusi. Muudatuste eesmärk on peaasjalikult vähendada halduskoormust valdkondades, kus kontrolli teostab või ohutust tagab mitu asutust ning kus täna kohalduvad näiteks topelt nõuded aruandlusele. /22.09.2015/
EST

          

Riik toetab biometaani kasutamist ühistranspordis   

Cache   

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal allkirjastas eelnõu, mis toetab biometaani kasutuselevõttu Eesti transpordisektoris. Kohalikust toormest toodetud kütus on majandus- ja taristuministri sõnul oluline Eesti energiasõltumatuse tagamiseks ning biometaani kasutamine ühistranspordis toob puhtama õhu linnades, kus ühistransport läheb üle keskkonnasõbralikumale küttele. „Pilootfaasis toetab riik tanklate rajamist ja avalike bussiliinide viimist biometaanile,“ ütles minister. „Algus on juba tehtud. Tartu ja Pärnu tegutsevad, et linna ühistransport liiguks keskkonnasõbralikul ja kohalikul toormel baseeruval kütusel juba ülejärgmisel aastal. Tartus tähendab see 2017 aastal umbkaudu 65 gaasil töötavat innovaatilisemat bussi. Mõlemad linnad saavad selle tulemusena puhtama linnaõhu, madalama mürataseme ning stabiilsema kütusehinna ühistranspordile,“ lisas ta. Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused saavad toetust biometaani nõudluse tekitamiseks. Juhul, kui bussifirmadel on biometaani ostukohustus teatud hinna piires, tekib juurde ka biometaani tarbimine. Liinivedude toimumine on aga garanteeritud, kuna biometaani ja maagaasi on võimalik tarbida samades bussides ning tegemist on peaaegu identsete kütustega. Tanklaid toetatakse, et parandada surugaasi (CNG) ja biometaani kättesaadavust tarbijate jaoks. Selleks, et oleks võimalik soodustada biometaani tarbimist, peab suurendama CNG kasutamist. Tanklatoetuse saajad peavad tõestama toetusvajadust oma projektidele ning tankla rajamisega kaasneb kohustus pakkuda müügiks biometaani. Toetust saavad ligikaudu 20 tanklat. Eesti on võtnud endale eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10 protsendini aastaks 2020. Seda võib teha ka imporditavate biokütustega, kuid otstarbekam on kodumaise biometaani tarbimine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb koostööd Keskkonnainvesteeringute keskusega, et võtta mootorikütusena kasutusele biometaan, mis on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning mille kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut. /21.09.2015/
EST

          

Tartu on saamas esimeseks täielikult biometaanbusse kasutavaks linnaks Eestis   

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tartu linn ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli, et toetada biometaani kasutuselevõttu linnatranspordis. Tartu linn plaanib viia oma linnatranspordi biometaanil sõitvatele kütustele juba 2017. aastast. Biometaan on keskkonnasõbralik ning seda on võimalik toota kohalikust toorainest. Kokkuleppe, milles on sõnastatud eri osapoolte rollid ning tegevused, allkirjastasid majandus- ja taristuminister Kristen Michal, Tartu linnapea Urmas Klaas ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige Lauri Tammiste. „Tartu teeb ühistranspordi arendamisel kvalitatiivse hüppe. Projektiga on ühendatud keskkonnasäästlikkus, kodumaise kütuse kasutusele võtmine, innovatsioon. Samuti tekitab busside kasutuselevõtt nõudluse biometaani järele ja sellega uue turu kodumaistele tootjatele,“ ütles Kristen Michal. „Näen meeleldi, et Tartu eeskuju järgiks ka teised Eesti linnad, et kümne aasta pärast saaksid kõik reisijad istuda bussis, mis sõidab kohaliku kütusega,“ lisas ta. Tartu linn kavandab 2017. aastal algavaks veoperioodiks leida riigihankega koostööpartneri, kes pakuks teenust biometaanil töötavate gaasibussidega. Hinnanguliselt on Tartu linna gaasikuluks avalikel liinide teenindamisel 65 gaasibussiga ligikaudu 2,4 miljonit kuupmeetrit biometaani või sellega võrdses koguses maagaasi aastas. „Tartust on saamas esimene linn Eestis, mis viib oma ühistranspordi keskkonnasäästlikumale lahendusele," sõnas linnapea. "Biometaanbussid hoiavad linnaõhu puhtamana ning toob Tartu esile kui tulevikku vaatav linn. Samuti on hea meel, et riik on projekti teostamisel meile igakülgselt abiks olnud,“ lisas ta. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud määruse biometaani tarbimise toetamiseks transpordisektoris. Määruses on muuhulgas toodud tingimused, mille alusel on kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel võimalik saada KIKist toetust biometaani laiemaks kasutuselevõtuks. Toetuse saamise eelduseks on nõuda transpordihankes teenuse pakkumist kas täielikult või osaliselt biometaaniga sõitvate sõidukitega. „Hea meel on näha Tartu initsiatiivi ja julgust. Niipea, kui määrus on valmis, ootame KIKi kohalike omavalituste toetustaotlusi,“ ütles KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste. Riigi pikaajaline eesmärk on aidata mootorikütusena kasutusele võtta biometaan, mis on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning mille kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.
EST

          

Kristen Michal osales Tapa raudteedepoo värvi- ja pesutsehhi nurgakivi asetamisel   

Cache   

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal osales täna Tapa raudteedepoo värvi- ja pesutsehhi nurgakivi asetamisel. Tsehh on riigile kuuluva ettevõtte EVR Cargo lähiaja üks suurimaid investeeringuid kogumaksumusega 2,5 miljonit eurot.   „Raudteetranspordi arendamine on nii riigi kui Euroopa Liidu prioriteetide seas, olles üks ohutumaid, mugavamaid ja keskkonnasäästlikumaid liikumisviise. Siia rajatav värvi- ja pesutsehh võimaldab teenindada nii raudtee veeremit, kui ka teisi suuregabariidilisi sõidukeid – näiteks meie Kaitseväe tehnikat,“ lausus Michal. "Uus tsehh on EVR Cargo lähiaja suurim investeering ning annab töötajatele väsinud endise tapamaja ruumide asemel tipptasemel tehnoloogia ja kaasaegsed töötingimused," lisas minister.   Depoos tervikuna teostatakse hooldus ja remonttöid EVR Cargo 2900-le vagunile ning 70-le vedurile, kuid potentsiaalseid kliente on Läänemerest Vaikse ookeanini ning kliendibaasi laienedes on uues tsehhis eeldused ka täiendavateks töökohtadeks.   Uue värvi -ja pesutsehhi ehituse tingis olukord, kus vana tsehh on tänaseks täielikult amortiseerunud ning töötingimused on muutunud pea võimatuteks. Hoone suuruseks saab 2700 m2 ja investeeringu kogumahuks kujuneb 2,5 miljonit eurot. Ehitajaks on Nordlin Ehitus ja objekti valmimistähtaeg on järgmise aasta 15. veebruar. Hoonesse tuleb vagunite haavelpuhastus, värvimine ja tsisternide pesu.
EST

          

Liikmesriigid kiitsid heaks Euroopa transporditaristu toetuste paketi   

Cache   

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid täna ühehäälselt heaks Euroopa Komisjoni transporditaristu toetuste paketi kogumahuga 11,93 miljardit eurot, mille üheks osaks on ka Rail Balticu projekt. Ettepaneku rahastusotsuseks tegi Euroopa Komisjon 29. juunil, tänane liikmesriikide poolne heakskiit muudab seega Rail Balticu rahastusotsuse lõplikuks. Majandus- ja taristuminister Kristen Michali kinnitusel annab tänane lõplik otsus kindluse projektiga edasi minna. „Rail Balticu raudteeühendus toob Läänemere piirkonda, seal hulgas Eestisse mahuka investeeringu ning tagab tulevikus kiire ja turvalise ühendustee meie liitlastega Euroopas, mille üle tasub Euroopa ääreala väikeriigil kindlasti rõõmu tunda,“ lisas Michal. Michali sõnul tõi Euroopa Komisjon tänasel kohtumisel välja, et kõikide heakskiidetud projektide kogumaht on sedavõrd suur, et tegemist on Euroopa Komisjoni suurima ühekordse investeeringuga transporti. „Selline hinnang näitab väga selgelt, et Euroopa on võtnud eesmärgiks oma liikmesriike tugevamate ühendusteedega siduda, keskendudes eelkõige piiriülestele projektidele, mis kindlasti tähendab ka Eesti majanduspotentsiaali kasvu,“ selgitas minister. „Lisaks soovin tänada kõiki projekti seni vedanud ametnikke ja eksperte, maavanemaid ja nende meeskondi, kohalikke omavalitsusi, Euroopa Parlamendi saadikuid, Euroopa Komisjoni eelmist transpordivolinikku Siim Kallast ning praegu selles ametis olevat Violeta Bulci, samuti projekti arenguks vajalikku konstruktiivset tagasisidet andnud kodanikuühendusi ja kõiki Eesti majandusarengule kaasa elavaid inimesi.“ Eesti, Läti, Leedu ning kolme riigi osalusega ühisettevõte saavad projekti esmase etapi elluviimiseks kokku 540 miljonit eurot, millest 81,83% tasutakse Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF). Eesti osa projekti esmase taotluse eelarvest on 213 miljonit eurot, millest 174 miljonit tuleb Euroopa Liidult ning 39 miljonit riigieelarvest järgneva nelja aasta jooksul. Eestis kulub 40 protsenti nimetatud mahust erinevate ettevalmistustööde lõpuleviimiseks ning 60 protsenti Rail Baltic raudtee ehitustööde esimesteks etappideks. Vastavalt Euroopa Komisjoni ja Balti riikide kokkuleppele peavad ehitustööd Rail Balticu trassil algama 2018. aastal. Rail Baltic on kavandatav moodne ja keskkonnasõbralik kiirraudtee, mis ühendab Eesti Euroopaga ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Uus rahvusvaheline raudteeühendus on oluline arengusamm Balti riikide transpordivõimaluste edendamisel.
EST

          

Rail Balticu planeerimist jätkatakse Harjumaal läänepoolsel trassil   

Cache   

Tänasel Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati Harju maavanema ettepanekul, et raudtee planeerimist jätkatakse Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas niinimetatud läänepoolsel trassivariandil. Ehkki Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelistatud idapoolse trassiga võrreldes on tegemist ehitusmaksumuselt mõnevõrra kallima alternatiiviga, on planeerimisseaduse kohaselt trassivaliku otsustusõigus maavanemal. Projektijuhi Miiko Perise kinnitusel alustatakse ka regionaalse transpordi tulevikuperspektiive silmas pidades analüüsi kohaliku rongiliikluse peatuste tehnilise teostatavuse osas. „Ehkki kohalike peatuste väljaehitamise maksumust pole arvatud raudtee rajamise projekti eelarvesse ja sellist mahukat investeeringut peab riik eraldi kaaluma, on mõistlik seda küsimust analüüsida.“ selgitas Peris. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastal 2018. Harju- ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsema analüüsi tulemustega saab tutvuda siin: https://God.blue/splash.php?url=4yCHm7NtcSqwVIUDjOTjkOlYl3Squ9wFAftcJoHBeB9caT0CVf5iTVFgQ5wuLbgjJ3PrYqDV5AZg96rZhI_SLASH_VIPt8dV9FtO0vtQtxxQD_SLASH_H_PLUS_ZVICVaFPqE7nIcPHSQRgCSW5BKJlWdAG_PLUS_Hi8moc6PXPkm3OxAvi7nLLpRY8UGqe_PLUS_vOVQA9F2mgE4zvpkrXcOEGR0ZOkCdh4KVfnyAdAxWRznkW7gNEj2GfKRR0L3IIUpZzSBxBSSuDl1x6GC0VLJoH
EST

          

Tallinna Sadama üldkoosolek kinnitas aastaaruande ja dividendimakse   

Cache   

Eelmise aasta suurimaks väljakutseks oli nii Tallinna Sadamale kui ettevõtte omanikuna riigile nelja uue parvlaeva hankimine. „Omaniku ootus on, et laevad valmiksid õigeaegselt ning Tallinna Sadam juhiks projekti igas mõttes hästi,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal. Laevade ehitus nii Poola kui Türgi tehastes on graafikus ning töö käib,“ kinnitas ettevõtte juhatuse esimees Ain Kaljurand. Uute parvlaevade kiilu asetamise tseremooniad on kavandatud 2015. aasta kevadesse. Parvlaevade veeskamine algab käesoleva aasta lõpus ning  aluste käigukatsetused toimuvad  2016. aasta suvel. Vastavalt laevatehastega sõlmitud lepingutele antakse parvlaevad Tallinna Sadamale üle 2016. aasta hilissuvel. Minister Michal kinnitas riigile kuuluva AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosoleku ülesannetes kolmapäeval ettevõtte eelmise aasta majandusaruande ning dividendimakse; Tallinna Sadam kannab dividendidena tänavu riigieelarvesse 31,2 miljonit eurot, millele lisandub tulumaksukulu summas 7,8 miljonit eurot. “Tallinna Sadama majandusnäitajad olid 2014. aastal väga head, seda nii 110,8 miljoni euroni ulatunud tegevustulude kui 52,7 miljoni eurose tegevuskasumi näol,” lausus majandus- ja taristuminister, AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosoleku ülesannetes Kristen Michal. “Ka ettevõtte korrigeeritud maksueelne kasum – 52,5 miljonit eurot – oli läbi aegade suurim.” Tallinna Sadama 2014. aasta puhaskasum oli 38,3 miljonit eurot, mis on 2013. aastaga võrreldes 1,3 miljoni euro võrra vähem. Auditeeritud puhaskasumi vähenemine tulenes tulumaksukulu kasvust seoses eelmisel aastal riigieelarvesse makstud rekordilise 42 miljoni euro suuruse dividendimaksega. Koos ettevõtte 2014. aasta majandusaruandega kinnitas majandus- ja taristuminister AS-i Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosolekuna kolmapäeval ettevõtte tänavuse dividendimakse summas 31,2 miljonit eurot. “Rahandusministeeriumiga saavutatud kokkuleppe kohaselt kantakse dividendid riigieelarvesse ühes osas novembrikuus,” ütles ettevõtte nõukogu esimees Remo Holsmer. “Dividendimaksele lisandub tulumaksukulu summas 7,8 miljonit eurot, mis teeb riigieelarvesse kantavaks kogusummaks 39 miljonit eurot.” Eelmisel aastal kasvas tululiikide lõikes müügitulu enim jäämurdjaga Botnica seotud laeva prahitasust. Botnica osutab jäämurdeteenust Veeteede Ametiga sõlmitud lepingu raames ning talvise perioodi välisel ajal eritööde laevana avameretöödel. Traditsioonilistest tuludest kasvas enim tulu sadamatasudest, kasvas ka tulu maa ja muu vara kasutusse andmisest. Kaubatasu tulu eelmisel aastal vähenes, peamiselt laev-terminal-laev kauba osakaalu suurenemisega vedellasti hulgas. Tallinna Sadama kaubamaht oli 2014. aastal 28,3 miljonit tonni, mis on aasta varasemast 0,1 miljonit tonni enam. Tallinna Sadama sadamaid läbinud reisijatemaht kasvas eelmisel aastal rekordilise 9,57 miljoni inimeseni, võrrelduna 2013. aasta 9,24 miljoni reisijaga. Tallinna Sadama aktsionäride üldkoosolek riiki esindava ministri isikus arutas ka ettevõtte  2015. aastaks võetud eesmärke ning strateegiat perioodiks 2015-2020. Lisaks kinnitas minister Kristen Michal ettevõtte järgmise kolme aasta audiitoriks vastavalt riigihanke tulemustele audiitorühingu AS Deloitte Audit Eesti. AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. Sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluv AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam.
EST

          

Urve Palo: Tartu Ihaste sild on oluline regionaalne investeering   

Cache   

Esmaspäeval Tartus sõitjatele avatud uus Ihaste sild on majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul näide, et riiklikud suurinvesteeringud ei koondu ainult Põhja-Eestisse. Peagi on kavas jätkata Tartu piirkonna arendamisega ning ühendada Lammi ristmik Räpina maanteega. „Ihaste sild ja koos sellega valminud ning tulevikus edasi arendatav idapoolne ümbersõit aitab muuta Tartu linnasüdame vabamaks. Tartu on väga jalakäija- ja jalgratturisõbralik linn ning mida vähem on autoliiklust kesklinnas, seda rohkem on vabadust kergliiklejatel,“ sõnas Palo. Ta lisas, et Tartu rahu 95. aastapäevaks valminud sild on lisaks ka märgilise tähendusega austusavaldus Tartule. Uus ühendustee üle Emajõe on vajalik ka Ropka tööstuspiirkonna ettevõtetele, sest teekond Annelinna piirkonda lüheneb oluliselt. Enne tähtaega valminud idaringtee 1. ja 2. ehitusala kogumaksumus on kokku ligi 45 miljonit eurot, ehitust rahastas riik Euroopa Ühtekuuluvusfondist 37,7 miljoniga ning Tartu linn lisas 7,3 miljonit eurot. Idaringtee ehk Tartu linna idapoolne ringtee on umbes 11,8 kilomeetri pikkune magistraaltänav, mis tulevikus ühendab omavahel Tallinn-Tartu-Luhamaa maanteed ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteed. Idaringtee eesmärk on suunata suurem osa transiitliiklusest Tartu kesklinnast mööda, millega väheneb kesklinna liikluskoormus. Linlastele on oluline ka, et märgatavalt lüheneb Annelinna ja Ropka tööstuspiirkonna vaheline teekond. Kuna ringtee ühendab tulevikus kaht TEN-T maanteevõrgustiku olulist suunda, on projekt oluline ka kogu Euroopa Liidu jaoks. Silla ja kogu 2. ehitusalas oleva tee ehitasid AS TREF, Teede REV-2 AS, Lemminkäinen Eesti AS, AS K-MOST, Toner-Projekt OÜ, Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ. Omanikujärelevalvet teeb Teede Tehnokeskus AS.
EST

          

Võru valmistub gaasi-maakonnabusside liiniletulekuks   

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium leppis Maanteeameti, Võru linna, Võru Maavalitsuse, Jetgas AS-i ja Reola Gaas AS-iga kokku ühises kavatsuses soodustada keskkonnasõbralike gaasikütuste [surugaas (CNG), veeldatud maagaas (LNG)] kasutamist Võru maakonnas. Ühisdeklaratsioonis märgitu õnnestumisel rajataks linna gaasi tankimisvõimalus säästlikele sõiduautodele ning gaasibussidele, mis tulevikus Võru maakonna reisijaid vedada võiksid. Ühiste kavatsuste kokku leppimisega ei kaasne küll siduvaid kohustusi gaasitankla välja ehitamiseks, kuid kuna 2016. aasta algul algab uus hankeperiood Võru maakonna avalike bussiliinide vedaja leidmiseks, siis on valmisolek gaasitankla rajamiseks hankel osalevatele vedajatele oluliseks indikaatoriks. Lisaks loob gaasibusside kasutamine ning selleks otstarbeks maagaasivõrgu välise (off-grid) gaasitankla rajamine kaudsed eeldused rohegaasi (biometaani) kasutamiseks. Seejuures on metaanipõhised kütused loodusele vähem kahjulikud kui traditsioonilised vedelkütused. Allkirjastamisele eelnenud konsultatsioonide käigus avaldasid metaanil põhinevate kütuste kasutamise suurendamisele põhimõttelist toetust ka Eesti Gaasiliit, Eesti Gaas ning AGA Eesti ja koostööd ning konsultatsioone sektori mõtestatud arendamiseks jätkatakse ka tulevikus.  
EST

          

Palo: Eesti ja Norra IT-alane koostöö tiheneb   

Cache   

Norra on innovaatilistele Eesti ettevõtetele aina olulisem eksporditurg, tihenemas on ka kahe riigi vaheline IT-alane koostöö, sõnas majandus- ja taristuminister Urve Palo eile kohtumisel Norra Kuningriigi kohaliku omavalitsuse ja moderniseerimise ministri Jan Tore Sanneriga. Ühe hea näitena kahe riigi ettevõtlusalasest koostööst tõi Palo kohtumisel välja Rohelise IKT programmi (Green ICT), mille raames toetab Norra Kuningriik keskkonnasõbralike ja ressursisäästlike lahenduste loomist, mis on suunatud nutikate IT-võimaluste kasutamisele. Programmist on Eestis rahastatud EASi kaudu 55 projekti peamiselt e-tervise ja e-energeetika valdkonnas ning korraldatud Eesti ettevõtjatele Norra koostööpartnerite leidmiseks kontaktreise. Norra Kuningriik tunneb omakorda huvi Eesti e-riigi arendamise kogemuse vastu, peamiselt huvitab neid baastaristu ehk X-tee, kuid ka meie IT-alased koostöövormid teiste riikidega, andmesaatkonnad ja e-residentsus. Samuti IKT lahenduste kasutamine koolis ja laste programmeerimisõpe. Norra on Eestile oluline kaubanduspartner ja ekspordi sihtriik. Kogukaubavahetuses on Norra Eesti jaoks selle aasta esimesel poolaastal 10. kohal. Norra on meile oluline investor (5. kohal), 2013. lõpu seisuga on Eestis registreeritud üle 400 Norra osalusega ettevõtte.
EST

          

Omavalitsused tutvuvad Soome kiirraudtee praktikatega   

Cache   

Rail Balticu trassi äärde jäävate kohalike omavalitsuste esindajad tutvuvad kahe päeva jooksul Soomes Kerava-Lahti kiirraudtee taristuga ning kohtuvad nii raudtee rajajate, riigi esindajate kui kohalike kolleegidega omavalitsustest. Soome Transpordiagentuur ja kohalikud omavalitsused jagavad kohtumiste käigus oma kogemust raudtee planeerimise, projekteerimise ja ehituse probleemkohtade ning heade praktikate varal. Lisaks käsitletakse näiteks maa võõrandamise, erinevate ülekäikude ja tõkete lahendusi ning keskkonnaküsimusi. Lahti linnavalitsuse transpordiplaneeringute juht Jukka Lindfors selgitas, et uue raudtee rajamine Helsinkist Lahtisse aitas trassi äärde jäävate omavalitsuste majandust oluliselt elavdada. „Lahti võitis raudteest väga palju, sest uue kiire raudteeühendusega jääb Helsinki vaid tunni rongisõidu kaugusele ja seega on nüüd näiteks Lahtist ja selle lähiümbrusest täiesti mõistlik Helsinkis tööl käia“, sõnas Lindfors. Lisaks planeerib Lahti linn raudtee äärsetele aladele uusi tööstusalasid ja logistikakeskusi. Õppevisiidi jooksul tutvutakse raudtee taristu ja erinevate lahendustega nii maapiirkonnas Mäntsälä lähistel kui ka linnaalal Lahti ja Helsingi näitel. Kerava-Lahti 63-kilomeetrist raudteelõiku hakati planeerima 1998. aastal ning raudtee avati liiklusele 2006. aastal. Reisirong sõidab sellel lõigul kuni 220 kilomeetrit tunnis. Kerava-Lahti raudteelõiku kasutatavad nii rahvusvahelised kiirliinid, kohalik ühistransport kui transpordi- ja logistikaettevõtted kaubaveoks. Rail Balticu projektijuht Miiko Peris leidis, et visiidi käigus said nii kohalike omavalitsuste esindajad kui projekti meeskond vahetu kogemuse sellest, mismoodi üks tänapäevane raudtee välja näeb ja millist kasu toob. „Kerava-Lahti raudteelõigu näitel on selgelt näha positiivsed mõjud kohalikele omavalitsustele ja sealsetele inimestele. Raudtee on avardanud inimeste liikumisvõimalusi ning toonud suuri ja olulisi investeeringuid raudtee-äärsetesse kohalikesse omavalitsustesse. Oluline on ka fakt, et see projekt suudeti viia ellu täpselt kavandatud eelarvega (projekti kogumaksumus 331 miljonit eurot) ning reisijate arv oli kokkuvõttes märksa suurem kui alguses kavandati,“ sõnas Miiko Peris. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Riik ja Tallinna Sadam sõlmisid parvlaevade käitluslepingu    

Cache   

Majandus- ja taristuminister Urve Palo ja Tallinna Sadam sõlmisid neljapäeval lepingu parvlaevaühenduse korraldamiseks Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu liinidel. Riik sõlmis lepingu Tallinna Sadamaga kümneks aastaks, algusajaga 2016. aasta 1. oktoober. Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul on tal hea meel, et laevaühendust hakkab korraldama ettevõte, kes võitis mitme osalejaga avatud konkursi. „Esmakordselt ajaloos oli mandri ja suuremate saarte parvlaevahankel osalejaid rohkem kui üks. Kuigi sellesse uskusid vähesed, näitas riigi valitud suund, et konkurents on võimalik,“ lisas ta. „Tänaseks on saarte elanikel kindlus, et hea teenindus jätkub ka kahe aasta pärast ja senisest suuremas mahus,“ ütles Palo. „Investeering uutesse laevadesse on märkimisväärne ja minu ootused teenusepakkujale on kõrged“. Tallinna Sadama nõukogu esimehe Remo Holsmeri sõnul on Tallinna Sadam opereerimislepingu sõlmimise ajaks juba jõudnud laevade projekteerija ja ehitajatega etappi, kus uute laevade tehniliste detailide kinnitamine on lõppjärgus ja laevaehitus saab järgmisel aastal plaanipäraselt alata. “Opereerimislepingu sõlmimine ning projekteerija ja laevaehitajate varasem koostöö annab Eesti inimestele kindluse, et mandri ja suursaarte vahel liiklemiseks on meil 2016. aasta sügisest kasutada uued ja mugavad, kõigile tänapäevastele nõudmistele vastavad parvlaevad,” lausus Holsmer. Tallinna Sadama tütarfirmale makstav dotatsioonisumma 10 aastaks on ligikaudu 200 miljonit eurot. Dotatsiooni täpne suurus oleneb inflatsioonist, riigi poolt tellitavate reiside mahust, reisijate arvust jne. Tallinna Sadam ehitab Saaremaa ja Hiiumaa liinidele 1. oktoobriks 2016 neli uut parvlaeva, kummalegi liinile kaks. Reisiparvlaevad võimaldavad aastaringset, iseseisvat ilma välise puksiir- või jäämurdeteenuseta vedu. Iga laev mahutab vähemalt 150 sõiduautot või kümme autorongi. Päästevahenditega varustatud sõitjakohti on reisiparvlaeval vähemalt 600 sõitjale, sealhulgas sisesalongis on istekohti vähemalt 400. Tallinna Sadama tütarettevõtte ehitatavatele laevadel on planeeritud ka alternatiiviks diislikütusele vedelgaasivalmidus ehk tulevikus on võimalik neid kergesti kohandada keskkonnasõbralikumaks.
EST

          

Kolm riiki allkirjastasid Riias Rail Balticu ühisettevõtte asutamislepingu    

Cache   

Täna, 28. oktoobril allkirjastasid Eesti majandus- ja taristuminister Urve Palo, Läti transpordiminister Anrijs Matiss ja Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniminister Rimantas Sinkevicius lepingu, mille alusel asutatakse kolme Balti riigi Rail Balticu ühisettevõte. Ettevõtte peakontor asub Riias ja põhitegevuseks on raudtee projekteerimine, ehitamine ja rahvusvaheline turustamine. Majandus- ja taristuministri Urve Palo sõnul on tegu ajaloolise hetkega Balti riikide koostöös. “See on suurima mastaabiga ühine projekt meie riikide ajaloos ning ühisettevõtte asutamine näitab, et kõik riigid suhtuvad raudteeprojekti tõsiselt,” ütles Palo. “Rail Balticu projektiga tuleb tempokalt edasi liikuda, sest esimene rahataotlus tuleb Euroopa Liidule esitada juba tuleva aasta veebruariks,” lisas minister. “Eesti poolt oleme taotluse ettevalmistamisega juba alustanud ning sama on teinud ka meie lõunanaabrid.” Eesti on projekti ettevalmistusega jõudnud trassivaliku langetamise etappi. Eelmisel nädalal esitleti majandusministeeriumis ekspertide poolt väljapakutud eelistatud Rail Balticu trassi varianti Eestis. Sellel nädalal toimuvad arutelud maakondades ning maavanemad viivad trassikoridori eelistuse valitsusse novembri alguses. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastatel 2017-2018.  
EST

          

Valmis Rail Balticu trassialternatiivide analüüs   

Cache   

Täna, 23.oktoobril esitleti äsja valminud Rail Balticu raudteeühenduse Rapla- ja Harjumaa trassialternatiivide võrdlusanalüüsi. Tulemuste alusel saavad maavanemad langetada otsuse Rail Balticu eelistatud trassi kohta kogu Eesti ulatuses. Rail Balticu raudteekoridori võrdlusanalüüsi läbi viinud Hendrikson & Ko ja Reaalprojekti konsultandid hindasid maavanemate poolt esitatud täiendavaid trassialternatiive Põhja-Raplamaal ja Harjumaal. Olulisteks võrdluskriteeriumideks olid trasside mõjud inim- ja looduskeskkonnale, nende tehniline teostatavus, ehitusmaksumus ja sotsiaalmajanduslik tulu. Analüüsi tulemustest lähtuvalt soovitab konsultant Raplamaa põhjaosas ja Harjumaal valida trassikoridori, mis kulgeb Kohila ja Prillimäe vahelt loode suunas, möödub Saku alevikust ida poolt ning Luige ja Kangru alevikust loode poolt. Seejärel läbib trassieelistus Assaku piirkonna Rae vallas ning jaguneb pärast Lagedi alevikust läänest möödumist Ülemistele suunduvaks reisijateveo haruks ning Muuga terminali suunduvaks kaubaveoharuks. Varasemalt on juba saavutatud kokkulepe eelistatud trassi osas Läti piirist Põhja-Raplamaani. “Maavanemate otsuste kohaselt jäi võrdlusesse lisaks loodavast Nabala kaitsealast idast ja läänest kaartena mööduvatele lõikudele täiendav, põhja-lõuna suunaline alternatiiv, mis puudutab Rapla, Kohila, Juuru ja Saku omavalitsusi,” rääkis konsultandi esindaja Pille Metspalu. “Mitte ükski analüüsitud trassivariantidest ei ole probleemivaba. Soovitame analüüsi põhjal maavalitsustele trassi, mis võimaldab ühelt poolt kiiret rongiühendust ning teiselt poolt mõjutab kõige vähem inim- ja looduskeskkonda.” Võrdlusanalüüsi kohaselt eelistatud trassivariant on lühem kui alternatiivsed variandid ning tagab seetõttu ka väiksemad pikaajalised püsikulud. Vahemikus 27.-29. oktoober toimuvad valminud analüüsi põhjal avalikud arutelud omavalitsustes, kus tutvustatakse analüüsi tulemusi kohalikele elanikele, ettevõtjatele ja kõigile teistele huvilistele. Võrdlusanalüüsi tulemustele tuginedes langetavad otsuse eelistatud Rail Balticu trassi osas maavanemad ning esitavad selle valitsusele. Eeldatavalt arutab valitsus Rail Balticu trassi teemat novembri esimeses pooles. Järgmise etapina hakatakse detailsemalt planeerima nii raudtee ületusvõimalusi, erinevaid juurdepääse kui uusi ühendusteid. Esialgset planeeringulahendust tutvustatakse kohalikes omavalitsustes toimuvatel avalikel aruteludel 2015. aasta alguses. Trassialternatiivide võrdlusanalüüsidega on kõigil võimalik tutvuda https://God.blue/splash.php?url=wZ0SA1ZkIaCMGz8emaACLsKYAfqjvwSaitwZwa3K7QoqxCGDu11jn_SLASH_xdFU5WKbf5H4pQmYShlKiSCPHiW_PLUS_kQvfceT3IpvJTC9QhUsU_PLUS_iV75HYQd6pGeg_PLUS_bFAYeEhfimaYSsiKpYSXqEvR7lKSelH7g_EQUALS__EQUALS_ Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks, mida alustatakse eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Parvlaevade opereerimishanke võitis Tallinna Sadam   

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankel parvlaevaühenduse korraldamiseks Rohuküla-Heltermaa ja Kuivastu-Virtsu liinidel tegid parima pakkumise AS-i Tallinna Sadam tütarfirmad OÜ TS laevad ja OÜ TS Shipping. Hankekomisjoni esimehe Jaak Kaabeli sõnul on Tallinna Sadama pakkumine madalama maksumusega, samuti on pakutavad laevad uuemad. Riik sõlmib lepingu Tallinna Sadamaga kümneks aastaks ja järgmine samm on lepingu sõlmimine. Tallinna Sadama ehitatavatele laevadel on planeeritud ka gaasivalmidus ehk tulevikus on võimalik neid kergesti kohandada keskkonnasõbralikumaks. Majandus- ja taristuminister Urve Palo ütles, et Tallinna Sadam on teinud tõsiseid jõupingutusi laevade hankimiseks. „Mul on hea meel, et võitja selgus ausas konkurentsis kahe ettevõtte vahel ja võitis parim pakkumine,“ lisas minister. Ministeerium loodab sõlmida lepingu Tallinna Sadamaga lähiajal. Tallinna Sadamale makstav dotatsioonisumma 10 aasta peale on ca 200 miljonit eurot, mis on ligikaudu 60 miljonit vähem kui konkureeriva pakkumise puhul. Tallinna Sadam ehitab Saaremaa ja Hiiumaa liinidele 1. oktoobriks 2016 neli uut parvlaeva, kummalegi liinile kaks. Reisiparvlaevad võimaldavad aastaringset, iseseisvat ilma välise puksiir- või jäämurdeteenuseta vedu. Iga laev mahutab vähemalt 150 sõiduautot või kümme autorongi. Päästevahenditega varustatud sõitjakohti on reisiparvlaeval vähemalt 600 sõitjale, sealhulgas sisesalongis on istekohti 450.  
EST

          

Rail Balticu Eesti valdusettevõtet hakkab juhtima Indrek Orav   

Cache   

Majandus- ja taristuminister Urve Palo allkirjastas täna raudteeühenduse Rail Baltic Eesti valdusettevõtte asutamisdokumendid, ettevõtte juhatuse liikmena asub tööle Indrek Orav ning nõukogu liikmetena Anti Moppel, Agris Peedu ja Illar Kaasik. Rail Baltic Estonia OÜ juhina 15. oktoobrist tööle asuv Indrek Orav on olnud varem AS Eesti Raudtee juhatuse liige, töötanud Radisson SAS hotelli nõukogu esimehena ja puidutootja Notio Puit juhatuse esimehena. Praegu on Indrek Orav AS Viking Window nõukogu esimees. “Rail Balticu panust Eesti liikumisvabaduse ja kaubavahetuse edendamisse ning majandusarengusse üldisemalt on raske ülehinnata. Usun, et minu juhtimis- ja läbirääkimisoskused ning töökogemus raudteevaldkonnas aitavad projekti kiirele ja ladusale ettevalmistamisele kaasa,” lausus Orav. “Esmase ülesandena uues ametis näen Balti riikide Rail Baltic ühisettevõtte kiiret käivitamist, mis on kavandatud lähikuudele.” Valdusettevõtte Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu liikmeteks kinnitati minister Urve Palo otsusega OÜ Investment Agency juhtivpartner Illar Kaasik, rahandusministeeriumi asekantsler Agris Peedu ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Anti Moppel. Loodud Rail Baltic Eesti valdusettevõtte peamine ülesanne on Eesti riigi huvide esindamine Balti riikide ühisettevõttes RB Rail AS hõlmates muu hulgas rahastamistaotluste, projekteerimis-, ehitus- ja muude hangete ettevalmistust ning äriplaani koostamist. Valdusettevõtte juht Indrek Orav hakkab kuuluma Balti riikide ühisettevõtte nõukogusse. Valitsus andis 21. augustil 2014 majandus- ja taristuminister Urve Palole volitused asutada Rail Balticu valdusettevõtte Eestis ning omandada 1/3 suurune osalus Rail Balticu rahvusvahelises ühisettevõttes. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.  
EST

          

Rail Balticu projektijuhina asub tööle Miiko Peris   

Cache   

Rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltic projektijuhina asub alates oktoobrist tööle Miiko Peris. Miiko Peris töötas alates eelmise aasta suvest Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabinetiliikmena, enne seda juhtis ta samuti Rail Balticu töid Eestis. „Rail Baltic on kogu regiooni jaoks oluline transpordiprojekt ning mul on hea meel, et saan kasutada oma kogemusi selle edukaks elluviimiseks,“ ütles Peris. Eelmine projektijuht Indrek Sirp siirdus tagasi Kaitseministeeriumisse ja alustas tööd kaitsepoliitika nõunikuna Eesti saatkonnas Ameerika Ühendriikides. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.  
EST

          

Uuring: Eesti elanikest 71 protsenti on teadlikud Rail Balticust   

Cache   

71 protsenti eestimaalastest on kuulnud rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Balticu kavandamisest ning 68 protsenti vastajatest toetab selle elluviimist, selgub Faktum & Ariko läbi viidud värskest avaliku arvamuse uuringust. Vanuserühmade lõikes on teadlikkus Rail Balticust madalaim 15-24aastaste seas, kellest 58 protsenti on projektiga kursis. Kõikides teistes rühmades on teadlikkus üle 73 protsendi. Eesti keelt kõnelevatest inimestest on projektist teadlikke 80 protsenti, mitte-eestlastest 46 protsenti. “Üldine teadlikkus Rail Balticust on värske uuringu kohaselt enam-vähem samal tasemel eelmise, maikuus läbiviidud uuringuga näidates paariprotsendist tõusu. Sealjuures on tõusnud mitte-eestlaste teadlikkus 6 protsenti,” sõnas uuringut läbi viinud Faktum & Ariko projektijuht Liina Märtin. Uuringufirma esindaja sõnul seostab suur enamus küsitletutest Rail Balticut Balti riike ühendava raudtee ja rongiliiklusega. "Projektist teadlikud inimesed oskavad väga õigesti oma sõnadega lahti seletada Rail Balticu eesmärki. Küll aga on veel eestimaalastele üsna ebaselge raudteeühenduse Eesti-sisene suund," lausus Märtin. “Ligi pooled vastajatest teavad, et raudtee hakkab kulgema läbi Pärnu, kuid ülejäänud ei oska marsruudi kohta midagi öelda või nimetavad seda valesti.” Rail Balticust teadlikest inimestest umbes pooled peavad jagatud infot piisavaks. Enim oodatakse lisaselgitusi projekti maksumusest ning ajakavast ja hetkeseisust. Uuringust selgus, et 75 protsenti projektiga kursisolevatest elanikest hindavad selle mõju Eestile positiivseks. Projekti positiivsete mõjudena tõid vastajad välja peamiselt kaubavahetuse elavnemise, liikumisvabaduse ning reisimisvõimaluste  ja -kiiruse kasvu. Negatiivsema külje pealt mõjutab projekt vastajate sõnul trassiäärsete inimeste elukorraldust - kodusid ja maatükke ning teeb kahju loodusele. Rail Balticu projekti toetajate osakaal on võrreldes maikuus läbiviidud uuringuga veidi langenud 68 protsendi tasemele, mais oli toetajate osakaal 73 protsenti. Avaliku arvamuse uuringu viis läbi Faktum & Ariko telefoniküsitluse käigus, perioodil 19.-25.augustil 2014. Kokku küsitleti üle Eesti 1027 elanikku ning valimi koostamisel lähtuti põhimõttest, et see oleks esinduslik läbilõige Eesti ühiskonnast. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Pärnu maakonnas algavad Rail Balticu geotehnilised uuringud   

Cache   

Täna, 10. septembril alustatakse Rail Balticu geotehniliste uuringutega Pärnumaal, Häädemeeste valda jääval trassilõigul. Uuringutega analüüsitakse raudtee aluspinnase geotehnilisi omadusi ning nende teostamine on eeldus ohutu ja töökindla raudteetrassi planeerimiseks. Tööd algavad Häädemeeste vallas 18 kilomeetri pikkusel trassilõigul Orajõe külast Nepste külani. Maade valdajaks on sellel lõigul valdavalt RMK, kellelt on tööde teostamiseks kirjalik nõusolek juba saadud. Teistele maaomanikele saadetakse enne nendele kuuluvatel maadel töödega alustamist tegevustest teavitav kiri ning küsitakse maaomaniku nõusolekut geotehniliste uuringute tegemiseks. Geotehnilise uuringu tegemine ei nõua maaomanikult täiendavat aja- või asjaajamiskulu ning maaomaniku kohalolek uuringu läbiviimise ajal ei ole vajalik.   Geotehniliste uuringute eesmärk on välja selgitada raudtee ja sellega seotud ehitiste aluspinnase läbilõige, pinnasevee tase ja pinnasekihtide geotehnilised omadused. Geotehniliste uuringute käigus tehakse projekteeritava raudtee koridoris 100 meetri tagant puuraugud diameetriga ca 10 cm. Puuraukudest võetakse pinnasest proovid laboriuuringuteks. Puuraukude sügavus sõltub vajalikest määrangutest ja geoloogilisest ehitusest ning jääb enamasti vahemikku 3-10 m. Puurimistööde lõppedes jäetakse augud paariks päevaks avatuks, et vajadusel mõõta pinnaseveetaset ning seejärel augud täidetakse. Töid teostab Reaalprojekt OÜ ning täpsemat infot saab Rail Balticu infoveebist: https://God.blue/splash.php?url=42mVitO308UommURUHZyanD0_SLASH_Hp_PLUS_2d9XgiaQqIsr0egbO_SLASH_QbmNaELV2zEoKPZLwowYiX1C169Wz679YP21GtmTaPaRruycMIPpJOG4Of3sS2fkjDz1g1buuFSKcedim804wWKZFdKM8BgYycenntUWWMArzuwraGEag4Dgp97Ms_EQUALS_ Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.  
EST

          

Rail Balticu planeerimisel annavad nõu raudteede ehituse rahvusvahelised eksperdid   

Cache   

Sel nädalal, 25.-26. augustil Tallinnas toimunud Rail Balticu seminaril vahetasid kogemusi raudteede planeerimise ja ehituse eksperdid ning Eestis Rail Balticut ettevalmistav meeskond. Peamised teemad olid seotud raudtee eelprojekti koostamisega, millega esmajärjekorras alustatakse Lõuna-Pärnumaal. Samuti arutati keskkonnamõjude hindamisega seonduvaid erinevaid Euroopa praktikaid. Eesti planeerimis- ja projekteerimismeeskonna töökohtumisel osalesid Leedu, Suurbritannia ning Rootsi eksperdid, kellel on pikaajaline kogemus erinevate Euroopa suurte raudteeprojektide läbiviimisel. Eksperdid arutasid erinevad tehnilisi lahendusi, mida plaanitakse ka kasutada Rail Balticu raudteel (mulded, sillad, kuivendused jms). Projektimeeskonna Eesti-poolne tehniline konsultant Mikk Reier selgitas, et ühelt poolt on 1435 millimeetri laiuse raudtee ehitamise kogemus uus, kuna viimati ehitati siinmail suuremahulisi uusi raudteeühendusi 1970ndatel aastatel. Samas on tegemist tavapärase kiire raudteega, mille sarnaseid on nii meie lähinaabruses Skandinaavias kui ülejäänud Euroopas palju ehitatud. "Seetõttu olemegi oma meeskonda kaasanud rahvusvahelised eksperdid, kellel on selliste projektide läbitegemise kogemus juba olemas. Eesti jaoks on projekt uudne eelkõige seetõttu, et raudteed planeerides ja ehitades tuleb arvestada kaasaegsele kiirele raudteele kehtivate ohutusnõuete ja tehniliste standarditega,“ lisas Reier. Töökohtumisel osalesid Rail Balticu raudtee ehituse maakonnaplaneeringute koostamise ning eelprojekteerimist läbiviivate ettevõtete Reaalprojekt, Hendrikson&Ko ja Kelprojektas eksperdid ning koostööpartnerid rahvusvahelisest ettevõttest WSP Sweden, samuti projektiga seotud Tehnilise Järelevalve Ameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töötajad. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. Euroopa Liidu rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Rail Balticu planeerimisel võeti Harjumaal võrdlusesse uus trassialternatiiv   

Cache   

Eile toimunud Rail Balticu juhtkomitee kohtumisel otsustati põhjalikult läbi analüüsida ning lisada trassialternatiivide hulka Harju maavanema pakutud uus trassialternatiiv Harjumaal. Vastavalt planeerimisseaduse põhimõtetele on trassialternatiivide võrdlustulemuste koondamise ning avalikustamise järel võimalik esitada arvamusi ning ettepanekuid. Rail Balticu juhtkomitee otsustas toetada uut trassialternatiivi ettepanekut Harjumaal, mis kulgeb Saku vallas, puutub Kiili valla põhjaosa ning Rae vallast suundub Ülemiste reisiterminali ja Muuga sadamasse. Projekti maakonnaplaneeringute ekspert Pille Metspalu kommenteeris, et Harjumaa uut trassialternatiivi peavad kõige vähem häirivamaks ka Rae, Kiili, Saku valla esindajad, kellega on koostööd tehtud. “Lisaks mõjutab see esialgsete hinnangute kohaselt vähem asustusalasid ja asulate arenguperspektiive, on tehniliselt hõlpsamini teostatav ning võimaldab perspektiivis liita eraldi harudena tootmisalasid Tartu mnt piirkonnas ja mujal," lisas Metspalu. Juhtkomitees otsustati võtta võrdlusse ning viia läbi analüüs ka Rapla maavanema ettepanekule täiendava trassialternatiivi osas Raplamaa põhjaosas, mis möödub Kohila alevist kaugemalt idapoolt. Teadmiseks võeti informatsioon Põhja-Pärnumaal Vändra ja Are vallas kulgevast kahest trassialternatiivist. Rail Balticu maakonnaplaneeringute koostamise protsessis on toimunud trassialternatiivide põhjalik võrdlemine ning nende tutvustamiseks toimus kokku 15 avalikku arutelu Harju- Rapla- ja Pärnumaa omavalitsustes. Vastavalt seadusele kujundab otsuse lõpliku trassi osas oma maakonna piires Rail Balticu juhtkomitees esindatud maavanem ning kavakohaselt annab omapoolse seisukoha Vabariigi Valitsus eesoleval sügisel. Seejärel alustatakse eskiislahenduse koostamisega, mis konkreetsetes piirkondades toob välja võimalikud tehnilised ülesõitude, läbipääsude jne lahenduspõhimõtted, mille tutvustamine on kavandatud eesolevale talvele. Trass saab lõplikult paika maakonnaplaneeringute kehtestamisega 2016. aasta esimeses pooles. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. EL rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Rail Balticu trassi kulgemises Läti piirist Pärnuni on jõutud üksmeelele   

Cache   

Rail Balticu planeerimisel on koostöös Pärnumaa maavalitsuse ning kohalike omavalitsustega tulemuslikult läbi räägitud asukoht trassile Läti piirist Pärnu linnani. Arutelud jätkuvad Pärnu-Rapla suunal, homme, 5. augustil kohtuvad projektimeeskonna erinevad osapooled Vändra vallas, et täpsustada trassi kulgemist Põhja-Pärnumaal.   Eelistatud trass kulgeb Pärnumaa lõunaosas suures osas riigimetsa aladel, Pärnu-Ikla maanteest idas. Surju vallas Rabaküla - Metsaääre küla piirkonnas on aluseks võetud vallavalitsuse poolt eelistatud trassilõik. Pärnu linnas kulgeb eelistatud trass valdavalt olemasoleva raudtee koridoris. Vändra vallas Kaismal toimuva kohtumise käigus tulevad veekord arutluse alla Vändra ja Are vallas kulgevad lõigud, mille osas võrdlustulemuste alusel välja toodud soovituslik eelistus ei kattu kohalike omavalitsuste ühisavaldusega. Kohtumisel vaadatakse kohapeal looduses läbi võimalikud tehnilised lahendused inimeste, loomade ja tehnika liikumiseks. Projekti maakonnaplaneeringute juhtivekspert Pille Metspalu selgitas, et koostöö kohalike elanike ja omavalitsusesindajatega on olnud sisukas. Nii näiteks on Pärnumaa lõunaosa omavalitsuste poolt tehtud trassikoridoride ettepanekutest arvestatud kõiki neid, mille puhul trass ei läbi Natura 2000 loodusalasid, näiteks muudeti trassi kulgemist Surjus. Harjumaa osas on kaalumisel täiendava alternatiivi analüüsimise vajadus, mis võimaldaks möödumist Kohila ja Kiisa asulatest ning oleks lühem kavandatavast Nabala kaitsealast kaarega mööduvatest alternatiividest. Eelistatud trass Harjumaal peaks selguma sügisel. Vastavalt planeerimisseadusele kujundab otsuse trassi kulgemise osas oma maakonna piires Rail Balticu juhtkomitees esindatud maavanem ning kavakohaselt annab omapoolse seisukoha III kvartali lõpuks valitsus. Seejärel alustatakse eskiislahenduse koostamist, mis konkreetsetes piirkondades toob välja võimalikud tehnilised ülesõitude, läbipääsude põhimõtted ja maakasutustingimused. Eskiislahenduse tutvustamine on hetkel kavandatud detsembrisse 2014. Trass saab lõplikult paika maakonnaplaneeringute kehtestamisega 2016. aasta esimeses pooles. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. EL rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Palo: Transpordiühenduste parandamisse peab panustama ka väljaspool Tallinna   

Cache   

Valitsus kinnitas tänasel istungil transpordi arengukava rakendusplaani, kus määratakse arengukava eesmärkide saavutamiseks ellu viidavad tegevused, nende eelarved, vastutajad ja tähtajad aastani 2017. Rakendusplaani maksumuseks järgneva nelja aasta jooksul on kokku ligi 600 miljonit eurot. Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul on plaanis muuhulgas ette nähtud Reidi tee ehitamine sadamast Russalka ristmikuni ja Haabersti ristmiku rekonstrueerimine. Mõlemas on suur probleem hommikuste ja õhtuste ummikutega. Lisaks on kavas trammiliini pikendamine lennujaamani, Tallinna Vanasadama ja kesklinna vaheliste ühenduste rajamine. Ministri sõnul lähtutakse liikumiskeskkonna väljaarendamisel säästva liikuvuse põhimõtetest, et tagatud oleks erinevate liikumisviiside mugavus ja praeguse väljaarendamata ala kasutuselevõtt. „Samas tuleb piirkondlikku arengut arvesse võttes panustada ühenduste parandamisesse kogu Eestis ning olulised on ka riiki tervikuna puudutavad teemad nagu välisühendused ja keskkonna- ning energiasääst,“ lisas minister. Väljaspool pealinna tehakse mitmeid investeeringuid raudteelõikudesse, et tagada rongide liikumiskiirus 120 km/h, samuti ka regionaalsetesse sadamatesse ja saari teenindavatesse laevadesse. Rakendusplaan täpsustab Euroopa Liidu vahendite kasutamise plaane transpordisektoris ning on alus riigieelarve strateegia koostamisel ja teiste finantseerimisvahendite kasutamise kavandamisel. Plaan ei sisalda riigimaanteede teehoiutöid ega liiklusohutusalaseid tegevusi, mis on kajastatud vastavalt teehoiukavas ja liiklusohutusprogrammis.
EST

          

Rail Balticu trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamiseks viidi läbi 15 avalikku arutelu   

Cache   

Lõppesid Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuande ning trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamised Harju- Rapla- ja Pärnumaa omavalitsustes. Kõiki trassikoridoride lõike võrreldi põhjalikult tuginedes loodus- ning inimkeskkonna kriteeriumitele, samuti lähtuvalt tehnilisest teostatavusest, ehitusmaksumusest ning sotsiaalmajanduslikest aspektidest. Keskkonnamõju hindamise ning planeerimise poolt optimaalsemaks tunnistatud trass läheb läbi Pärnu linna, möödub Järvakandi alevist ja Rapla linnast läänest ning möödub kavandatavast Nabala looduskaitsealast ida poolt. Rahvusvahelise kiire raudtee kavandamisel minnakse nüüd edasi laekunud ettepanekute analüüsiga.  Konsultandi meeskonna poolt väljapakutud soovituslik trassi asukoht on aluseks eelistatud koridori osas otsuse langetamisel. Vastavalt seadusele kujundab otsuse lõpliku trassi osas oma maakonna piires Rail Balticu juhtkomitees esindatud maavanem ning kavakohaselt annab omapoolse seisukoha III kvartali lõpuks valitsus. Seejärel alustatakse eskiislahenduse koostamist, mis konkreetsetes piirkondades toob välja võimalikud tehnilised ülesõitude, läbipääsude jne plaanid, mille tutvustamine on kavandatud detsembrisse 2014. Trass saab lõplikult paika maakonnaplaneeringute kehtestamisega 2016. aasta esimeses pooles. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. EL rahastuse toel jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Algavad Rail Balticu trassivariantide võrdlustulemuste avalikud arutelud   

Cache   

Tänasest, 16. juunist algavad rahvusvahelise kiire raudtee Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuande ning trassikoridoride võrdlustulemuste tutvustamised. Kokku toimub Harju- Rapla- ja Pärnumaa omavalitsustes analüüsi tutvustamiseks 15 avaliku arutelu koosolekut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ning planeerimise ekspertide poolt optimaalsemaks tunnistatud trass läheb läbi Pärnu ning möödub kavandatavast Nabala looduskaitsealast ida poolt. Kõiki trassikoridore võrreldi põhjalikult tuginedes keskkonnamõju strateegilise hindamise vahearuandes toodud loodus- ning inimkeskkonna kriteeriumitele, samuti lähtuvalt tehnilise teostatavuse eelistusest, ehitusmaksumusest ning sotsiaalmajanduslikust tulust. Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp ütles, et eelistatud trassivalik on kaalutlusotsus, mis võtab arvesse nii mõju loodusele ja inimestele, kui ehitusaspekte. Sirp lisas, et eelistatud trassi esitlemine on üks Rail Balticu kavandamise vaheetapp, mis ei tähenda, et trass oleks lõplikult paigas. Valitsus kujundab seisukoha eelistatuima trassi osas III kvartali lõpuks. Trass saab lõplikult paika maakonnaplaneeringute kehtestamisega 2016. aastal. Pärast avalikustamisi alustatakse eskiislahenduse koostamist, mille tutvustamine peaks toimuma eeldatavasti detsembris 2014. Rail Baltic on keskkonnasõbralik kiire raudtee, mis ühendab Eesti ülejäänud Euroopa ning naaberriikide Läti ja Leeduga. EL rahastuse korral jätkatakse ettevalmistustega ehitustöödeks eeldatavasti aastatel 2017-2018.
EST

          

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 7. nädala eelinfo   

Cache   

Esmaspäev, 10.02Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldab majanduskommentaari väliskaubanduse 2013. aastat kokku võtvale statistikale. Lisainfo: Gea Otsa, tel 6256434, gea.otsa@mkm.ee. Teisipäev, 11.02Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka viibib 11.-12. veebruaril lähetuses Saksamaal, kus ta peab kõne BITKOMi avaliku sektori konverentsil, esineb Kühne Logistics ülikoolis ning kohtub Hamburgi IT-klastriga. Lisainfo: Martin Miido, 6256430, martin.miido@mkm.ee. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede annab Riigikogu majanduskomisjoni istungil ülevaate Eesti vastutustundliku ettevõtluse tegevuskavast 2012-2014 ja sellega seotud tegevustest. Lisainfo: Gea Otsa, tel 6256434, gea.otsa@mkm.ee. Kolmapäev, 12.02Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts osaleb elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee.Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldab majanduskommentaari turismi 2013. aastat kokku võtvale statistikale. Lisainfo: Gea Otsa, tel 6256434, gea.otsa@mkm.ee.  Neljapäev, 13.02Minister Juhan Parts osaleb valitsuse istungil ja kabineti arutelul.Minister Juhan Parts esineb sõnavõtuga AmCham (Ameerika Kommertskoda Eestis) lõunasöögil, kus tutvustakse organisatsiooni liikmetele Eesti ettevõtluse kasvustrateegiat 2014-2020. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee.  Reede, 14.02Minister Juhan Parts osaleb Riigikogus Euroopa Liidu asjade komisjonis konkurentsivõime nõukogu seisukohtade esitusel. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee. Minister Juhan Parts avab 14.-16. veebruaril Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuva rahvusvahelise turismimessi Tourest 2014, kus on oma esindusega kohal nii Tarbijakaitseamet kui Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee ja Hanna Turetski, hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee. MaanteeametEsmaspäeval, 10. veebruaril kell 13.00 avab liiklusregistribüroo Tallinnas Lasnamäel Vikerlase tänaval asuvas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindusbüroos oma esinduse, kus lisaks juhilubadega seotud toimingutele on võimalik ka oma sõidukit registreerida. Vikerlase tn 14 asuva liiklusregistribüroo avavad Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson ja PPA peadirektor Elmar Vaher. Lisainfo: Mari-Jaana Adams, tel: 611 9420, mob: 53 312 088, e-post: Mari-Jaana.adams@mnt.ee.
EST

          

Õpilaste parimaks IKT-leiutiseks tunnistati „Pulsic“   

Cache   

Täna tunnistati Tallinna Teletornis toimunud Õpilasleiutajate konkursil parimaks õpilaste IKT-leiutiseks „Pulsic“, mis aitab tervisesportlasel muusika abil hoida oma treeninguid tervislikkuse piires.Tartu Treffneri Gümnaasiumi õpilase Johanna Adojaani leiutise „Pulsic“ abil mõõdetakse jooksja pulssi ning vastavalt sellele, kas pulss on liiga kiire või paraja kiirusega, otsib tarkvara playlistist sobiva tempoga laulu. Esimest korda Õpilasleiutajate konkursil välja antud eriauhinna „Parim IKT-alane leiutis“ eesmärk on tunnustada õpilasi ja innustada neid leidma infotehnoloogiale põnevaid lahendusi ning rakendama oma IKT-alaseid oskuseid ja teadmisi parimal võimalikul moel.Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Infoühiskonna talituse juhtivspetsialisti Ave Lauringsoni sõnul on Eesti õpilaste tehnoloogia- ja internetikasutus Euroopa üks suuremaid ning Õpilasleiutajate konkurss on hea viis testimaks, kas noorte oskused ja teadmised IKT-kasutamisest piirduvad ainult meelelahutuse, peamiselt mängimise ja suhtlemisega, või osatakse tehnoloogia enda kasuks ka tööle panna. „Meil on hea meel näha, et meie õpilastel on potentsiaal saada tehnoloogia kasutajatest selle loojad,“ ütles Lauringson.„Esimest korda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt välja antavat IKT eriauhinda läksid püüdma kümmekond väga erineva sisuga IKT-lahendust ning kõik nad võiksid tulevikus olla start-up firmad ja toote reaalselt turule tuua,“ lisas Lauringson.Õpilasleiutajate riiklikule konkursile esitatakse igal aastal ideid, mis võiksid muuta elukeskkonda turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks või mugavamaks. Konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium. Eripreemiate väljaandmisega toetavad Ameerika Ühendriikide suursaatkond, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Teaduskeskus Ahhaa ning Energia Avastuskeskus.Lähem info: https://God.blue/splash.php?url=WNm1JlsaG0SGHkvvRDlip_PLUS_OfJw4HxrmKPkXp8qV6sS54kJXZMmARsV_SLASH_PHeMdwUO577LN1ldBUPzfjs4nueQt2IG_SLASH_A53kTqywrrF6K5cQ6_SLASH_mPInUyfgkg5tWtfrFXazTv7zamfQRdE6ZoQe9StW9Xse5g9bBtY4VlNfJrku_PLUS_t1b8_EQUALS_  
EST

          

Transpordi arengukava aitab suurendada majanduse konkurentsivõimet   

Cache   

Valitsus esitas neljapäeval Riigikogule kinnitamiseks Eesti transpordi arengukava aastateks 2014-2020, mille eesmärk on Eestis mugavamate, kiiremate ja ohutumate liikumisvõimaluste arendamine, et suurendada majanduse konkurentivõimet ja inimeste heaolu.Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on riik teinud viimastel aastatel transporti suuri investeeringuid, näiteks Kose-Aruvalla teelõik ja Tartu ümbersõit, uute rongide soetamine, sadamate arendamine jne. „Aga me peame astuma sammu edasi, et luua transpordis ühtne tervik, ühendama omavahel teed, sadamad, raudteed, lennujaamad ning seda ka infotehnoloogilises võtmes.“Eesti konkurentsivõime sõltub ministri sõnul suuresti sellest, kui ligipääsetavad väljastpoolt tulijatele me oleme ja milline taristu meil on. „Aga samavõrra oluline on ka väiksemate regionaalsete transpordiobjektide arendamine, et tagada tasakaal kogu riigis,“ lisas ta.Transpordi arengukava eesmärgid aastaks 2020:Liiklus on muutunud oluliselt ohutumaks. Kolme aasta keskmine liikluses hukkunute arv on väiksem kui 50. Pikemas perspektiivis liigutakse selle poole, et liikluses ei hukkuks ühtegi inimest.Maakasutuse ja transpordi planeerimine on integreeritud. Läbi infotehnoloogia arenduste on kasvanud kaugtöötamise ja avalike teenuste kättesaadavuse võimalused. Seetõttu on vähenenud sundliikumine ja tühisõidud.Linnade liikuvuse planeerimine lähtub eelkõige parema elukeskkonna kujundamisest. Ellu on viidud esimesed projektid, tänu millele on suurenenud jalgsi ja jalgrattaga liikumise ning ühistranspordi kasutamise osakaal. Transpordirajatised, veerem ja teenused on muutunud nii kohalikele inimestele kui ka Eesti külalistele kasutajasõbralikumaks ning rikastavad elukeskkonda.Eesti suhteline hajaasustus tingib selle, et maanteetranspordil on oluline roll üleriigiliste ühenduste tagamisel ja see tähendab vajadust korras teedevõrgu ja sujuva liikluse järele. TEN-T võrgustikku kuuluvatel maanteede on liiklemise sujuvus suurenenud ja vähenenud on halvas seisukorras oleva teedevõrgu osakaal. Maanteedevõrk moodustab kvaliteedi mõttes ühtlasema terviku.Olemasolevas reisirongiliikluse areaalis on suurendatud ühenduskiirusi ja väljumiste arvu ning rongireisijate arv on kasvanud ligi kaks korda. Rongiliiklust täiendab kvaliteetne linnadevaheline bussiliiklus, mis toimib valdavalt kommertsalustel.Transpordi negatiivsete keskkonnamõjude kasv on aeglustunud. Seda eelkõige tänu maanteetranspordis tehtud edusammudele uute tehnoloogiate kasutamisel ja autokasutuse osatähtsuse vähenemisele.Taastuvenergial sõitvate ja ökonoomsemate sõidukite osakaal on tõusnud. Peamiseks alternatiivseks kütuseks on Eestis kodumaisest biomassist ja jäätmetest toodetud biometaan. Lisaks transpordi keskkonnasäästlikumaks muutmisele loob kodumaise energia tootmine uusi töökohti.Paranenud on rongiühendused Läti ja Venemaaga ning tagatud on lennuühendused Eesti jaoks oluliste kaubanduspartneritega. Alustatud on Rail Balticu raudteeühenduse ehitusega. Peterburiga ühenduse aeg on alla viie tunni. Arvestades, et Rail Baltic hakkab kulgema läbi Pärnu on, Lõuna-Eesti arengut silmas pidades loodud otseühendus Tartu ja Riia vahel.Logistika- ja transiidisektori lisandväärtus on tõusnud. Mahukaupade kõrval on suurenenud kõrgema lisandväärtusega kaupade transport ja neile Eestis lisandväärtuse andmine. Selleks arendatakse sadamate juures või nendega hästi ühendatud kohtades logistika- ja tööstusparke.Arengukava väljatöötamises osalesid ka Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Välisministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Kaitseministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, riigikantselei ning paljud huvigrupid.
EST

          

Tartumaa kasutab üha enam keskkonnasõbralikku ühistransporti   

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet, Tartu maavalitsus ja Tartu linnavalitsus sõlmisid reedel ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärk on seada ühised eesmärgid keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamisel Tartumaal.Osapooled leppisid kokku, et aastatel 2015–2022 seatakse Tartu maakonna avalike bussiliine teenindava vedaja konkursi üheks tingimuseks kohustus kasutada püsivalt vähemalt kaheksat surugaasil töötavat bussi. Sealhulgas peavad bussid olema valmis kasutama loodussõbralikku biometaani.Ka Tartu linna transpordi arengukava aastateks 2012–2020 näeb ette surugaasil sõitvate busside kasutuse suurendamist ja biometaani kasutusele võtmist. Linna eesmärk on tõsta aastaks 2018 surugaasil sõitvate busside osakaal vähemalt pooleni (25 bussi) kõikidest linnaliine teenindavatest  bussidest.Surugaasil töötavate sõidukite laiema leviku eelduseks on tanklate väljaehitamine ja et seda soodustada, annavad maa- ja linnavalitsus tankla rajamist kaaluvatele ettevõtetele abi asukoha valikul, planeeringute tegemisel ja tankla kasutusele võtmisel.Protokollile kirjutasid alla Tartu maavanem Reno Laidre, Tartu linnapea Urmas Kruuse, Maanteeameti peadirektor Aivo Adamson ja majandusminister Juhan Parts.
EST

          

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 39. nädala eelinfo    

Cache   

Esmaspäev, 23.09Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas teeb ettekande Eesti Konjunktuuriinstituudi läbi viidud mahuka uuringu „Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus“ esitlusel Eesti Arhitektuurimuuseumis. Lisainfo: EAS, Jürg Samel, 6279 718.Algab Euroopa Komisjoni korraldatav üle-euroopaline aktsioon „Ühtse turu kuu“, mille eesmärk on arutada ideid ja väljakutseid ühtse turu tulevikuks. Arutelud toimuvad veebis aadressil www.yourideasforeurope.eu/et. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee.Kolmapäev, 25.09Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtub Prantsusmaa uue suursaadikuga Eestis Michel Raineriga.Neljapäev, 26.09Minister Juhan Parts avab oma kõnega Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatava Eesti-Läti koostööseminari ning osaleb ka diskussioonipaneelis. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee.Minister Juhan Parts osaleb valitsuse istungil ja kabineti arutelul. Reede, 27.09Minister Juhan Parts avab Swisshotelis rahvusvahelise turismikonverentsi „Turism 2020. Eesti – unistuste sihtkoht“. Lisainfo: Gea Otsa, 6256434, gea.otsa@mkm.ee. TarbijakaitseametKolmapäev, 25.09Tallinna ja Helsingi sadamates ja ka laevadel toimub teavitusüritus, mille eesmärk on tõsta laevareisijate teadlikkust nende õigustest ja kohustustest. Eestis saab kolmapäeval spetsialistidelt infot ja nõu küsida Tallinna Vanasadama D-terminalis kella 12−17.30. Lisaks sellele nõustavad spetsialistid reisijaid ka Tallinki/Silja, Eckerö Line’i ja Linda Line’i laevadel. Üritust korraldavad Eesti Tarbijakaitseamet, Eesti ja Soome Euroopa Liidu (EL) tarbija nõustamiskeskused (European Consumer Centres), Soome transpordiohutuse agentuur (Trafi) ning Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet (KKV). Ajakirjanikud saavad intervjuusid teha ajavahemikul 12.30−13.30. Lisainfo: Hanna Turetski, tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja, hanna.turetski@tarbijakaitseamet.ee. MaanteeametTeisipäev, 24.09Jätkuvad Maanteeameti lõuna regioonis Tallinna-Tartu maantee Põltsamaa-Tartu lõigu 2+1 möödasõidualade eskiisprojekti tutvustavad koosolekud, mis toimuvad järgmiselt:Laeva vallas – teisipäeval, 24. septembril algusega kell 17:30 Laeva kultuurimajas;Tähtvere vallas – kolmapäeval, 25. septembril algusega kell 17:00 Ilmatsalu koolis.Lisainfo: Tiit Vunk, Maanteeameti lõuna regiooni planeeringute osakonna juhataja, 7 408 107, tiit.vunk@mnt.ee. Reede, 27.09Algusega kell 13.00 toimub Eesti Maanteeameti (Pärnu mnt 463a, Tallinn) suures saalis „Muutuvteabega liikluskorraldusvahendite kasutamise uuringu“ esitlus, mida tutvustab Ain Kendra ASist Ramboll. Lisainfo: Siim Vaikmaa, Maanteeameti liikluskorralduse osakonna peaspetsialist, 6119 380, siim.vaikmaa@mnt.ee.
EST

          

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28. nädala eelinfo    

Cache   

Esmaspäev, 08.07Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe kohtub Aasia pereettevõtete delegatsiooniga. Kohtumisel osalevad veel EAS-i, Logistikaklastri ja Eliko Tehnoloogia Arenduskeskuse esindajad. Lisainfo: Rasmus Ruuda, e-post: rasmus.ruuda@mkm.ee.Reede, 12.07Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi külastab Jaapani suurettevõtjate liidu Keidanreni delegatsioon. Lisainfo: Maarja Gavronski, e-post: maarja.gavronski@mkm.ee.Veeteede AmetReede, 12.07Veeteede Amet osaleb 12.–14. juulil Tallinna merepäevadel. Lennusadamas saab näha mitmeotstarbelist laeva EVA-316 ja hüdrograafialaeva Jakob Prei. Tallinna Vanasadamas on võimalik külastada sel aastal 50. teenistusaasta täitumist tähistavat jäämurdja Tarmot. Täiendavat infot merepäevade kohta saab siit. Lisainfo: Erko Veltson, Veeteede Ameti välissuhete ja info osakonna spetsialist, telefon: 620 5525, e-post: erko.veltson@vta.ee.
EST

          

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 25. nädala eelinfo    

Cache   

Teisipäev, 18.06• Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts osaleb Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki avamisel. Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokk on efektiivne ja keskkonnasõbralik elektri- ja soojuse tootmisüksus.• Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Merike Saks peab kõne Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni Kongressil.Kolmapäev, 19.06• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis esitletakse algusega kell 10.00 uuringu „E-äri ja e-kaubanduse kasutamine Eestis ja kasutamise laiendamise võimalused“ tulemusi. Uuringu esitluse järel arutlevad samal teemal paneelis Infotehnoloogia Liidu juht Jüri Jõema, Tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas. Uuringut rahastati Riigikantselei poolt Tarkade Otsuste Fondist ja selle teostas uuringufirma AS PricewaterhouseCoopers Advisors.• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimub algusega kell 15.00 liikluskomisjon.Neljapäev, 20.06• Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Eero Pärgmäe kohtub Moldova transpordi ja maanteetaristu aseministri Boris Gherasimiga. Kohtumise teemadeks on maanteesektori rahastamine, maanteetranspordi strateegia ning taristu arendamine ja ühenduse edendamine Euroopa transpordivõrgustikuga.EASTeisipäev, 11.06• EAS tutvustab 18. juunil äsjavalminud uuringu Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoriuuring 2012 tulemusi. Uuringu eesmärgiks oli sektori tegevuse analüüsi baasil hinnata sektori konkurentsivõimet ja selgitada välja edutegurid, et panna alus riiklikul sektori kitsaskohtade leevendamiseks ja tugevuste võimendamiseks strateegilisel tasandil nii riigi- kui erasektoris. 
EST

          

MKMi kommentaar: jaekaubanduse kasvu pidurdasid toidukaubad   

Cache   

Väga tugevale märtsile järgnes jaekaubanduses veidi nõrgem aprill, kuid sellegipoolest võib Euroopa keskmisest oluliselt kõrgemat kaubamahtude kasvu pidada heaks tulemuseks. Kui kasvu vedasid pigem tööstuskaubad, siis mõnevõrra kallinenud toidukaupade müügimahud langesid. Järgnevatel kuudel on oodata jaemüügi kasvu jätkumist samas või veidi aeglasemas tempos. 2013. aasta aprillis ulatus jaemüük Statistikaameti andmetel 369 miljoni euroni, suurenedes aastaga 5%. Võrreldes eelmise kuuga kahanes müük sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel 1%. Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 443 miljonit eurot, kasvades aastaga 5%.Kuigi majanduskasv oli tänavu esimeses kvartalis oodatust nõrgem, on siseturg püsinud küllaltki tugevana. Üheks põhjuseks on tänavu esimeses kvartalis juba seitsmendat kvartalit järjest kasvanud reaalpalk, mis suurendab oluliselt inimeste tarbimisvõimet. Palga kasvu mõju on näha ka Eesti Panga statistikas, mille andmetel on kodumajapidamiste hoiuste jääk pööranud jälle tõusule ja kasvanud aastaga 7 protsenti, lähenedes 5 miljardile eurole. Seega kui palgakasv peaks peatuma, on vähemalt kõrgema hoiustemääraga elanikkonnagruppides vahendid olemas, et mitte piirata esialgu tarbimist.Suurematest kaubagruppidest langesid müügimahud toidukaupade osas 1% võrra ning seda ühest küljest mullusega võrreldes kiirenenud toidukaupade hinnatõusu tõttu, kuid teisalt võis rolli mängida ülestõusmispühade nihkumine märtsi, kui nad mullu olid aprillis. Seejuures peamiselt toidukaupadega kauplevate ettevõtete müügitulu kasvas 3% ning seda esimest korda pärast eelmise aasta aprilli. Ilmselt kauplusekettide vaheline hinnasõda on veidi vaibunud võtnud ning iga hinna eest allahindlustega klienti enam oma poodi meelitada ei üritata. Samal ajal majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali segmendis oli trend vastupidine ning ettevõtete müügimahud püsivhindades kasvasid kiiremini kui müügitulu, mis näitab, et pigem rõhuti allahindlustele.Sõidukikaubandusettevõtete jaoks järgnes küllaltki nõrgale märtsile jällegi tugev kasv aprillis ning müügimahud suurenesid 19%. Seejuures mootorsõidukite hooldus ja remont kasvas koguni veerandi võrra, kuid oma väikese osatähtsuse tõttu see üldnumbrit ei mõjutanud. Kiire kasv jätkus ka mootorikütuse jaemüügis, mis suurenes püsivhindades 13%. Osaliselt aitas kasvule kaasa aasta tagusega võrreldes ligi 7% võrra madalam hind.Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatav kaubandusbaromeeter jäi mais oluliselt madalamaks võrreldes aastatagusega. Nõrgaks hindasid kaupmehed müügimahtusid viimasel kolmel kuul, kuid tuleviku suhtes oldi mullusega enam vähem sama optimistlikud. Samas oli tarbijate kindlustunne mais aastatagusega võrreldes veidi kõrgem ning samal tasemel aprilliga. Aastaga on oluliselt paranenud tarbijate hinnangud nii enda kui ka riigi majanduslikule olukorrale.
EST

          

Parts: Poolaga tihedamal koostööl on perspektiivi   

Cache   

Esmaspäeval Varssavis nelja Poola ministriga kohtunud Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts tõdes, et Poola on üha enam Eestile sillaks Lääne-Euroopasse ja seda nii elektri- ja gaasiühenduste kui ka raudteetranspordi vallas.„Eriti hea meel on selle üle, et Poola on valmis investeerima Rail Balticu raudteeühendusse alates Leedu piirist kuni Varssavini,“ ütles Parts. Poola transpordiminister Slawomir Nowak kinnitas, et hiljemalt aastal 2020 saab sõita Leedu-Poola piirilt Varssavini kuni 160 kilomeetrit tunnis. „Poola tugev huvi Rail Balticu vastu näitab, et see pole ainult kolme Balti riigi omavaheline projekt, vaid kaasab ka Soomet, Poolat ning Euroopa Komisjoni,“ rääkis Parts.Kohtumisel Poola riigivaraministri Mikolaj Budzanowskiga tõdesid mõlema riigi ministrid, et uute elektritootmise võimsuste ehitamine on vältimatu. Poola on rajamas kahte uut tuumajaama ning mitmeid söejaamu, Eesti panustab uude põlevkiviplokki, taastuvenergiasse ning ilmselt uue Leedu tuumajaama ehitusse. „Minu sõnum on alati olnud: energeetikas tuleb leida tasakaal keskkonnasäästliku tootmise ja elektri hinna vahel,“ sõnas Parts.Parts tervitas uue Poola-Leedu elektriühenduse kiiret arengut, mis aitab tulevikus integreerida Eestit ka lõuna poolt Lääne-Euroopa elektrivõrkudega. Samuti on jõudsalt edenemas Poola-Leedu gaasiühenduse rajamise ettevalmistamine, mis tulevikus võiks pakkuda gaasiturule alternatiivi.„Eesti ja Poola energeetika on teatavas mõttes sarnased, me mõlemad oleme sõltuvuses fossiilsetest kütustest, mitmekesistamas oma portfelli ning meie eesmärk on Euroopa Liidu ühtne energeetika turg,“ ütles Parts. Mõlemad ministrid tõdesid, et sealjuures ei tohiks kaotada konkurentsis ning saada energeetiliselt „kalliks“ riigiks.Kohtumisel majandusminister Waldemar Pawlakiga arutati, kuidas ajada Euroopa Liidus pikaajalist ning vastutustundlikku energia- ja kliimapoliitikat. Lisaks oli teemaks kahepoolne majandus- ja ärisuhete tihendamine.Parts kohtus esmaspäeval ka administreerimise ja digitaliseerimise ministri Michał Jan Boniga.Täna kohtub Parts Poola suurima energiaettevõtte PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. esindajate ja LitPol-Linki juhatuse esimehe Jarosław Niewierowicziga ning Transmission System Operatori presidendi Henryk Majchrzakiga.
EST

          

Uuring: Eestis on suur rohelise IKT potentsiaal    

Cache   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud uuringu põhjal kasutavad Eesti ettevõtjad hästi info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi (IKT) lahendusi tootmisprotsesside efektiivsemaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks (roheline IKT). Uuringu „The role of green ICT in enabling smart growth in Estonia“ tulemustest selgub, et Eestis on võimekad ettevõtted, kes oskavad luua tarkvara, mis aitavad tootmisprotsesse muuta efektiivsemaks ja parandavad kõikvõimalike IT-tarkvaral töötavate seadmete kvaliteeti. Peamise nõrkusena toodi Eesti puhul välja terviklahenduste pakkumise puudumine. Kui Eestis arendatakse välja tarkvara, siis selle rakendamiseks tuleb masinad ja seadmed sisse osta teistest riikidest, mitte ei looda terviklahendust koostöös kohalike IT-ettevõtete ja seadmetetootjatega. Sellest tulenevalt näeb uuring ühe suurima väljakutsena Eesti erinevate valdkondade ettevõtjate koostöö arendamist. Eelnevast lähtuvalt omab rohelise IKT valdkonna arengus suurt tähtsust rahvusvahelise koostöövõrgustiku olemasolu, seda nii seadmete tarnimiseks kui ka täiustatud toodete eksportimiseks. Eesti ettevõtete väiksuse tõttu on aga rahvusvaheline koostöö tihti raskendatud. Rohelise IKT potentsiaali paremaks rakendamiseks ning võimekuse kasvatamiseks Eestis teeb uuring  avalikule sektorile mitmeid poliitikasoovitusi: - Teadlikkuse tõstmine – tuua omavahel kokku IKT ja tootmisettevõtted, kelle koostöö tulemusena võib sündida väga kõrge lisandväärtusega tooteid. Uuringu põhjal ei ole ettevõtted enda jaoks sellist koostöövormi teavitanud. - Rohelise IKT hindamise ja auditeerimise metodoloogia välja töötamine – tarkvaraarenduse mõju tootmisele või seadmete kvaliteedile pikemaajaliselt on raske mõõta ning keskkonnasäästlikkusse ja võimalikku kasumisse ümber arvutada. Tulemused võiksid avaldada positiivset mõju nii era- kui ka avaliku sektori ressurssidele. - Tagasihoidlik koostöö erinevate ettevõtete, avaliku sektori ning teadus – ja arendusasutuste vahel. Globaalsete trendide analüüsist selgus, et mujal maailmas tuleb initsiatiiv klastritelt, kuid Eestis ei ole eraldi rohelise IKT klastrit loodud. - Toetusmeetmed – Valdkonna arenguks soovitab uuring luua riigipoolsed toetused rohelise IKT alase koostöö edendamiseks ja investeeringute tegemiseks. Uuringu tulemustest lähtudes alustabki MKM koostöös partnerite ning huvigruppidega riiklikku programmi väljatöötamist, millega toetatakse innovaatilisi IKT tooteid ja teenuseid, mis aitavad strateegiliselt olulistes valdkondades nagu energeetika, transport ja logistika, E-tervis, tööstus ja tootmine saavutada tuntavat ressursisäästu. Uuringu viis MKMi tellimusel läbi Ernst&Young Baltics ning selle eesmärgiks oli kaardistada Eesti ettevõtjate rohelise IKT-alane võimekus ning valdkonna potentsiaal nii eraettevõtluses kui ka avalikus sektoris. Uuringuga on võimalik tutvuda veebiaadressil: https://God.blue/splash.php?url=DFGVCi4RcFa8V_PLUS_Q3glJTYzotMZNP0RxmCeKty6tnPHQLf9J4oTUo_SLASH_NsxBoM9k5TpLWXlMF3eNQFbfNmKPKTvTHzW4zD_PLUS_2t9_PLUS_ia2KcHG34zbpmTldxbYI_PLUS_EPH9Y8DmhfcpbVeFPuMoWwYpA3L0HZqqA_EQUALS__EQUALS_. Uuring on inglise keelne.
EST

          

Eesti ostab saastekvootide eest 13 maagaasil sõitvat bussi    

Cache   

Valitsus kinnitas neljapäeval korralduse muudatuse, mille kohaselt ostab riik saastekvoodi raha eest 13 uut maagaasil sõitvat keskkonnasäästlikku linnaliini bussi Hispaaniaga sõlmitud kokkuleppest saadavatest vahenditest.Tegemist on AAU lepingu alusel saadud raha ülejäägiga, mis suunatakse kokkuleppel Hispaaniaga ühistranspordi üleminekuks alternatiivkütusele. 13 ostetava bussi seas hangitakse ka mõned hübriidajamiga varustatud masinad.Kokku on liinibusside maksumus ca 4,2 miljonit eurot ning need hakkavad sõitma Pärnus ja Narvas. Gaasibusside CO2 emissioon on madalam kui diiselbussidel ning nende kütusekulu on väiksem. Busside kasutuselevõttu linnatranspordis innustab ka positiivne kogemus Tartus.Eesti riigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkulepe sõlmiti 2010. aasta 6. augustil.Tänaseks on selle lepinguga toetatud kolme tuuleelektri projekti ning sõlmitud leping 110 bussi ostmiseks. Nendest 52 on juba Maanteeametile üle antud ja 10 teenindavad Tallinnas reisijaid. 42 bussi võetakse kasutusele Ida-Virumaa avalike maakonnaliinide teenindamiseks.Järgmisel aastal tarnitakse veel 58 bussi, mis hakkavad teenindama Harjumaa elanikke. 
EST

          

Parts: riigid peavad otsima keskkonnasäästlikumaid transpordilahendusi    

Cache   

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis teisipäeval Hiinas Chengdus Euroopa Liidu ja Aasia riikide transpordiministrite tippkohtumisel oma ettekandes, et riigid peavad üha tõsisemalt silma vaatama kasvavatele transpordikulutustele ning otsima lahendusi keskkonnasäästlikumaks liiklemiseks.Vedelkütuste tarbimine kasvab järgneva paarikümne aasta jooksul ligikaudu kolmandiku eelkõige väljaspool OECD riike. On üsna selge, et kütuste hinnad perspektiivis ei alane ning see sunnib otsima teisi lahendusi. „Eesti teedel liiklevate sõiduautode arv on viimase kahekümne aastaga kahekordistunud, sama tee ootab ees tänast maailma tervikuna,“ ütles Parts. Partsi sõnul on peaküsimuseks - kuidas saavutada energiasäästlik, nii-öelda roheline transport, ilma tuntavate lisakuludeta. „Eestil on selleks mitmed väljavaated, sealhulgas mõne aja pärast turule saabuvad biokütused, autojuhtide kütusesäästliku sõidustiili juurutamine, elektrooniliste lahenduste välja töötamine efektiivsemaks liiklemiseks, rattateede võrgustiku laiendamine ja elektriautode laialdasem kasutuselevõtt,“ lisas ta.Eesti on välja ehitamas kogu riiki katvat elektriautode laadimisvõrku ning toetab Jaapani Mitsubishi Corporation’i abiga eraisikute elektriautode ostmist. „See on innovatiivne lähenemine, mis võib olla eeskujuks paljudele riikidele. Eesti on tõusmas Euroopas elektriautode müügis viiendaks turuks,“ rääkis ta.Elektriautode programm tähendab lisaks seda, et Eestisse jääb viie aasta jooksul 5-6 miljonit eurot, mis oleks kulunud importkütusele. „See aga tähendab, et kohaliku kütuse kasutamine loob meile juurde töökohti ja parandab väliskaubanduse bilanssi,“ ütles minister.Eraldi tõi Parts välja Eestit Euroopaga ühendava Rail Balticu uue raudteeühenduse ehituse. „Ühistransport on alati keskkonnasõbralikum kui erasõiduki kasutamine ja plaanitava Rail Balticu liini puhul – ka mugavam. Kui me räägime suurtest investeeringutest rohelisse transporti ja uudsest mõtlemisest, siis Rail Baltic seda just ongi,“ lausus Parts.Parts osaleb 24.-25. oktoobril Hiinas Chengdus Euroopa Liidu liikmesmaade ja Aasia riikide vahelisel transpordiministrite tippkohtumisel ASEM (Asia-Europe Meeting). Parts esines ASEM-il rohelise transpordi paneeldiskussioonil koos Hiina, Saksamaa, Portugali, Rootsi ja India kolleegidega. 
EST

          

Parts: Eestil on unikaalne energeetikakogemus   

Cache   

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rääkis teisipäeval Pariisis Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) liikmesriikide tippkohtumisel, et Eestil on maailmale pakkuda kaks unikaalset kogemust: põlevkivienergeetika ja energeetikasektori kiire reformimine.„Eesti on maailma üks suurimaid mittekonventsionaalse kütuse põlevkivi asjatundjaid. Meil on üle 80-aastane kogemus ja valmisolek müüa oma tehnoloogilist teadmist maailmale,“ ütles minister. „Eesti inseneride ja teadlaste väljatöötatud tehnoloogia on unikaalne ning teadaolevatest  keskkonnasõbralikem,“ lisas ta.Parts rääkis, et Eesti on üks kiiremaid rohelise energia kasutusele võtjaid maailmas. Kui viis aastat tagasi oli taastuvenergia osakaal kogu riigi energeetilisest portfellist sisuliselt olematu, siis praeguseks on jõutud 12 protsendini. „Näiteks tuuleenergia osakaalult oleme me maailmas esikümnes,“ lausus ta.„Eesti kiired muudatused energeetikatootmise mitmekesistamisel ja varustuskindluse tagamisel on olnud eeskujuks mitmetele meie naabritele. Nüüd, liitudes Rahvusvahelise Energiaagentuuriga, oleme valmis neid teadmisi jagama kogu maailmaga,“ rääkis Parts.Parts kohtus teisipäeval ka kahepoolselt IEA peadirektori Maria van der Hoeveniga, kes ütles, et Eesti on IEA liitu väga oodatud. Ta tunnistas Eesti edusamme energeetikas ja ütles, et Eesti kogemus põlevkivi kasutamisel on liikmesriikidele kindlasti kasulik.Eesti on alustanud läbirääkimisi alustamaks liitumist Rahvusvahelise Energiaagentuuriga (International Energy Agency, IEA). IEA on OECD asutatud iseseisev agentuur ning on kütuseturgude analüüsi ja erakorralise kütusevaru valdkonna reguleerimise eestvedaja maailmas. IEA liige saab olla ainult OECD liikmesriik.Agentuuri liikmete vahel toimib tugev solidaarsus- ja koordinatsioonimehhanism naftakütuste varustuse kriisiolukordades ning lisaks saab Eesti kiire juurdepääsu maailmatasemel parimale energiavaldkonna statistilisele informatsioonile ja analüüsile. Lisatud on fotod Partsi ja Maria van der Hoeveni kohtumisest.
EST

          

Liikluskomisjon kutsus üles rattureid kandma kiivrit ja helkurvesti   

Cache   

Kolmapäeval kogunenud valitsuse liikluskomisjon kutsus tungivalt üles jalgrattureid kasutama vabatahtlikult kiivrit ja helkurvesti.Komisjon  kaalub kiivri ja helkurvesti kohustuslikkust tulevikus, kuid esialgu seda seadusega ei rakendata. Samas 1. juulist kehtima hakkava uue liiklusseaduse kohaselt on kiiver ratturile kohustuslik kuni 16 eluaastani.Komisjoni esimees Juhan Parts ütles, et viimasel ajal on liiklusõnnetusse sattunud jalgratturite hulk kasvanud ning sellesse tuleb suhtuda äärmisel tõsiselt. „Ma olen ise ka aktiivne rattur ja tean, kui oluline on turvavarustuse kandmine,“ lisas ta.Kui varasematel aastatel juhtus suurlinnades ligikaudu kolmandik kõigist jalgrattaõnnetustest, siis praegu toimub jalgratturitega maanteedel juba oluliselt vähem õnnetusi kui Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas kokku. Nii tänavu kui ka mullu toimus  viie kuu jooksul kokku 29 jalgrattaõnnetust.Jalgrattast on saanud üha populaarsem linnasõiduk. Kusjuures jalgratast eelistavad kuni 35-aastased linlased. Tänavustest jalgrattaõnnetustest registreeriti Tallinnas 9 (eelmisel aastal 5), Tartus 7 (3) ja Pärnus 2 (1). Kolmandik õnnetusse sattunud jalgratturitest on vanuses 25-35 eluaastat, iga neljas kuni 13-aastane laps.Ühtlasi tõdes liikluskomisjon, et liiklusohutuse kasvatamiseks tuleb senisest enam kaasata vabatahtlikke. Heaks näiteks on Kuku raadio, kes juba 15. aastat järjest korraldab Jaanipäeva eelset kampaaniat „Selge Grupijuht“.Lisaks kuulas liikluskomisjon ülevaadet liiklusohutuse alasest olukorrast ning liiklusjärelevalve infosüsteemist rakendamisest ja kinnitas valitusele esitatava komisjoni tegevuse ülevaate.Järgmine liikluskomisjoni istung toimub 26. oktoobril.
EST

          

Parts: Rail Baltica peab saama lähiaastatel reaalsuseks   

Cache   

Neljapäeval Brüsselis Läti ja Leedu kolleegide ning Euroopa Komisjoni esindajatega kohtunud Eesti majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et riikidel on aeg minna rongiliikluse taastamisel Tallinnast Varssavisse sõnadelt tegudele, kuna kõik eeldused selleks on olemas.Eesti peab oluliseks ja reaalseks reisirongiliikluse taastamist olemasoleva Rail Baltica trassil juba lähitulevikus, kasutades automaatset rööpmelaiuse vahetuse tehnoloogiat Leedu ja Poola piiril. Olemasoleval infrastruktuuril on reaalne rongi sõidukiirus 120 kilomeetrit tunnis.Eesti riik on Euroopa Liidu abiga panustanud Rail Balticasse sadu miljoneid kroone ning on valmis selle projektiga edasi minema. Eesti poolt vaadatuna on reaalne alustada rongidega opereerimist juba 2012. aastal, kuid see eeldab ka teiste osapoolte konkreetset panust.Läti ja Leedu toetasid Eesti initsiatiivi ning kinnitasid, et on nõus rongiliikluse taastamisse oma panuse andma.Kolme riigi esindajad tõdesid, et kuna reisijate raudteetranspordile on praegu toimivad alternatiivid olemas, tuleb rongiliiklusele anda juurde lisaväärtusi. Partsi sõnul tuleb Eestisse iga päev tuhandeid turiste Soomest ja Venemaalt, kes otsivad võimalusi edasi reisida. „Me peame mõtlema geograafiliselt laiemalt ja suunaga tulevikku, oma laste peale,“ ütles Parts.Kohtumisel leppisid riikide esindajat kokku, et raudteeettevõtete ja riigi esindajate koostöös töötatakse Euroopa Komisjoni koordineerimisel välja detailne tegevuskava reisirongi liikluse avamiseks olemasoleva Rail Baltica trassil Tallinn–Riia–Kaunas–Bialystok–Varssavi. Esimene kohtumine toimub jaanuaris.Euroliidu TEN-T poliitika ümberkujundamisprotsessis peame saavutama selle, et Rail Baltica oleks Euroopa Liidu tulevase TEN-T põhitranspordivõrgustiku osa. See tagab uue EL-i eelarveperioodi 2014-2020 võimalikud investeeringud. Eestile tähendab see võimalikke uute projektide, kuni 160 km/h kiirustele kohandatava raudteetrassi investeeringuid Tallinn–Tartu–Valga-Riia liinil. Samuti võiks uue veeremi soetamist osaliselt rahastada Euroopa Liit.Eesti riik panustab perioodil 2008-2011 koos Euroopa Liidu abiga Rail Balticasse ligi 1,3 miljardit krooni.
EST

          

Eesti Post teenis teist aastat järjest kasumit   

Cache   

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas täna AS-i Eesti Post eelmise aasta majandusaruande, mille kohaselt ettevõtte käive oli 794 miljonit krooni ja kasum 3,1 miljonit krooni.Eesti Post teenis vaatamata keerulisele majandusolukorrale teist aastat järjest kasumit, ehkki firma tütarettevõtted Eesti Elektronpost ja Eesti E-arvekeskus jäid 0,9 miljoni krooniga kahjumisse.Eelmise aasta 1. aprillil avanes postiturg, millega kaasnenud konkurentsi kasv tõi kaasa hinnasõja kõikides postituru segmentides ning languse mahtude osas.Postiturul jätkub tendents, kus kirjade saatmine väheneb ja logistikateenuste osatähtsus suureneb. Olulist rõhku pööratakse e-teenuste arendamisele, mistõttu lõi Eesti Post 2009. aastal uue tütarfirma E-arvekeskus.Eesti Post on Eesti riigile kuuluv ettevõte, mis tegeleb kirjade ning muude postisaadetiste edastamisega nii Eesti piires kui ka välisriikidesse. 
EST

          

232-miljoniline investeering kontaktvõrku tõstab elektrirongide kiirust   

Cache   

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas rahastamisotsuse, millega suunas 232 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi raha raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimiseks Tallinnas ja selle lähiümbruses. Kontaktvõrkude ja veoalajaamade rekonstrueerimine lõikudel Tallinn-Paldiski ja Keila-Vasalemma on tihedalt seotud plaanitava Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimisega. Koos võimaldavad projektid tõsta rongide sõidukiirust kuni 120 kilomeetrini tunnis. Kontaktvõrgu rekonstrueerimisega tehakse algust juba sel sügisel ning töö lõpetatakse 2012. aasta lõpuks.Korrastatud kontaktvõrk ja kiirem raudtee aitab suurendada ühistranspordi populaarsust ning edendab rööbastransporti, mis on keskkonnasõbralikum võrreldes autotranspordiga. Kokku suunab ministeerium raudtee-investeeringuteks 2,9 miljardit krooni.Kontaktvõrgu uuendamine on jätkuks varasematele raudtee arendamise projektidele. Eelnevalt on otsustatud uue veeremi soetamine, reisijate platvormide uuendamine ning raudtee rekonstrueerimine Tallinn-Tapa lõigul. Euroopa Regionaalarengu- ja Ühtekuuluvusfond toetab Eesti transpordisektorit aastatel 2007-2013 9,8 miljardi krooniga. Tänaseks on otsustatud toetust anda juba 18 transpordi infrastruktuuri arendamise projektile.
EST

          

Neli suurt transpordiprojekti saavad ligi 800 miljonit krooni   

Cache   

Valitsus muutis neljapäeval transpordi infrastruktuuri investeeringute kava, mille kohaselt saavad neli suurt transpordiprojekti kokku ligi 800 miljonit krooni.Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et uute  projektide puhul on oluline, et nad rakenduks võimalikult kiiresti. „See tähendab täiendavaid töökohti nii ehitussektoris kui ka laevaehitajatele,“ lisas ta.Väikesaarte uute laevade soetamiseks kulub eeldatavalt 340 miljonit krooni. Uute ja keskkonnasäästlike laevade soetamine võimaldab oluliselt parendada saarte püsielanike elukvaliteeti ning lahendada läbi püsiva ja regulaarse laevaühenduse saarte majandusprobleeme, mis julgustaks inimesi senisest enam saari oma elu- ja tegevuspaigaks valima. Samuti annab see impulsi turismi arenguks ja loob juurde töökohti.Tallinna-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimise eeldatav maksumus on 250 miljonit krooni. Hetkel on nimetatud lõikudel sõidukiirust piiratud kohati kuni 40 kilomeetrini tunnis. Pärast rekonstrueerimist tõuseb kiirus lõikudel kuni 120 kilomeetrini tunnis. Rekonstrueerimise tagajärjel suureneb oluliselt reisijamugavus ja –kiirus ning koos veeremi uuendamisega ka ühistranspordi atraktiivsus.Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehituse kogumaksumus on eeldatavalt 100 miljonit krooni. Olemasoleva Haljala ristmiku piirkonda läbiv kolm kilomeetrit pikal teelõigul on praegu seatud kiirusepiirangud ning teelõik on liiklusohtlik. Ehitustööde eesmärgiks on tagada tulevikus sujuv ja ohutu liiklus nii kohalikele liiklejatele kui ka transiidile kohas, kus Tallinn-Narva maantee ristub Rakvere-Haljala teega ning selleks ehitatakse ristmikule viadukt koos peale- ja mahasõitudega.Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine läheb eeldatavalt maksma 83 miljonit krooni. Tööde eesmärgiks on  tingimuste kindlustamine püsielanikkonna säilimiseks saartel ning laevaliikluse navigatsiooniperioodi pikendamine.Järgmisel nädalal arutab valitsus Tartu läänepoolne ümbersõidu rahastamist, mille eeldatav kogumaksumus on 400 miljonit krooni. Samuti tähendab see esimest sammu, et alustada Tallinn-Tartu maantee arendamist ka Tartu poolt.Tööde käigus remonditakse 450 meetri pikkune Variku viadukt ning rajatakse raudteealune ühendus Tartu ringteega kuni Tartu linna piirini. Liiklusohutuse parandamiseks tuleb neljarajaline maanteelõik, ehitatakse ümber ristmikud, rajatakse üks maanteesild, likvideeritakse ohtlik Tõrvandi samas tasapinnas raudteeületuskoht, ehitatakse kergliiklusteed, paigaldatakse valgustust ja luuakse võimalus läänepoolse ringtee ühendamiseks Tartu idapoolse ringteega.Uute projektide lisamist investeeringute kavva võimaldas praegu töös olevate hangete mõningane odavnemine. Samuti on transpordi investeeringute kava muutmisel oluliseks ajendiks tagada Euroopa Liidu toetusraha maksimaalne kasutamine ning transpordi areng.Kõigi projektide täpne maksumus selgub pärast riigihangete läbiviimist.Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja maht 2015. aastani on 13,15 miljardit krooni (kokku 28 projekti), millest struktuuritoetused on 9,8 miljardit krooni. Kava lisanimekirja moodustab üks projekt kogusummas 670 miljonit krooni.
EST

          

Juhan Parts: Eraldame rohelistele IT-projektidele miljon krooni    

Cache   

Täna toimub Kumu auditooriumis Infoühiskonna konverents 2010, kus keskendutakse rohelisele IT-le ning avaliku sektori rollile sotsiaalses meedias. Rohelise majanduse ning IT edendamise olulisust selles rõhutasid nii konverentsi avakõne pidanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kui ka ürituse peaesineja Graham Vickery OECD-st. „Toetamaks rohelist IT-d ja ka teisi ökoloogiliselt tõhusaid projekte plaanime eraldada innovatsiooniosakute toetusmeetme eelarvest miljon krooni,“ sõnas Parts. „Loodame antud valdkonnas näha 20 pilootprojekti, mis võiks olla eeskujuks ja innustuseks teistele. Seega rohelised projektid on juba täna teretulnud ning täpsemat infot selle kohta saab EAS-ist.“Konverentsi peaesineja, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) internetimajanduse programmidirektor Graham Vickery, selgitas oma rohelist IT-d tutvustavas ettekandes, et ehkki seni on riiklikud initsiatiivid keskendunud energiasäästlikkuse suurendamisele infotehnoloogia kasutamise faasis, on samavõrd oluline keskenduda teadusarendusele ning tootmisele. „Täna pole oluline ainult tark tegutsemine, vaid targalt mõtlemine. Oluline pole mitte vanade asjade paremini tegemine, vaid uutmoodi tegutsemine.“MicorLinki arendusjuht Märt Ridala aga pidas oma ettekandes oluliseks rõhutada seda, et  tõeline roheline IT seisneb tarkvaras, sest selle tootmine ei saasta, aga loob hüvesid, mis mujal saastamist vähendavad.Keskkonnasõbralikkusele rõhumine nii majanduses kui  IT-vallas maailmas üha kasvav trend, mille päevakajalisus nii riikide poliitikas kui ettevõtete jaoks kasvab jõudsalt.  Euroopa Liidu liikmesriikide süsihappegaasi emissioon moodustab 14% kogu maailma õhu saastamisest ja IT tekitab täna 2-2,5% kogu maailma süsihappegaasist. Samal ajal on IT-l suur potentsiaal anda panus ülejäänud 98% süsihappegaasi vähendamisse, kasutades tehnoloogiat arukalt muudes eluvaldkondades.Ka minister Juhan Parts rõhutas, et ressursside mõistlik kasutamine on tänapäeval üks majandusarengu alustalasid ja just infotehnoloogial on siin otsustav roll. „Rohelistele tehnoloogiatele kasvab nõudlus, seda toetatakse maailmas ka läbi riiklike poliitikate. Kui Eesti ettevõtted tahavad globaliseeruvas maailmamajanduses olla edukad, peab neil olema oma „roheline“ pakkumine,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister.Rohelist eeskuju on üles näidanud muuhulgas ka Eesti riik, kus suur osa infoühiskonna tegevustest on tugeva rohelise-IT varjundiga. Head näited sellest on paberivaba asjaajamine, laialdaste e-teenuste loomine ning lairibaprojekti käivitamine, mis tõhustaks videokonverentside pidamist, kaugtöö tegemist jne.Konverents kestab täna kella 17.00-ni ning sündmust saab jälgida otsepildis ka internetis: https://God.blue/splash.php?url=M37iUQ7_SLASH_JCZXfSvQEv4tnTsvRblGZXvLzYwXjSEA_PLUS_iH7OqlATWbZtgPwgCdyAKzToTGmYh5Plc9DHzVxja8zEUsvqH82_SLASH_zEh5ZkXg90b6Dirngc_PLUS_E7f1PaGuFnFOmmuW. Küsimusi esinejatele on võimalik esitada Twitteri keskkonnas: www.twitter.com/infoyhiskond.Päeva teises pooles keskendutakse avaliku sektori rollile sotsiaalses meedias ning selle teemal kõnelevad teiste seas Linnar Viik, Priit Hõbemägi ja Anto Veldre.  Infoühiskonna konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
EST

          

Tänavusel Infoühiskonna konverentsil räägitakse rohelisest IT-st   

Cache   

Homme, 17. märtsil, toimub Tallinnas Kumu auditooriumis iga-aastane Infoühiskonna konverents, mille seekordseteks peateemadeks on „Roheline IT“ ja „Avaliku sektori roll sotsiaalses meedias“. Päeva peaettekande rohelise IT teemal teeb Graham Vickery Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonist (OECD).Roheline majandus on üha kasvav trend, mille päevakajalisus nii riikide poliitikas kui ettevõtete jaoks kasvab jõudsalt. Seekordne konverents keskendub IT-le kui keskkonnasõbralike muutuste võimaldajale. Sotsiaalsed võrgustikud, nagu Twitter, Facebook ja paljud teised, on oluliseks osaks tänapäevasest kommunikatsioonist. Milline on ja peaks olema aga riigiasutuste roll neis uutes suhtluskanalites on küsimus, mis seni vähe käsitlemist leidnud. Seetõttu keskendub konverentsipäeva teine pool just sellele suurele väljakutsele. Teema olemuse avab IT Kolledži õppejõud Linnar Viik.Konverentsi on võimalik vaadata otseülekandes internetis (https://God.blue/splash.php?url=BHzzJcu_SLASH_1C51ZZGc9V1Y6OW53S60QQg_PLUS_nTsUx6RaTl0pJTZEeg51W3kL03_PLUS_ee_PLUS_D2DBz2dRkWrMUDIFzTNsooAySy6OZmGj4RG85NoGHNbsDZRXKRs_SLASH_38a_SLASH_OCeKpciifI). Lisaks saab oma mõtteid avaldada ja esinejatele küsimusi esitada Twitteri keskkonnas (www.twitter.com/infoyhiskond).Infoühiskonna konverents toimub Euroopa Liidu struktuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“ raames ja seda rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.Rohkem informatsiooni konverentsi kohta: https://God.blue/splash.php?url=mQnt6y3RA3RX89kId9Fs7JaNMsFs_PLUS_rOI3aYc7Bq5zHmQr_PLUS_lMa6Fsyp4TXSIVhQKWZG1Z2pjDqv_PLUS_ZSNOwJR7EewBeqK_PLUS_0yus5QySvDlH8_SLASH__PLUS_E_EQUALS_
EST

          

Elektriraudtee sai EL-ilt uute rongide ostuks 1,1 miljardit   

Cache   

Euroopa Komisjon kiitis kolmapäeval heaks AS Elektriraudtee uute rongide soetamise taotluse, millega ettevõte ostab 18 keskkonnasõbralikku kaasaegset elektrirongi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas siseriikliku projekti rahastamise otsuse mullu 2. juulil, mis võimaldas projekti käivitada enne komisjoni otsust. Möödunud aastal kuulutas Elektriraudtee välja rahvusvahelise avatud hankemenetlusega riigihanke ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2010. Ühtekuuluvusfond toetab uute rongide ostu 1,1 miljardi krooniga.Tegemist on transpordi valdkonnas Euroopa Komisjoni esimese Eesti suurprojekti rahastamisotsusega. Praeguse seisuga on Euroopa Komisjoni juures veel menetluses kaks Eesti transpordi suurprojekti: Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ehitus ja Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. Euroopa Komisjoni heakskiitu vajavad projektid, mille maksumus on üle 50 miljoni euro.
EST

          

EL jagab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidele 107 miljonit eurot   

Cache   

Euroopa Komisjon jagab tänavu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidele 107 miljonit eurot toetust. Taotlusi saab esitada kuni selle aasta 1. juunini.Toetust saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori asutused info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste rakendamiseks üle-Euroopaliselt.Kokku saavad sel aastal toetust kuus erinevat valdkonda: keskkonnasäästlikud lahendused sotsiaalmajutuses, veekasutuses ja ühistranspordis, liiklusturvalisus; digitaalsed raamatukogud; tervis ja kaasamine; avatud innovatsioon tuleviku internetiteenuste jaoks tarkades linnades; paremad teenused kodanikele ja ettevõtetele; mitmekeelne veeb.Varasematel aastatel on projektides Eestist edukalt osalenud näiteks AS Sertifitseerimiskeskus, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti E-tervise SA ja Tietoenator Eesti AS.Programmi infopäevad toimuvad Tallinnas 17. veebruaril ning Tartus 3. märtsil.Täpsem info on Euroopa konkurentsivõime ja innovatsiooni programmi (CIP) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) poliitikatoetuse alamprogrammi (PSP) 4. taotlusvooru eestikeelsel veebilehel: https://God.blue/splash.php?url=9RQwq7_SLASH_TIqTvBc049x4bTuIhIhW6VN4rAtOQbn4QQO2VGmyczdqUk0jIH5B9OSnrPVdvD6lHpfj8_SLASH_u6Pw8WTcWXv7yjJZ9X_PLUS_EQtCdm11bZq3klPyXzpkrwnukJMDE_SLASH_A5;
EST

          

MKM asub koostama merenduspoliitika arengukava   

Cache   

Valitsus kiitis 6. augustil 2009. aastal heaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) esitatud Eesti merenduspoliitika arengukava koostamise ettepaneku.Tegu on strateegilise lähtedokumendiga merenduse arendamiseks, milles sõnastatakse suunad ja põhimõtted valdkonna üksikküsimuste lahendamiseks.  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul aitab kaasa Eesti kui mereriigi tegeliku potentsiaali avamisele ja loob eeldused uute merendusega seotud edulugude tekkeks. „Mul on heameel, et arengukavas on olulisel kohal meremajandus, millel on Eestis suur potentsiaal ja mis peaks senisest enam kasutama ära oma konkurentsieeliseid,“ ütles ta. „Rõõmu teeb see, et arengukava koostamisse on kaasatud kõik merendusega seotud ringkonnad ja organisatsioonid, keda kokku on ligemale 40,“ lisas Parts.Merenduspoliitika üks peaeesmärke on teadvustada merenduse olulisust ühiskonnas, tagades meremajanduse jätkusuutliku, keskkonnasäästliku ning rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise arengu. Teine eesmärk on kasvatada Eesti meremajanduse konkurentsivõimet ja tulusust.Arengukava tõdeb, et riiklik merenduspoliitika peab olema tervik, mis arvestab merega seotud valdkondade omavahelist seotust. Arengukava koostajate hinnangul peab Eesti meretransport parandama oma konkurentsivõimet, suurenema peab ka rahvusvahelistest kaubavedudest saadav tulu.Eesti laevandus on teistes riikides rakendatavatest laevandustoetustest tulenevalt naaberriikidega võrreldes halvemates konkurentsitingimustes. Samuti on puudulik majanduskoostöö ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste vahel. Puudub ka sadamate arendamise tervikvisioon.Lae alla terviktekst:Strateegilise arengukava „Eesti merenduspoliitika“ koostamise ettepanek 
EST

          

Saksamaal otsivad poolsada ministrit lahendusi transpordi- ja logistikasektori turgutamiseks   

Cache   

Täna ja homme Saksamaal Leipzigis 52 transpordiministri osavõtul peetaval Rahvusvahelisel Transpordifoorumil otsivad ministrid ja valdkonna tippjuhid võimalusi majanduskriisist väljumiseks. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on väikeriikide huvide kaitseks vajalik vältida protektsionismi eelkõige kaubavahetuses.  „Praegu on mitmed suurriigid andnud selgeid sõnumeid, et majanduskasv pole võimalik, piirates välisettevõtete ligipääsu turule ja kasutades seejuures piiranguid veostele. Seetõttu on just väikeriikidele täna eriti oluline vaba konkurents ja ekspordivõimaluste säilimine. Rahvusvaheline kaubavahetus ei tohi langeda protektsionismi,“ kommenteeris Juhan Parts Eesti seisukohti transpordifoorumil.  Partsi sõnul on vajalik tänases majandusolukorras eelkõige arendada keskkonnasõbralikku transporti, luua võimalusi pika-ajalisteks investeeringuteks ning tagada toimiv ning usaldusväärne kaubavahetus riikide vahel. Kohtumise põhiteemadeks on riiklikud tugipaketid ettevõtetele ning nende mõju turule, protektsionismi ja kaubandusbarjääride vältimine ning struktuursete reformide kiire läbiviimine. Täna ja homme toimuval Rahvusvahelisel Transpordifoorumil „Transport for a Global Economy: Challenges and Opportunities in the Downturn“ on kohal 52 riigi transpordiministrid ning logistikasektori esindajad, samuti rahvusvaheliste transpordi- ja logistikaettevõtete tippjuhid, et otsida lahendusi, kuidas transpordi- ja logistikasektor saaks ühiselt väljuda majanduskriisist.  Transpordifoorumi 28. mai pressiteade: https://God.blue/splash.php?url=4GoxlA0_PLUS__SLASH_rwYVrH1DpQx1c9fl2vhmGT98kte2_SLASH_5zMSIp848LfK7yV_SLASH_Yc9zIq5vOPWZM4c6aZCIsWqBgzAw1aG6nw8ow5wfyAwZUfQH5PocI3YM9jQhpuaHZv5khvmMsSDOoMn82v3LQCSfzs3bj_PLUS_UMF_SLASH_aRnJLbLXPHGUSbVUG_SLASH_s_EQUALS_ Transpordifoorumi kava ja teemad: https://God.blue/splash.php?url=oFLnZDZ41174Pp2RNibI0tdkTFIv1L7H8gv5obFCKJCEDpcz1i2FQMIEg0oYhZPXbqRhxz_PLUS_uehH2ivutFDGOzvEBIlGo_PLUS_Zbhh6_PLUS_SaXMnZNLlNdiCoG3UFwjYlM_SLASH_mMEJP  
EST

          

Registered Nurse (RN) - Observation Unit   

Cache   

Description SHIFT: Nights (rotating weekends) SCHEDULE: Full-time Do you want to be a part of a family and not just another employee? Are you looking for a work environment where diversity and inclusion thrive? Submit your application today and find out what it truly means to be a part of a team. We value your contributions. Our employee recognition programs encourage our teams to raise the bar. We are currently seeking a  Registered Nurse  to join our family. Come be a part of the change! We offer you an excellent total compensation package, including competitive salary, excellent benefit package and growth opportunities. We believe in our team and your ability to do excellent work with us. Your benefits include 401k, PTO medical, dental, flex spending, life, disability, tuition reimbursement, employee discount program, employee stock purchase program and student loan repayment. We would love to talk to you about this fantastic opportunity. Valley Regional Medical Center – Brownsville, TX Registered Nurse (RN) - Observation Unit Founded as Valley Community Hospital in 1975,  Valley Regional Medical Center  proudly serves Brownsville and the surrounding communities. Valley Regional is committed to providing the best health care for the residents in the Rio Grande Valley. Valley Regional Medical Center  is a 214 Licensed Bed Facility with over 200 physicians representing over 25 specialties; Valley Regional Medical Center is a leader in a vast array of high quality inpatient and outpatient programs and services. What you will do in this role: The Registered Nurse performs direct patient care within the scope of the Registered Nurse Practice Act. Utilizes therapeutic communication in daily practice. Maintains a safe a therapeutic environment. Identifies nursing problems as they relate to the individual needs of the patient. Plans individualized patient care utilizing an interdisciplinary approach. Participates in performance improvement activities. Provides care and coordinates participation that fosters the goals of the hospital’s mission and vision statement. When acting in charge nurse role, registered nurses are responsible for day-to-day activities to ensure the delivery of quality patient care in a therapeutic environment. Make staff assignments based on patient need and the skill of the staff. Serve as role models and clinical resource for the staff. Respond in a timely manner to requests for information or follow-up with physician, staff or patient issues. Communication Skills: Verbal (with patients, families, grieving persons)[Use of SBAR when dealing with physicians and their offices, interdepartmental communication] Written (documentation of patient care) Telephone (Pertaining to etiquette including HIPAA information) Physical Assessment of the Adult with acute and chronic illness, Infection Control Issue/Safety. Proficiency in IV starts & ability to access implanted ports. Administration of Medications – knowledge of commonly utilized medications/proficiency with IV push medications, initiation and management of PCA infusion. Aseptic Technique with regard to wounds, surgical sites, and catheter insertions. Management of airways – oxygen set-up (nasal cannula, ventimask, NRB, trach collar, BIPAP, Suctioning (oral, Nasal and tracheal), and tracheotomy care. Management of the patient in cardiac and respiratory arrest. Management of the patient with decubitus: staging, selection of surface, and encourages mobility. Management of drains (NG, OG, and PEG, chest tube, paracentesis). Obtains consents (surgical, chemotherapy etc), prepares patients for procedures (including boarding pass, etc) such as Endoscopy, Cardiac Catheterizations, Bronchoscopy, Thoracentesis (Especially at bedside), MRI/MRA Management of blood transfusions – obtains consents, blood justifications forms and refusal for blood transfusions. Monitors for transfusion reactions. Management of the Peritoneal dialysis patient. Qualifications Education: Graduate of an Accredited School of Nursing BSN preferred What qualification you will need: Current TX RN licensure (or eligible for NCLEX) 2 years of experience preferred BCLS required HCA Healthcare ranks on Fortune’s list of Most Admired Companies for three consecutive years and HCA ranks 63rd on the fortune 500 list. In addition Ethisphere named HCA as one of the World’s Most Ethical Companies. We want you to join our tradition of excellence. Intrigued? We’d love to hear from you. If you find this opportunity compelling, we encourage you to apply. We promptly review all applications. If you are highly qualified you will hear from one of our recruiters .  We are actively interviewing so apply today! We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. Notice Our Company’s recruiters are here to help unlock the next possibility within your career and we take your candidate experience very seriously. During the recruitment process, no recruiter or employee will request financial or personal information (Social Security Number, credit card or bank information, etc.) from you via email. The recruiters will not email you from a public webmail client like Gmail or Yahoo Mail. If you feel suspicious of a job posting or job-related email, contact us at  privacy@hcahealthcare.com

          

Charge RN - Medical Telemetry/Stroke   

Cache   

Description SHIFT: Nights (rotating weekends) SCHEDULE: Full-time Do you want to be a part of a family and not just another employee? Are you looking for a work environment where diversity and inclusion thrive? Submit your application today and find out what it truly means to be a part of a team. We value your contributions. Our employee recognition programs encourage our teams to raise the bar. We are currently seeking a  Charge RN  to join our family. Come be a part of the change! We offer you an excellent total compensation package, including competitive salary, excellent benefit package and growth opportunities. We believe in our team and your ability to do excellent work with us. Your benefits include 401k, PTO medical, dental, flex spending, life, disability, tuition reimbursement, employee discount program, employee stock purchase program and student loan repayment. We would love to talk to you about this fantastic opportunity. Valley Regional Medical Center – Brownsville, TX Charge RN - Medical Telemetry/Stroke Founded as Valley Community Hospital in 1975,  Valley Regional Medical Center  proudly serves Brownsville and the surrounding communities. Valley Regional is committed to providing the best health care for the residents in the Rio Grande Valley. Valley Regional Medical Center  is a 214 Licensed Bed Facility with over 200 physicians representing over 25 specialties; Valley Regional Medical Center is a leader in a vast array of high quality inpatient and outpatient programs and services. What you will do in this role: The Charge Nurse performs direct patient care within the scope of the Registered Nurse Practice Act. Utilizes therapeutic communication in daily practice. Maintains a safe a therapeutic environment. Identifies nursing problems as they relate to the individual needs of the patient. Plans individualized patient care utilizing an interdisciplinary approach. Participates in performance improvement activities. Provides care and coordinates participation that fosters the goals of the hospital’s mission and vision statement. Charge Nurses are responsible for day-to-day activities to ensure the delivery of quality patient care in a therapeutic environment. Make staff assignments based on patient need and the skill of the staff. Serve as role models and clinical resource for the staff. Respond in a timely manner to requests for information or follow-up with physician, staff or patient issues. Communication Skills: Verbal (with patients, families, grieving persons)[Use of SBAR when dealing with physicians and their offices, interdepartmental communication] Written (documentation of patient care) Telephone (Pertaining to etiquette including HIPAA information) Physical Assessment of the Adult with acute and chronic illness, Infection Control Issue/Safety. Proficiency in IV starts & ability to access implanted ports. Administration of Medications – knowledge of commonly utilized medications/proficiency with IV push medications, initiation and management of PCA infusion. Aseptic Technique with regard to wounds, surgical sites, and catheter insertions. Management of airways – oxygen set-up (nasal cannula, ventimask, NRB, trach collar, BIPAP, Suctioning (oral, Nasal and tracheal), and tracheotomy care. Management of the patient in cardiac and respiratory arrest. Management of the patient with decubitus: staging, selection of surface, and encourages mobility. Management of drains (NG, OG, and PEG, chest tube, paracentesis). Obtains consents (surgical, chemotherapy etc), prepares patients for procedures (including boarding pass, etc) such as Endoscopy, Cardiac Catheterizations, Bronchoscopy, Thoracentesis (Especially at bedside), MRI/MRA Management of blood transfusions – obtains consents, blood justifications forms and refusal for blood transfusions. Monitors for transfusion reactions. Management of the Peritoneal dialysis patient. Actively participates in solving problems on the unit to improve process issues as well as patient flow. Supports departmental and hospital performance improvement initiatives. Makes staff assignments based on patient acuity and staff skill levels. Serves as a resource for the staff. Responds timely to requests for information or follow up with physician, staff or patient issues. Assists as needed with department audit processes. Qualifications Education: Graduate of an Accredited School of Nursing BSN preferred What qualification you will need: Current TX RN licensure BCLS required 1 year of experience required HCA Healthcare ranks on Fortune’s list of Most Admired Companies for three consecutive years and HCA ranks 63rd on the fortune 500 list. In addition Ethisphere named HCA as one of the World’s Most Ethical Companies. We want you to join our tradition of excellence. Intrigued? We’d love to hear from you. If you find this opportunity compelling, we encourage you to apply. We promptly review all applications. If you are highly qualified you will hear from one of our recruiters .  We are actively interviewing so apply today! We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. Notice Our Company’s recruiters are here to help unlock the next possibility within your career and we take your candidate experience very seriously. During the recruitment process, no recruiter or employee will request financial or personal information (Social Security Number, credit card or bank information, etc.) from you via email. The recruiters will not email you from a public webmail client like Gmail or Yahoo Mail. If you feel suspicious of a job posting or job-related email, contact us at  privacy@hcahealthcare.com

          

Registered Nurse (RN) - Observation Unit   

Cache   

Description SHIFT: Days (rotating weekends) SCHEDULE: Full-time Do you want to be a part of a family and not just another employee? Are you looking for a work environment where diversity and inclusion thrive? Submit your application today and find out what it truly means to be a part of a team. We value your contributions. Our employee recognition programs encourage our teams to raise the bar. We are currently seeking a  Registered Nurse  to join our family. Come be a part of the change! We offer you an excellent total compensation package, including competitive salary, excellent benefit package and growth opportunities. We believe in our team and your ability to do excellent work with us. Your benefits include 401k, PTO medical, dental, flex spending, life, disability, tuition reimbursement, employee discount program, employee stock purchase program and student loan repayment. We would love to talk to you about this fantastic opportunity. Valley Regional Medical Center – Brownsville, TX Registered Nurse (RN) - Observation Unit Founded as Valley Community Hospital in 1975,  Valley Regional Medical Center  proudly serves Brownsville and the surrounding communities. Valley Regional is committed to providing the best health care for the residents in the Rio Grande Valley. Valley Regional Medical Center  is a 214 Licensed Bed Facility with over 200 physicians representing over 25 specialties; Valley Regional Medical Center is a leader in a vast array of high quality inpatient and outpatient programs and services. What you will do in this role: The Registered Nurse performs direct patient care within the scope of the Registered Nurse Practice Act. Utilizes therapeutic communication in daily practice. Maintains a safe a therapeutic environment. Identifies nursing problems as they relate to the individual needs of the patient. Plans individualized patient care utilizing an interdisciplinary approach. Participates in performance improvement activities. Provides care and coordinates participation that fosters the goals of the hospital’s mission and vision statement. When acting in charge nurse role, registered nurses are responsible for day-to-day activities to ensure the delivery of quality patient care in a therapeutic environment. Make staff assignments based on patient need and the skill of the staff. Serve as role models and clinical resource for the staff. Respond in a timely manner to requests for information or follow-up with physician, staff or patient issues. Communication Skills: Verbal (with patients, families, grieving persons)[Use of SBAR when dealing with physicians and their offices, interdepartmental communication] Written (documentation of patient care) Telephone (Pertaining to etiquette including HIPAA information) Physical Assessment of the Adult with acute and chronic illness, Infection Control Issue/Safety. Proficiency in IV starts & ability to access implanted ports. Administration of Medications – knowledge of commonly utilized medications/proficiency with IV push medications, initiation and management of PCA infusion. Aseptic Technique with regard to wounds, surgical sites, and catheter insertions. Management of airways – oxygen set-up (nasal cannula, ventimask, NRB, trach collar, BIPAP, Suctioning (oral, Nasal and tracheal), and tracheotomy care. Management of the patient in cardiac and respiratory arrest. Management of the patient with decubitus: staging, selection of surface, and encourages mobility. Management of drains (NG, OG, and PEG, chest tube, paracentesis). Obtains consents (surgical, chemotherapy etc), prepares patients for procedures (including boarding pass, etc) such as Endoscopy, Cardiac Catheterizations, Bronchoscopy, Thoracentesis (Especially at bedside), MRI/MRA Management of blood transfusions – obtains consents, blood justifications forms and refusal for blood transfusions. Monitors for transfusion reactions. Management of the Peritoneal dialysis patient. Qualifications Education: Graduate of an Accredited School of Nursing BSN preferred What qualification you will need: Current TX RN licensure (or eligible for NCLEX) 2 years of experience preferred BCLS required HCA Healthcare ranks on Fortune’s list of Most Admired Companies for three consecutive years and HCA ranks 63rd on the fortune 500 list. In addition Ethisphere named HCA as one of the World’s Most Ethical Companies. We want you to join our tradition of excellence. Intrigued? We’d love to hear from you. If you find this opportunity compelling, we encourage you to apply. We promptly review all applications. If you are highly qualified you will hear from one of our recruiters .  We are actively interviewing so apply today! We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. Notice Our Company’s recruiters are here to help unlock the next possibility within your career and we take your candidate experience very seriously. During the recruitment process, no recruiter or employee will request financial or personal information (Social Security Number, credit card or bank information, etc.) from you via email. The recruiters will not email you from a public webmail client like Gmail or Yahoo Mail. If you feel suspicious of a job posting or job-related email, contact us at  privacy@hcahealthcare.com

          

Registered Nurse (RN) - Surgical Unit   

Cache   

Description SHIFT: Days (rotating weekends) SCHEDULE: Full-time Do you want to be a part of a family and not just another employee? Are you looking for a work environment where diversity and inclusion thrive? Submit your application today and find out what it truly means to be a part of a team. We value your contributions. Our employee recognition programs encourage our teams to raise the bar. We are currently seeking a Registered Nurse   to join our family. Come be a part of the change! We offer you an excellent total compensation package, including competitive salary, excellent benefit package and growth opportunities. We believe in our team and your ability to do excellent work with us. Your benefits include 401k, PTO medical, dental, flex spending, life, disability, tuition reimbursement, employee discount program, employee stock purchase program and student loan repayment. We would love to talk to you about this fantastic opportunity Valley Regional Medical Center – Brownsville, TX Registered Nurse (RN) - Surgical Unit Founded as Valley Community Hospital in 1975,  Valley Regional Medical Center  proudly serves Brownsville and the surrounding communities. Valley Regional is committed to providing the best health care for the residents in the Rio Grande Valley. Valley Regional Medical Center  is a 214 Licensed Bed Facility with over 200 physicians representing over 25 specialties; Valley Regional Medical Center is a leader in a vast array of high quality inpatient and outpatient programs and services. What you will do in this role: The Registered Nurse performs direct patient care within the scope of the Registered Nurse Practice Act.  Utilizes therapeutic communication in daily practice.  Maintains a safe a therapeutic environment.  Identifies nursing problems as they relate to the individual needs of the patient.  Plans individualized patient care utilizing an interdisciplinary approach.  Participates in performance improvement activities.  Provides care and coordinates participation that fosters the goals of the hospital’s mission and vision statement. When acting in a nurse role, registered nurses are responsible for day-to-day activities to ensure the delivery of quality patient care in a therapeutic environment.  Make staff assignments based on patient need and the skill of the staff.  Serve as role models and clinical resource for the staff.  Respond in a timely manner to requests for information or follow-up with physician, staff or patient issues. Management of tubes/drains: nasogastric tubes (Salem Sump, Levine): insertion; management and removal of feeding tubes; insertion, maintenance and removal of Jackson-Pratt drain, Hemovac drain, and Doval Drain. Demonstrates ability to deliver appropriate wound/dressing care. Demonstrates proper blood/ blood product administration including consent and product administration and discontinuation to include packed cells, fresh frozen plasma, platelets, and albumin. Demonstrates ability to identify and act following hospital policy on transfusion reactions. Ability to place urinary catheters (single and Three way) using sterile technique. Demonstrates ability to initiate and maintain continuous bladder irrigation (CBI). Collects blood samples from central lines and implanted ports. Intravenous Fluid Administration and Maintenance: Peripheral, Central, TPN, and Lipids. Demonstrates ability to initiate peripheral IVs: Butterfly and Angiocath. Knowledge and ability in the use of Medical Equipment: IV and PCA pump, Enteral Feeding Pumps, CPM, SCDs. Airway Management: Demonstrates proper Oxygen set-up (nasal canula, ventimask, NRB, trache collar), tracheotomy care, and suctioning (Oral, nasal, and tracheal.) Delivers knowledgeable and appropriate nursing care to patients with peritoneal dialysis. Demonstrates appropriate physical assessment of pre and post operative patients. Qualifications Education: Graduate of an Accredited School of Nursing BSN preferred What qualifications you will need:   Current TX RN licensure 1 year experience BCLS required HCA Healthcare ranks on Fortune’s list of Most Admired Companies for three consecutive years and HCA ranks 63rd on the fortune 500 list. In addition Ethisphere named HCA as one of the World’s Most Ethical Companies. We want you to join our tradition of excellence. Intrigued? We’d love to hear from you. If you find this opportunity compelling, we encourage you to apply. We promptly review all applications. If you are highly qualified you will hear from one of our recruiters . We are actively interviewing so apply today! We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status. Notice Our Company’s recruiters are here to help unlock the next possibility within your career and we take your candidate experience very seriously. During the recruitment process, no recruiter or employee will request financial or personal information (Social Security Number, credit card or bank information, etc.) from you via email. The recruiters will not email you from a public webmail client like Gmail or Yahoo Mail. If you feel suspicious of a job posting or job-related email, contact us at  privacy@hcahealthcare.com

          

特集 格安ラズパイZero大活用 カメラやNASなど5選 / 小山 博史   

Cache   

21(6)=229:2019.11, P.89-99

          

Electrical Engineer   

Cache   

We are seeking an Electrical Engineer to support the Technical Operations and Analysis Department at the White Sand Complex working on new and existing NASA Space Network projects. What you’ll do… Development, integration, and execution of all requirements associated with customer mission support on the Space Network through the entire life cycle of the mission(s). Provide the technical interface between WSC and customers that utilize the Space Network Perform technical planning, system integration, configuration coding review, verification, and validation of requirements for new installations. Perform troubleshoot, investigate, and resolve issues with customer supports. Perform operational scenario testing, SN compatibility testing, and provide support to customer test activities. Provide Vector Controller and Engineering support to Expendable Launch Vehicles (ELVs) and Robotics missions for Launch and Early Orbit Phase (LEOP) activities. Provide inputs to the Mission Operational Readiness Review (MORR), Network Requirements Document (NRD), Lessons Learned Review (LLR), and other reports as required by the customer in support of mission objectives. Position is subject to support events that occur during night shift and weekends. Position may require travel to customer technical interchange meetings and network support meetings. You’d be a great fit if you have… A Bachelors of Science degree in electrical engineering, physics, or mathematics. 2+ years’ experience in RF communications or satellite operations environment. 2+ years' experience with two or more of the following: RF and Signal propagation modems networking networking analysis tools (e.g. WireShark), programmable telemetry processors modulation  coding schema digital signal processing 1 year of experience with performing signal measurements with spectrum analyzers, oscilloscopes, power meters, or other RF test equipment The ability to obtain a Secret clearance and to maintain the clearance It’d be even better if you… Have a Masters of Science degree in engineering, physics, or mathematics. Hold an active Secret clearance. Have experience working on the TDRS program. Possess in depth knowledge RF and Signal propagation, modulation and coding schema and/or digital signal processing. Have experience with the use of operating system tools on both Linux and Windows machines. Have strong communication skills for interfacing with internal and external customers. Are a self-starter with good problem solving skills and ability to work independently or with a team. What you’ll get… An immediately-vested 401(K) with employer matching Rapid PTO accrual schedule with floating holidays Comprehensive medical, dental, and vision coverage Tuition assistance, financing, and refinancing Paid maternity and paternity leave Company-paid infertility treatments Cross-training and professional development opportunities The ability to influence major initiatives SECURITY CLEARANCE This position requires the candidate to be able to obtain and maintain a secret security clearance.  In order to obtain a clearance you need to be a US Citizen and show proof of citizenship. We are an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. We consider applicants without regard to race, color, religion, age, national origin, ancestry, ethnicity, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, veteran status, disability, genetic information, citizenship status, or membership in any other group protected by federal, state, or local law.

          

Systems Administrator (Linux/Unix)   

Cache   

Peraton is looking for a System Administrator  who will be responsible for designing and maintaining multiple Red Hat Linux, Sun Solaris, and HP-UX servers and workstations for varied projects on site.  The position is located at the NASA White Sands Complex in Las Cruces, NM. Peraton is the prime contractor for NASA at the White Sands Complex (WSC) near Las Cruces, New Mexico. Operating here are two functionally identical satellite ground terminals: The White Sands Ground Terminal, and the Second TDRSS Ground Terminal. These ground terminals ensure uninterrupted communications between various ground stations, NASA’s orbiting fleet of Tracking and Data Relay Satellites (TDRS), customer spacecraft (satellites), and the computer systems that support such spacecraft. WSC serves as an interface for distributing satellite data to control centers and scientists who then use the daily influx of data to expand our ever-growing knowledge of the Earth and the universe. What you’ll do… Designs, develops, programs, installs, tests, documents, implements, conducts research for and maintains computer systems and utilities. Analyzes internal or external customer’s needs, and determines equipment and software requirements for solutions to problems by means of automated systems. Develops customized solutions to customer/user problems. Establishes system parameters and formats, ensures hardware and software compatibility, and coordinates and/or modifies user requirements in terms of existing and projected computer capacity and capabilities. Revises existing systems and procedures to correct deficiencies and maintain more effective data handling, conversion, input/output requirements, and storage. Maintains smooth operation of a multi-user computer system, including local area networks. May include setting up user accounts, maintaining documentation and installing system-wide software and allocation of mass storage space. Coordinates electronic office systems activities. Recommends HW/SW purchases and coordinates installation. Trains users. Contributes to the development of policies and monitors policies and standards for allocation and use. Develop and maintain disaster recovery plan for area of responsibility. Carries out responsibilities in compliance within established security guidelines. Additional skillsets and responsibilities: Prior Red Hat Enterprise (RHEL) system administration experience, including RPM patch management (Spacewalk experience a plus) Shell scripting Best practices for system security hardening. Prior Sun Solaris and HP-UX system administration experience, including Operating system patch management PERL or shell scripting Server cluster management Best practices for system security hardening. Knowledge of distributed file systems and disk quota management Experience with MS Windows and RHEL system hardening, patching, and remediation Experience with server monitoring, capacity management, and event alert response Experience with system event log configuration Basic knowledge of packet routing, and firewall maintenance Experience with VMWare product suite, including Experience with MS Project and SharePoint a strong plus Experience with VMWare product suite a strong plus, including: ESXi server infrastructure vCenter configuration and management vMotion configuration and management You’d be a great fit if you have… A Bachelor’s degree (or equivalent) in computer science, or other related science. 1 years’ experience with Linux operating system, including terminal command line familiarity. 1 years’ experience working with cyber (IT) security concepts. The ability to obtain a Secret security clearance. It’d be even better if you have… Completed Security + certification. 1 years' experience with Sun Solaris and/or HP-UX operating systems. Experience, or ability to learn in a large scale, dynamic environment requiring immediate problem response. Experience in root cause analysis. Experience in performing credentialed scans utilizing Tenable Nessus Pro Suite. Experience with Solaris or HP-UX not required, but a plus. What you’ll get… An immediately-vested 401(K) with employer matching Comprehensive medical, dental, and vision coverage Tuition assistance, financing, and refinancing Company-paid infertility treatments Cross-training and professional development opportunities The ability to influence major initiatives. SECURITY CLEARANCE This position requires the candidate to be able to obtain and maintain a secret security clearance.  In order to obtain a clearance you need to be a US Citizen and show proof of citizenship. We are an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. We consider applicants without regard to race, color, religion, age, national origin, ancestry, ethnicity, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, veteran status, disability, genetic information, citizenship status, or membership in any other group protected by federal, state, or local law.

          

Systems Engineer   

Cache   

Peraton has an opening for a Spacecraft Systems Engineer  at the White Sands Complex in Las Cruces, NM. The Spacecraft Systems Engineer will join a team of engineers dedicated to maintaining the health and safety of the Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) fleet. Peraton is the prime contractor for NASA at the White Sands Complex (WSC) near Las Cruces, New Mexico. Operating here are two functionally identical satellite ground terminals: The White Sands Ground Terminal, and the Second TDRSS Ground Terminal. These ground terminals ensure uninterrupted communications between various ground stations, NASA’s orbiting fleet of Tracking and Data Relay Satellites (TDRS), customer spacecraft (satellites), and the computer systems that support such spacecraft. WSC serves as an interface for distributing satellite data to control centers and scientists who then use the daily influx of data to expand our ever-growing knowledge of the Earth and the universe. What you’ll do… Perform daily monitoring and trending of TDRS spacecraft state-of-health data. Develop procedures for performing spacecraft activities, including battery management, station-keeping maneuvers, and momentum unloads. Lead spacecraft activities as a Test Conductor, providing engineering guidance to the Satellite Controllers. Perform payload performance tests to verify the TDRS payload is meeting required specifications. Analyze and identify spacecraft anomaly root causes, then plan and execute recovery actions. As experience is gained, provide on-the-job training to peers. Occasional work during nights or weekends is required when executing activities or anomaly recoveries. Other duties as assigned. You’d be a great fit if you have… A Bachelor’s degree in Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, or science and 0-2 years of relative experience. The ability to obtain a secret security clearance. It’d be even better if you have… Active Secret security clearance. MS degree in Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, or related field. 1+ years of experience in digital signal processing. Proficiency with Systems Tool Kit, FreeFlyer, MATLAB, Python, or LabVIEW. Previous spacecraft operations, design, or test experience. Experience with spectrum analyzers, oscilloscopes, power sensors, and/or other RF equipment. Demonstrated written and oral communication skills, including ability to communicate effectively with peers and TDRS management. Experience with MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint). What you’ll get… An immediately-vested 401(K) with employer matching Comprehensive medical, dental, and vision coverage Tuition assistance, financing, and refinancing Company-paid infertility treatments Cross-training and professional development opportunities The ability to influence major initiatives. SECURITY CLEARANCE This position requires the candidate to be able to obtain and maintain a secret security clearance.  In order to obtain a clearance you need to be a US Citizen and show proof of citizenship. We are an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. We consider applicants without regard to race, color, religion, age, national origin, ancestry, ethnicity, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, veteran status, disability, genetic information, citizenship status, or membership in any other group protected by federal, state, or local law.

          

싱가포르 비관세장벽 현황   

Cache   

 

- 세계적인 보호무역주의 추세로 아세안 내 비관세장벽 증가 -

- 향후 싱가포르 내 식품 관련 비관세조치 파악 필요 -

 

 

 

□ 비관세장벽이란?

 

  ㅇ 비관세조치(Non-Tariff Measures, NTM)는 관세를 제외한 모든 무역제한조치를 말함.

    - 각국의 비관세조치가 교역되는 상품의 수량이나 가격을 변화시키는 등 국제교역에 악영향을 끼쳐 특정 국가의 기업이 애로를 겪게 될 경우 해당 조치를 ‘비관세장벽’으로 분류 가능

    - 수입규제, 수출통제, 통관, 원산지 규정, 무역기술장벽(TBT), 위생 및 검역조치(SPS), 보조금, 무역구제조치(반덤핑, 상계관세, 세이프가드) 등이 그 예임.

 

  ㅇ 비관세장벽 세계적으로 증가 추세이나 관세장벽은 감소

    - 자유무역협정(FTA)의 확대로 관세장벽은 점차 낮아지고 있는 반면 비관세장벽은 기술표준, 건강과 안전, 환경보호 등을 근거로 강화되어 FTA 활용을 저해하고 있음.

    - '2019 아시아태평양 무역과 투자' 보고서에 따르면 지난 해 세계무역기구(WTO)에 보고된 전 세계 신규 동식물위생검역조치(SPS)와 무역기술장벽(TBT)이 3466건으로 전년보다 16% 증가함.

 

  ㅇ 2018년 3월 기준 아세안 10개국 모두에서 비관세장벽이 2015년 대비 약 15% 증가

    - 아세안 국가에서의 비관세장벽은 기술적 조치(Technical Measures)가 대부분을 차지하며 동식물위생검역조치(SPS)*는 농산물과 식품에, 무역기술장벽(TBT)**은 비식료품에 집중됨.

    - 태국, 말레이시아, 브루나이, 미얀마의 경우 전체 비관세장벽 중 30% 이상이 동식물위생검역조치인데 반해 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 싱가포르, 베트남의 경우 무역기술장벽이 더 많은 것으로 나타남.

    주*: 동식물 위생 및 검역조치(SPS)는 인간 위생을 위한 보호조치 및 해당 조치의 무역에 대한 영향과 관련된 국제 규범을 통칭함.

    주**: 무역기술장벽(TBT)은 기술규정, 표준 및 적합성 평가절차 등이 국가 간의 교역에 불필요한 장애요인을 형성하는 현상을 포괄적으로 지칭함.

 

아세안 국가별 비관세조치 동향

연번

국가명

비관세조치 건수

2015

2018

1

브루나이

555

562

2

캄보디아

276

367

3

인도네시아

767

977

4

라오스

342

520

5

말레이시아

876

920

6

미얀마

193

267

7

필리핀

1,075

1,220

8

싱가포르

587

610

9

태국

3,039

3,295

10

베트남

527

764

 

총계

8,237

9,502

자료: ERIA–UNCTAD Raw NTMs in ASEAN Database(2019)

 

□ 싱가포르 관세 현황

 

  ㅇ 개방 경제인 싱가포르

    - 싱가포르는 현재 30개가 넘는 국가와 총 24개의 양자 및 지역 FTA를 체결함.(2019년 10월 기준)

    - 싱가포르는 아래의 4가지 품목을 제외한 모든 수입품목이 무관세(non-dutiable)로 자유무역을 장려하고 있음.

    1) 주류(intoxicating liquors)

    2) 담배제품(tobacco products)

    3) 차량(motor vehicles)

    4) 석유제품(petroleum products)

      · 자세한 사항은 ‘싱가포르 관세청 품목별 관세율 리스트’ 참고(클릭)

    - 우리나라는 싱가포르의 관세가 부과되는 8개 품목(주류)에 대해 한·싱가포르 FTA 특혜관세의 적용을 받아 완전히 면제됨.

 

□ 싱가포르 비관세장벽 현황

 

  ㅇ 2018년 싱가포르 내 비관세조치로부터 영향을 받는 품목(coded NTM)*의 수는 2015년의 587개에서 610개로 3.92% 증가함. 2018년 싱가포르에서 거래되는 1만 635개의 품목 모두 최소 한 가지 이상의 비관세조치의 영향을 받음.

    주*: 한 품목이 한 가지 이상의 비관세조치의 영향을 받을 수 있지만 동일한 HS 코드의 품목은 하나의 제품으로 인정함. 예를 들어 HS 01012100은 세 개의 비관세조치에 해당되지만 '비관세조치의 영향을 받는 제품 하나’로 집계됨.

 

2018년 싱가포르 비관세조치 유형별 비중

>

L'articolo Centro meteorologico di Laigueglia al progetto “Globe” della Nasa proviene da AlbengaCorsara News - ultime notizie Liguria, Albenga, città provincia Savona, Regione Liguria: attualità, economia, politica, spettacoli, cultura, eventi.


          

Umut Yıldız İle Bilimsel Söyleşi yaptılar   

Cache   

  Gölbent Ramazan Patat İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Umut Yıldız ile bilimsel söyleşi yaptı. Gölbent Ramazan Patat İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Amerika’da Nasa’da çalışan tek Türk olan Umut yıldız ile söyleşi yaptı. Eğitim adına önemli ve anlamlı olan bu çalışma öğrenciler ve öğretmenler tarafından sevinçle karşılandı. Başarının eğitimden geçtiğini dile getiren “Bizim başarımız öğrenciye verdiğimiz […]

          

Pakaian Hancinco Diburu ASN di Karanganyar untuk Kedinasan, Baju Apakah?   

Cache   

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar ramai-ramai berburu baju hancinco.

          

A bipartisan group of Senators wants to extend the space station to 2030 - Ars Technica   

Cache   

 1. A bipartisan group of Senators wants to extend the space station to 2030  Ars Technica
 2. Boeing Just Sent NASA Its Moon Lander Idea for Artemis Astronauts. Here It Is.  Space.com
 3. NASA just cracked open a pristine Apollo moon rock sample CNET  msnNOW
 4. Boeing aims for Moon landing in 'fewer steps'  BBC News
 5. Senators introduce new NASA authorization bill  SpaceNews
 6. View full coverage on Google News

          

Norethisterone purchase store florida bacon, buy drug norethisterone mastercard page   

Cache   

Cheap prices and discounts CLICK HERE FOR PHARMACY ONLINE RIGHT NOW!!! The pace may allow the electric-car maker to fulfill its forecast for the year. But analysts are skeptical that sales are enough retacnyl online store purchase now to yield a profit. Eddie Murphy has been filming the much anticipated sequel to his 1988 hit, Coming to America, for nearly three months. And he again was dressed as his iconic character Prince Akeem. At just 24, Craig Behr was seven years into his 10 year sentence when he was transferred from Goulburn jail into a cell withMichael Alan Heatley, inS Sydney's Long Bay purchase astonin nedir prison. In response to complaints by some of the women who played in last months Womens World Champion tournament in Turkey, the World Chess Federation says that the event was well run and organized. Mehdi Sameri, 20, pleaded guilty to dangerous driving causing the death of 49-year-old Colin Waters at Taylors Lakes, in Melbourne's north-west, on July 24 and failing to stop at the scene. Shannon Taggart spent nearly two decades capturing the rituals of Spiritualism, a movement founded on attempts to communicate with the dead, fucidin singapore without prescription for her new book, Sance. Mariah Charles, 20, was featured neomercazole order now pharmacy in Geelong police's weekly 'Warrant Wednesday' Facebook post. Experts from the University of Pennsylvania School of Medicine set out to address the crisis by determining what topics and themes in people's tweets could be associated with loneliness. How films like Get Out and even Toy Story show touches of Stanley Kubricks horror classic. A selection of recent books of interest; plus, a peek at what our colleagues around the purchase omnicef hygien newsroom are reading. Sean Frazee, with the Colorado Springs Police Department, said at his brother's murder trial on Tuesday that he didn't think much of Kelsey Berreth's disappearance initially. Britain is following standard procedure by not publishing a parliamentary select committee buy cafergot uk paypal report on alleged Russian meddling in British politics until after the election, one of Prime Minister Boris Johnson's most senior ministers said. Lauren Anthony reports. The trainer Tim Snyder and his 6-year-old filly, Lisa's Booby Trap, are part of an unlikely story of love, death and redemption. Julia Garner revealed her engagement to Foster the People's lead singer Mark Foster back in May and she flashed her blinding ring while out in NYC on Tuesday. Mason Mount is now a doubt forEngland's final two Euro 2020 qualifiers after being forced off injured during Chelsea's 4-4 Champions League draw with Ajax on Tuesday night. This is Money's top 50 - updated - money-saving tips may appear light-hearted but are deadly serious. A cancer afflicting mussels originated off the Pacific coast of Canada, but then crossed into other species cream purchase in Europe and South America. A look at a ground game that plays out away from the field, yet is important for universities chasing college footballs top award. The 37-year-old entertainer credited her poor posture to 'self esteem problems' as she kicked up her heels for a series of stretches on top of her trainer's legs. Sharon Stone looked stunning as ever at the third annual Harper Bazaar Awards in Madrid on Tuesday, where she was joined by her lookalike son. Legendary Australian entertainer Patti Newton welcomed her fifth grandchild, Perla Dolly Newton purchase generic pyrantel europe Welsh, in January. Boeing was one of two American companies chosen by NASA to develop spacecraft for flying astronauts to the International Space Station. American artist Jeff Koons unveiled in Paris on Friday his sculpture Bouquet of Tulips, a tribute to the victims of militant Islamist attacks in the French capital in November 2015. The 31-year-old took to his Facebook account on Tuesday and posted an allegation that the 27-year-old purchase periactin roche reality star ran off with their two year-old daughter just days after Evans revealed plans for divorce. Rachael Finch flaunted her enviable lean physique and taut abs during a photoshoot for her latest B.O.D By Finch summer range on Wednesday. Facebook is shutting down Parse, a toolkit and support system for mobile developers, which it acquired in 2013. Experts say we can 'selectively pay attention to some of the stories shared with us and ignore others' on social media - such as the spread of 'fake news', a term made popular by Donald Trump. Actress chose a similar wide gold band and diamond to take the spot of the one she received from musician John Mellencamp a year ago. The sites editorial team, more than 20 journalists, resigned after an instance of what they saw as meddling by G/O Media. STOKE 0-2 WEST BROM Slaven Bilic watched his team return to the top of neotrex nz buy the table thanks to Matt Phillips' goal and a penalty from sub Hal Robson-Kanu, as Stoke slid to their 11th defeat of the season. Sportsmail's racing expert Robin Goodfellow dishes out his tips for Wednesday's meetings at Musselburgh, Wolverhampton, Chepstow, Nottingham and Kempton. The only thing that will stop me now is myself, Eric Pizer said after getting a pardon from the governor of Wisconsin. BRIAN VINER But with fond memories of Four Lions and a healthy respect for Morris's savage irreverence, I expected to laugh like a drain. Instead, it was just an occasional gurgle. David Oshinsky talks discount generic about Edmund Morriss Edison, and Tina Jordan discusses new memoirs by Demi Moore, Julie Andrews and Carly Simon. Patient Capital Trust's board has been buy valpakine tablets 100mg seeking to fill the role after Neil Woodford stepped down last week, just hours after being fired from his separate Equity Income fund. Ephrat Asherie collaborates with her jazz pianist brother to place Ernesto Nazareths music in a world of breaking, house, hip-hop and vogue. Ellen DeGeneres will receive the Carol Burnett Award this year at the Golden Globe Awards the Hollywood Foreign Press Association (HFPA) announced Monday. Boris Johnson is set to hand police new stop and search powers to target serial knife offenders. The move is part of a major law and order crackdown likely to form a central plank of the Tory manifesto. France is considering halting funding guarantees for energy projects abroad that involve fracking or flaring, according to a finance ministry report. Uber lost more money in the third quarter compared to last year and the number of monthly active users came in weaker than anticipated but CEO Dara Khosrowshahi predicted a full-year profit by 2021. Curry, the Golden State Warriors guard, broke his hand in a fall during a game against the Phoenix Suns on Wednesday. Zenefits, a high-profile San Francisco start-up specializing in health insurance, replaces its co-founder and chief executive after questions about compliance. Such a setup is supposedly intended to shield critical Russian systems from cyber-attack, allowing the federation to operate disconnected from the rest of the web. When evaluating the teams point guard situation and roster mishmash, its hard not to be reminded they are a result of management purchase now colchicine shopping australia misadventures. The midfielder (left) hasn't played since having groin surgery at the end of April but Pochettino is understood to be considering throwing his fit-again midfielder straight back into the starting XI. MPs accused universities of 'not being alive' to the risks because they depend on the huge fees from Chinese students. One vice chancellor cancelled a speaker after the buy danazol vs Chinese embassy got in contact. Four architects brought Japanese and French design to a Mediterranean climate. The end result includes spacious balconies, sea views and a rooftop bar. The artist accepts Ts challenge to make an object in less than one hour with only a few select items including a copy of The New York Times. After the voting by 49,000 members of the United Auto suprax buy now pharmacy europe Workers, operations could start to resume Saturday. The old wives' tale says women at full term can induce labour with sex. Even Ross and Rachel's doctor in hit TV series Friends recommended it. But researchers in Naples rubbished the claim. G/O Medias editorial director, Paul Maidment, followed the staff of Deadspin out the door. Comedian Ellen DeGeneres will get a lifetime achievement award at the Golden Globes next year recognizing her 25-year career on U.S. television, organizers said on Monday. New evidence may rewrite science books - experts have suggested that the first cells evolved in deep sea hydrothermal vents and not shallow water pools as first stated by Charles Darwin. The 37-year-old American Idol winner had to make the toughest decision she's ever made on The Voice, order thyrax shopping california she said on Tuesday's episode of the show. Newspaper diarist Kenneth Rose purchase cyclogest available usa kept many of his most sensational stories for his private journals - now published following his death in 2014. Gov. Gavin Newsom said the company, in bankruptcy over wildfire liabilities, had failed to prioritize public safety. A powerful Shiite cleric, Moqtada al-Sadr, is playing a leading role in negotiations to name a money order generic betaderm uk new Iraqi leader. For the first time in World Series history, all seven games order enacard samples were won by the visiting team. With Ajax 4-2 up, Blind cynically scythed down Tammy Abraham as the Chelsea striker bore down on the penalty area, with referee Gianluca Rocchi playing advantage as the ball fell to online pharmacy pharmacy harnal-ocas a team-mate. She's set to star in the upcoming movies Bombshell and Fast cheapest generic isoxsuprine online and Furious 9. And on Tuesday,Charlize Theron, 44, stepped out to take care of some of her errands. Images posted to Twitter by leaker Evan Blass show what appear to be official pictures of Motorla's revamped Razr phone with a folding display. The phone is slated to be unveiled next month. For more than a century, beer-making in South Africa has been dominated by South African Breweries (SAB), a subsidiary of multinational giant Anheuser-Busch InBev. But now a growing movement of craft brewers is trying to get the nation's drinkers to broaden their tastes. Mexican drug cartels are making "mass quantities" of fake prescription pills containing the synthetic opioid fentanyl with the intention of selling them to users throughout North America, the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) said on Monday. From the carmine bee-eater in Zambia to the spoonbill in Norfolk, the Daily Mail's Simon Barnes tells us the birds to spot and where you should flock to in order to catch a glimpse. Ukraine, Virginia, College latisse buy now australia Football Here39;s what you need to know. They're the Hollywood legends whose long-awaited stand-up tour kicks off in Australia in a matter of buy drug atopex tablets days. The Three II speaker has a phono pre-amp built in (so you can plug in a turntable directly, without having to slog back to the hi-fi shop to buy an extra piece of kit) In this half-hour World Sport special, Christina Macfarlane purchase now creon online uk sits down with tennis legend Roger Federer and others to speak about the Swiss maestro. There were 81,408 racegoers at Flemington Racecourse on Tuesday, the lowest number since74,843 went through the turnstiles in 1995. See CNN's Recep Tayyip Erdogan Fast Facts for a look at the life of the Turkish president and former prime minister. A 36-year-old Nepali became the fastest climber to summit the world's 14 highest mountains on Tuesday, scaling all the mountains in just over six months, his hiking agency said, a feat other climbers... New destinations are gaining favor, according to Sothebys International Realty, and some of the best bargains are in Dubai and South Africa. Its chaos, said one of the childrens librarians. Studio 10's Jonathan 'Jono' Coleman order genuine bethanechol has spoken bravely about fighting prostate cancer for a second time. Philip Hammond tretinoin order pharmacy australia today announced he is quitting as an MP. The four MPs trying to cling on to their seats are Dominic Grieve, Sam Gyimah, Anne Milton and Antoinette Sandbach. Mexico's foreign minister has said the country is seeking justice for the nine American women and children killed in an ambush. Michelle Hennessy reports. Sen Lindsey purchasing citodon online Graham said he doesn't plan to read the transcripts Democrats are releasing from the impeachment investigation and from Gordon Sondland, calling the process a 'bunch of B.S.' The godfather of art-as-expos has his first major survey in America in 30 years. He has some questions to put to you, too. French President Emmanuel Macron and Chinese President Xi Jinping on Wednesday issued a joint statement reaffirming their strong support for the "irreversible" Paris Agreement on climate change, from which the U.S. announced its exit this week. Coffee drinkers have half the risk of the most common type of aclasta buy pharmacy usa liver cancer, a study by researchers from Queen's University Belfast has found. Marking his 50th birthday, Oscar-winning actor Matthew McConaughey joined Instagram, and his first post was vintage McConaughey. Im a little bit nervous perindopril buy store australia about it, the actor confessed. Boeing CEO Dennis Muilenburg will not get stock or bonuses that provide most of his compensation, according to the new chairman of the company. After years in Istanbul and Singapore, the tournament will be parked in Shenzhen for 10 years. Back in the Seventies, much-loved television shows were regularly turned into films, and for eager audiences it often proved a rather disorientating experience. Wine producers are grappling with a maelstrom caused by a warming planet heat waves, droughts, buy lotriderm middle east cold snaps, wildfires and more. must surely dedicated fe bu esther french lining der bitch thus

          

Generic estreva online cost forming, estreva buy now florida   

Cache   

Best Drugs Order Medications Without A Doctor Prescription Online - Click Here Robert Baker, the studio head for Millennium Dance Studios, shared that he had known the kemadrin 200mg cheap iconic singer since 1998 and had experienced her highs and lows, but advocated for her father's support. Bachelor creator Mike Fleiss, 55, announced he's back together with his wife Laura, three months after they reached a $10million divorce agreement in July. Winds pristiq online italia that have fanned California's wildfires have calmed, helping firefighters contain blazes that have destroyed homes and forced mass power outages since late last month. It has been more than a decade in the making, but Waymo's self-driving buy melbourne australia taxis are officially picking up passengers without a human operator at the wheel, but it is available only in Phoenix, Arizona. Novartis scientists learnt months ago about safety concerns surrounding its gene therapy Zolgensma but delayed telling the U.S. Food and Drug Administration ursodiol buy shop otc (FDA) due to what the Swiss drugmaker said was a "mistake". Piloting one of the breed of light aircraft is overnight truvada delivery said to be as easy as driving a car Frederick Law Olmsteds tours of English parks shaped his vision of landscape design. You can see his inspiration in three dimensions by touring five where to purchase prometrium visa of them. A disability commission hearing in Townsville has heard how a 10-year-old girl with Asperger's syndrome was relentlessly bullied so badly she was forced to leave her private school. Why Anna Deavere Smith handed Michael Benjamin Washington a revival of her breakthrough 1992 documentary solo show about the Crown Heights race riot. COPA90 takes a look at the 97th All-Japan High School Football Tournament, where nearly 10,000,000 people watch the final. The Massachusetts senator told reporters that her plan to pay for Medicare for all would raise taxes only on billionaires, but that differs from the proposal she unveiled on Friday. Get out your Ouija boards, pilgrims, for the return of a mysterious 60s spirit. But the patient records system, called Epic, has a few shortcomings of its own, including order podophyllotoxin no prescription a voice that amplifies the insecurities that come with being a doctor. The first Bundesliga Berlin derby for 42 years had it all - a last-gasp penalty winner settled the score but angrier scenes overshadowed the clash between Union and Hertha. Teams and drivers arrived in So Paulo for the season-ending Brazilian Grand Prix. Here is a wish list for the most exciting and interesting end to the season. Danny Kay had his conviction quashed in 2017 when the Court of Appeal ruled police had relied on an 'edited cheap fast epivir and misleading' account of online conversations. It's the last week of renovations on The Block and the contestants are running on empty. If you've ever thought turning on your microwave or vacuum cleaner was too hard, the solution may be as easy as spending $2,900 on its AI-powered robotic dog Aibo that will do it for you. David Martin, 70, (pictured) wants to save rare plants and animals on his family's land in Nottinghamshire but his brother wants to sell to a landowner who may turn it into a game shoot. Mr. Parker, who was involved in multiple controversies in recent years, will become executive chairman of the sportswear company. Travel often means us all rushing to the same hot spots at the same time. Booking off season is progynon buy cheap the solution. Here's an indispensable guide to bargain breaks around the world. A new study from Johns Hopkins University claims women who use paracetamol for pain relief during pregnancy may double the risk of their children having developmental disabilities. High winds and heavy rains dislodged the remains of a barge in the rapids above Niagara Falls that had been there 101 years. Czechs bid a final farewell on Friday to singer Karel Gott, standing in line for hours to pay their respects to the man whose popularity in former communist Europe earned him the nickname the "Sinatra of the East". On this dance team at a Queens community center, being a grandma is a plus. The pop sensation, 25, was in high spirits as she won two coveted gongs at the ceremony and took to the stage to put on a dazzling performance Mexican Senator Armando Rios Piter told CNN that he plans to introduce a bill this week that would stop Mexican purchases of American corn. Thomas Chambers walked up to the Labour leader during an event at Gloucester University on Saturday and asked him to sign a folded up piece of paper. As he prepares to unveil lowest price generic truvada 600 would-be Brexit Party MPs, Nigel Farage predicted the poll will result in another hung parliament. Train users can beat rising fares by buying separate tickets for a single journey, often cutting the cost of travel by a third. Experts estimate that the average saving is 20 per cent. The body of Bernard 'Butch' Gore, 71, was found inSydney's Westfield Bondi Junction in January 2017, three weeks after he walked into a stairwell and disappeared. We invite you to take a look price diltiazem comp at this years winners. NASA released an image from the Hubble Telescope that highlights two galaxies colliding into each other some 704 million light years way. The event has created a 'ghoulish' face order lybrel store just in time for Halloween. 'Go/no-go' teaches a person to push a button in response to healthy food. The technique has been proven to help people eat less junk and lose weight, researchers at Cardiff University argue, The U.S. official whose whistleblower complaint led to the impeachment inquiry against President Donald Trump offered to communicate directly with Republicans on the intelligence committee leading the inquiry, his lawyers said on Sunday. In a new biography of Thomas Edison, Edmund Morris tells the story in reverse starting at the end and going backward to his birth. David Benioff and D.B. Weiss, who have a deal with Netflix to create TV shows and feature films, reportedly said they felt they could not do justice to both buy mesalamine omaha their Netflix projects and the Star Wars films they had previously signed on for. There was a time lumigan without prescription prices when the possibilities of air travel seemed limitless. Boeing's 747 "Jumbo Jet" supersized commerical aviation, then Concorde took it supersonic. Mondays surprise move by G.M., Toyota and other car makers to back President Trump in his fight with California over pollution rules followed calls from the White House. Pearls, pastels and polka dots to up the ladylike charm If youve ever dreamed of making beautiful bouquets but cant be bothered with the classes, this fabulous new book by the aptly-named Rowan Blossom shows you how. Mark Waugh says he won't be rushing out to buy a bat he used to smash Australia's highest one-day cricket score which has turned up in the front window of a Sydney St Vincent de Paul store. Kayleigh Crowther, now 27, of Rawmarsh, South Yorkshire, felt 'disgusted' to look at her own reflection after her face began changing at 17. She was diagnosed with Parry-Romberg syndrome. Does a Saturday-to-Monday weekend mean savings and fewer crowds? We tested the model in four cities. One person died and at least 34 were injured on Monday in a grenade attack in Indian-administered Kashmir's main city of Srinagar, Indian officials said, in the bloodiest incident since New Delhi stripped the region order noroclav pills online shopping of special status on Aug. 5. Ral Esparza faces the realities of the restaurant business in Theresa Rebecks energetic but online samples uk formulaic art-versus-commerce comedy. Ecuador's military has extended curfews and transit restrictions throughout apetamin-p sales france the country following more than a week of violent protests. How Japan's Naomi Osaka has taken tennis by storm with back-to-back grand slam singles titles. What could be more undignified than donning unflatteringly tight gym wear and cycling in a frenzy on an eskazole online visa exercise bike? Answer doing the same, but wearing a virtual reality headset Many of Asia's biggest cities owe their skylines to long bamboo poles that allow construction workers to climb to great heights. Democrats in the U.S. Congress took a major step toward impeaching President Donald Trump this week when they agreed on the rules for publicly televised hearings after weeks of testimony behind closed doors. But it is also a step onto more politically perilous terrain for a party seeking to persuade Americans that their cause to remove Republican Trump, who they accuse of abusing his power, is just. A man convicted of the rape and murder of British embassy worker Rebecca Dykes in Lebanon has been sentenced to death, according to Lebanon's state-owned National News Agency. Today marks the 50th anniversary of the birth of the modern day internet and although designed to connect the world, its creators fear it has given hate, abuse and misinformation a platform. The measure, which would have applied only to football and buy clavaseptin 3mg bars mens and womens basketball, could have severely restricted graduate transfers. The photo, taken in the same week 39 migrants from China and Vietnam died in the back of a lorry entering the UK, appears to show the extent of the crisis facing British border officials. In Britains Brexit-scrambled politics, four parties are competing and the winning margins will be narrow. Nothing in this campaign is likely to go as the experts predict. Documents from the special counsels inquiry show that President Trumps former campaign chairman can i order rifadin visa shared the theory shortly after stolen Democratic emails were published that June. Pregnant Rachel Riley, 33, reveals she andhusband Pasha Kovalev, 39, are 'scared' to have a baby as she grows desvenlafaxine purchase visa usa ever closer to her due date. As he prepares to unveil 600 would-be Brexit Party MPs, Nigel Farage predicted the poll will result in another hung parliament. Gender indoctrination for the pre-K set. Health service bosses have told Boris Johnson and Jeremy Corbyn not to india online weaponise the NHS during the general election campaign and warned them against making 'undeliverable promises'. Team enalapril buy uk 50mg executives have fined Osemele for sitting out with a shoulder injury. Norville, who has been on Inside Edition since 1995, said she will make a speedy recovery and will not need chemotherapy or radiation therapy, but she will be off the show for some time. Mark Zuckerberg and wife Priscilla Chan (inset) pose before the Breakthrough Prize ceremony in Mountain View, California, on Sunday. Zuckerberg is seen above with Lenny Kravitz. Seven Worlds, One Planet had arguably the most shocking, sickening, piece of footage any David Attenborough show has ever featured. Google will be replacing all units of the Google Home and Google Home Mini smart home devices regardless of whether they are covered under warranty. The Bachelorette front-runnerCarlin Sterritt has all but confirmed he makes it to the final two after he was spotted catching a flight at Sydney Airport shortly before the last rose ceremony was filmed. Researchers from Saint Louis University in Missouri, who are studying what happens when people are infected with the flu, are paying $3,310 to those willing to be deliberately infected. Sir Dragonet has been drawn widest of all in stall 13 but a trickier inside berth has been handed to Hughie Morrison-trained Telecaster who must start from stall two. The sale is a key plank of chief executive Mark Reads turnaround plan to simplify the business that he inherited travoprost available usa cost last year from founder Sir Martin Sorrell. The company takes a stab at love, but what stands out this season is the birth of an elegant Apollo Calvin Royal III. The Johann Christian Oerter rifle, taken mupirocin order visa europe from Valley Forge State Park in 1971, will go on display at the Museum of the American Revolution in Philadelphia. banana incident shrieks farmers thanks reckon continue cakes older sew roar drives

          

Facilities Project Manager   

Cache   

About Us: EMCOR Government Services offers an experienced single-source solution for meeting the routine and mission-critical needs of federal, state, local and other government organizations. By combining our expert professional technicians, commercial best practices, extensive facilities knowledge and strong commitment to reliable, responsive service, we enable our government clients to achieve consistently high-performance facilities, on-time projects and long-term value. EMCOR Group, Inc., is ranked #1 'World's Most Admired' in the Engineering and Construction Industry for 2018 by Fortune. For 10 consecutive years EMCOR has been named amongst the Top 5 'World's Most Admired' Companies. Job Title: Facilities Project Manager/Subcontractor Manager Job Summary: EMCOR Government Services is looking for an experienced Project Manager. This role services as the on-site Project Manager for Construction and Subcontracted Projects at the NASA Jet Propulsion Laboratory (NASA- JPL). The NASA Jet Propulsion Laboratory (NASA-JPL) Facility is a very dynamic and prestigious facility. This is one of many premier facilities that are managed and maintained by EMCOR Government Services. This Facility is located in Pasadena, CA, just north of the City of Los Angeles. The project is approximately 3 million sq. ft. with more than 200 buildings on campus in various sizes ranging from 1,000 sq. ft. to approximately 300,000 sq. ft. The account has a large in-house team of highly skilled EMCOR Technicians that perform the majority of the service calls, repairs and preventative maintenance for the Facility. Specialty services and larger projects are performed by Subcontractors. The Project Manager Position manages the subcontracted services. Typical project size and duration vary from $3,000 to $500,000 in value and last from 1 day to 180 days. Most projects are single discipline projects but can be more complex requiring coordination of multiple contractors as well as in-house workforce. Key Skills: - The candidate must be experienced in managing multiple projects, both single and multiple project types to include: Mechanical, Electrical, Plumbing, Structural, and HVAC - The candidate must possess excellent multi-tasking capabilities and ability to clearly document and status open project status. - Construction Management, Subcontractor Management - Lastly the candidate must be able to interface with both internal and external customers in a dynamic research and development environment. Essential Duties and Responsibilities: - Creates and executes project work plans and revises as appropriate to meet changing needs and requirements. - Manages day-to-day operational aspects of a project/scope with customer and EMCOR personnel. - Reviews deliverables before passing to customer. - Effectively applies our methodology and enforces project standards. - Prepares for engagement reviews and quality assurance procedures. - Minimizes our exposure and risk on project. - Read and comprehend plans and drawings - Ensures project documents are complete, current, and stored appropriately. Financial Management - Understands our pricing model, billing procedures. - Reviews and analyzes proposals for cost reasonableness. - Actively works with EMCOR management to negotiate project costs. - Analyzes bill rates and utilization. - Tracks and reports project hours. - Manages project budget. - Ensures timely and accurate invoicing for project. Communication - Facilitates team and customer meetings effectively. - Keeps team well informed of changes within the organization. - Effectively communicates relevant project information to superiors. - Resolves and/or escalates issues in a timely fashion. - Understands how to communicate difficult/sensitive information tactfully. - Effectively conveys our message in both written and verbal discussions. - Keeps track of lessons learned and shares those lessons with staff. - Manages day-to-day customer interaction on projects. - Develops relationships with customers. - Continually seeks opportunities to increase customer satisfaction and deepen customer relationships. Qualifications: - 5+ years of project management, construction management, and/or subcontractor management experience - Familiarity with work order tracking systems - Valid driver's license - Must be willing to submit to a drug screen/background check - Unless a higher degree is specified in this job posting, all positions require a minimum high school diploma or equivalent (GED) EMCOR Company Benefits: As a leading provider of mechanical and electrical construction, facilities services, and energy infrastructure, EMCOR Group is committed to its employees. This commitment is embodied in our competitive benefits package, which includes medical, dental, and vision coverage, as well as flexible spending accounts, life insurance, disability income, an Employee Stock Purchase Plan, 401(k) Savings Plans with EMCOR Match Savings Program, and employee assistance and wellness programs. We provide and encourage opportunities for further Management Training, Project Training, Professional Development Training. Together, these benefits help protect employees and their dependents while giving them tax-advantaged ways to save for retirement and establish long-term financial security. It's a package of quality programs specifically designed to meet the unique needs of each individual in our diverse organization. #CB2 We offer our employees a competitive salary and comprehensive benefits package and are always looking for individuals with the talent and skills required to contribute to our continued growth and success. Equal Opportunity Employer.

          

Figure 7   

Cache   

GV on the Hobart runway this morning

Credits: 
Ricky Damazio / JSC NASA
Subject: 
Aircraft: 

          

Figure 6   

Cache   

Pretty sunset behind the GV just after it landed in Hobart

Credits: 
Linette Boisvert / NASA
Subject: 
Aircraft: 

          

Figure 2   

Cache   

The GV on the runway this morning before takeoff with a stuffed ‘Tazzie Dev’ in the foreground.

Credits: 
Linette Boisvert / NASA
Subject: 

          

Resource Manager   

Cache   

About Us: EMCOR Government Services offers an experienced single-source solution for meeting the routine and mission-critical needs of federal, state, local and other government organizations. By combining our expert professional technicians, commercial best practices, extensive facilities knowledge and strong commitment to reliable, responsive service, we enable our government clients to achieve consistently high-performance facilities, on-time projects and long-term value. Job Title: Resource Manager Job Summary: EMCOR Government Services has a great opportunity to join our team at the prestigious NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) - one of many premier facilities that are managed & maintained by EGS & the EMCOR Group companies. Located in Pasadena, CA - just north of Los Angeles - you'll work in the picturesque setting along the foothills of the San Gabriel mountains. If you are a Resource Manager with a strong technical background and a proven track record working closely with customers in a partnering manner, this could be the job for you. Come to work for a company that is ranked #1 "World's Most Admired" in the Engineering and Construction Industry for 2018 by Fortune and that has been named amongst the Top 5 "World's Most Admired" Companies for 10 consecutive years. Essential Duties and Responsibilities: - Manage all RCM activities including the customer service center (call desk), planning, scheduling, material control, estimating, performance measurement and reporting, subcontract management, and facility engineering support (energy audits, facility condition assessments, and reliability engineering and troubleshooting). - Manage and supply timely and accurate data and schedules to all levels of management (Program Manager, Ops Mgr, QHSE Mgr, Business Ops Manager, Maintenance Supervisor, Technical Leads and Subcontractor Leads). - Advise the Program Manager, Operations Manager and first tier supervisors of any problems associated with project performance, adherence to schedules, or other emergency incidents. - Answers client/customer inquiries relative to the activities of the project when the information required can be supplied from project knowledge or can be located in office files or records. - Evaluate Quality Control inspection reports, job orders, work plans/schedules and records for content and completeness. - Works closely with Maintenance Superintendent and Trade Leads to ensure timely work completion. - Ensures equipment is operated and maintained in accordance with technical specifications. - Coordinates with Site Quality Control to ensure all work is in compliance with technical specifications - Advises the Program Manager and Operations Manager regarding recurring facilities discrepancies and action to correct. - Responsible for monitoring and tracking contract deliverables - Responsible for maintaining a good working environment in his team. This includes conflict resolution, conducting personnel performance evaluations, and documenting resource needs. - Reviews departmental operational procedures and processes and supports implementing changes as required, streamlining operations, improving productivity and ensuring a safe working environment is maintained. Qualifications: - BA/BS recommended but not required - Minimum of 10 years experience in Facility Management We offer our employees a competitive salary and comprehensive benefits package and are always looking for individuals with the talent and skills required to contribute to our continued growth and success. Equal Opportunity Employer/Veterans/Disabled #CB1

          

Esta alucinante página web nos ayuda a entender lo gigantesco que es el espacio   

Cache   

Esta alucinante página web nos ayuda a entender lo gigantesco que es el espacio

Si ya es difícil hacerse a la idea del verdadero tamaño de tu ciudad, tu provincia o país, intentar imaginar el tamaño que tiene el espacio es algo que se escapa totalmente a nuestras capacidades.

Es por eso que existen muchos vídeos, imágenes, GIFs o infografías que buscan a ayudarnos a entender el verdadero tamaño que tienen los planetas, estrellas o galaxias que conforman el espacio en el que vivimos.

Desde un astronauta hasta un agujero negro

Una nueva web, llamada 'The Size of Space' ("El tamaño del espacio"), nos invita a hacer un viaje alucinante, comenzando desde un minúsculo astronauta y haciendo zoom out para llevarnos a los límites del universo conocido.

Que nosotros podamos ir manejando el ritmo hace que la experiencia sea más intensa, ya que así tenemos el tiempo suficiente para interiorizar lo que estamos viendo en cada momento.

El funcionamiento es tan sencillo como abrir la web es nuestro navegador y utilizar las teclas de derecha e izquierda para avanzar o retroceder. Este es otro punto importante, ya que también es interesante hacer el camino a la inversa.

La escala va aumentando a pasos agigantados, desde naves espaciales hasta lunas, planetas y objetos que desde aquí parecen minúsculos pero que realmente son enormes. Al mismo tiempo, lo que parecía grande va quedándose más y más pequeño.

Que puedas controlar el ritmo y volver hacia atrás ayuda a interiorizarlo mejor

El creador de esta página es el programador Neal Agarwal, es conocido por haber dado vida a otras páginas realmente llamativas. Por ejemplo 'Who was Alive' (una web que nos dice qué personajes famosos estaban vivos en un año en concreto) o 'Grandpas' Art Show' (nos invita a dibujar por encima de cuadros famosos).

Se agradece que Agarwal haya utilizado algunas de las mejores visualizaciones que existen para cada objeto. Por ejemplo, los planetas y lunas aparecen girando sobre sí mismos, para que podamos observarlas desde todos los ángulos.

Otro buen ejemplo es el descomunal agujero negro M87, fotografiado por primera vez en abril de este mismo año (un momento histórico que algunos calificaron como "la imagen más esperada del universo).

También te recomendamos

Google lanza Squoosh: una herramienta para convertir y optimizar imágenes

Cómo seguir el eclipse solar desde Internet

Cómo seguir la lluvia de estrellas 'Oriónidas', fuera o dentro de casa

-
La noticia Esta alucinante página web nos ayuda a entender lo gigantesco que es el espacio fue publicada originalmente en Genbeta por Santi Araújo .


          

Network Control   

Cache   

Fortune 500 companies located in Melbourne, Florida is an international communications and information technology company. We monitor the network systems for the FAA.In your network control position your daily responsibilities will be to monitor, analyze, and provide technical support for a large private communications network.Requirements:
 • Bachelor's degree with 4+years' experience "preferred in network engineering"
 • Minimum 2 years of current NOC experience, as a Networking Specialist, Network Technician, or Network Analyst, working on Cisco related equipment
 • Minimum 1-year experience in troubleshooting and diagnosing switching/router problems
 • Previous helpdesk experience
 • Communicate clearly, both orally and in writing
 • Ability to communicate technical terms/concepts to non-technical audiences
 • Highly motivated, process-oriented person that has a positive attitude
 • Proficiency in the OSI reference model and TCP/IP
 • Experience GIAC, Security +, MCSE, or Linux certification would be extremely helpful
 • ITIL v3 certification is a huge plus
 • Two of the following four certifications: Network+, CCENT, CCNA, or CCNP PreferredBenefits of this positon:
  • Melbourne, Florida is renowned for its swaying palms, sparkling waters, and warm weather
  • Melbourne is in a region of Florida known as the Space Coast. This is due to the proximity of Kennedy Space Center and Cape Canaveral Air Force Center, where NASA launches a large amount of the space shuttles and satellites
  • Area code is 321 selected because it is the countdown for the space launches
  • Benefits health, dental, eye and 401K
  • Casual dress
  • Working for a Fortune 500 company Opportunity is Calling, Apply Now!--- Recruiter: Patty Vogel / patty.vogel@yoh.com--- Yoh makes finding and applying for jobs simple. Partner with Yoh to find the right opportunities across multiple industries in the US and UK. Find out more here ! --- Yoh, a Day & Zimmermann company, is an Equal Opportunity Employer, M/F/D/V. #ESMC #diceES - provided by Dice

          

Ken Hunt, The Odyssey   

Cache   Visually, the poems of The Odyssey performs an inversion of the cosmos, in which pinpoints of light disobey the dark veil of space. The poems become dark constellations of words suspended in a void of light, cryptic maps that guide the eye through celestial labyrinths conceived by the all-too-human impulse to seek patterns in chaos. In print, the typewritten text of the NASA source document, legible but slightly decayed due to the state of the documents at the time of their digitization, showcases the odd distressed or cracked letter. These weary glyphs call to mind the concrete poetry of derek beaulieu, who fashions textual sculptures out of scraps of letraset. Conceptually, the text performs elegiac calls to Apollo, the god of poetry, and Luna, the goddess of the Moon, who dwell in the empty spaces of the page. These poems portray Apollo and Luna as allied alien deities who consume interstellar conquerors whose voyages favour dominance over discovery. The book likens the experience of the reader of erasure to that of an astronaut, exploring a void whose minimal matter must be clung to for survival. The eye, as it migrates from letter to letter, must rely on the vectors established by the positioning of the letters, a navigation of space that the poems themselves acknowledge and comment upon. As the days of the Apollo 11 mission progress, the poems comment upon encounters with unearthly beings, conspiracies surrounding the original footage of the mission, and the sublime and humbling experience of exploring a cosmos that our human bodies struggle to grapple with despite extensive technological assistance. (“”SPACECRAFT,” from “SPACE ADMINISTRATION”)

The third in a trilogy (or perhaps ongoing exploration) of works that explore space travel via language poetry, is London, Ontario poet, editor and publisher Ken Hunt’s erasure project The Odyssey(Toronto ON: Book*hug, 2019), following on the heels of Space Administration (2014) and The Lost Cosmonauts (Book*hug, 2018) [see my review of such here]. Given his next title (announced some time ago) is The Manhattan Project (Calgary AB: University of Calgary Press, 2020), I am curious to see how that project connects to this current work; potentially through the composition of works that each explore and engage archival materials around scientific projects and advancements large enough that they became cultural touchstones: the moon landing, the ‘space race,’ and the development of the nuclear bomb that punctuated the end of the Second World War. As Hunt suggested as part of his 2018 interview at Touch the Donkey, he has been composing poems that connect to “my continuing interest in writing poetry that responds to the sciences. I suppose the poems (or rather Project Blue Book as a whole) are similar to my forthcoming manuscripts (The Lost Cosmonauts, The Odyssey, and The Manhattan Project), in that each book represents a link in a kind of chain of texts that I’m in the process of producing. In addition to pursuing a PhD thesis that investigates examples of related works of poetry from the latter half of the 20th century to the present, I find myself compelled to add my own works to the canon as well, in order to address subjects that haven’t yet received the level of poetic attention that I think their continuing sociocultural impact warrants.”

As Hunt writes, The Odyssey “performs an inversion of the cosmos,” but his constellations exist as a stunning array of lyric threads spread out across these white pages, writing: “listen // to // The temperature // drop //// a second // of // air // in // an orange dot [.]” As Homer’s Odyssey is a sequel to the Iliad, during which Odysseus seeks a way back home (after angering the god Poseidon), Hunt’s The Odyssey explores multiple designations of space, from physical space, emotional space and the space across the page through the erasure of the Apollo 11 transcripts. Removing details and technical language, Hunt pinpoints and highlights a sense of meditative solitude through any exploration beyond earth’s atmosphere, as well as the possibility of how writing can’t help but create something tangible within that impossibly-large emptiness. Through salvage, Hunt has both discovered and invented a calligraphy of the solitude of Apollo 11’s exploration, and the sheer magnitude of that same space. As he writes: “to reach the earth // we // read ////between // coordinates // in       a // crater [.]” Through Hunt, the crew of the Apollo 11 not only explore, but seek their finally way home.          

Coordenador de Operações - Curriculum.com.br - Campinas, SP   

Cache   

Marítimas, aéreas e rodoviárias, além de logística reversa. Desenvolver estratégia de supply chain, definindo e propondo projetos de melhoria contínua nas…
De Curriculum.com.br - Tue, 05 Nov 2019 03:33:01 GMT - Visualizar todas as empregos: Campinas, SP

          

Analista Logística Sr. - Page Personnel - Jandira, SP   

Cache   

Definir os meios de transporte (aéreo, rodoviário, marítimo e outros) para os produtos acabados e entregas CIF, atuando em parceria com a Gerência nas… R$ 5.500 por mês
De Page Personnel - Mon, 07 Oct 2019 16:26:37 GMT - Visualizar todas as empregos: Jandira, SP

          

Healthcare: Travel Respiratory Therapist - $1,425.00 per week - Hilo, Hawaii   

Cache   

NurseFly Travel Nursing with Club Staffing is seeking a travel respiratory therapist for a travel job in Hilo, Hawaii: Specialty: Respiratory Therapist Discipline: Allied Health Professional Start Date: 11/18/2019 Duration: 13 weeks 36 hours per week Shift: 12 hours, days, evenings, nights. Additional information: Club Staffing Job ID #1565668. Pay package is based on 12 hour shifts and 36 hours per week (subject to confirmation) with tax-free stipend amount to be determined. Posted job title: Registered Respiratory Therapist Registered Respiratory Therapist - (RRT).. Job Description & RequirementsRegistered Respiratory Therapist - (RRT)StartDate: 11/18/2019Available Shifts: 8/10/12 D/E/N Pay Rate: $1250.00 - 1600.00HILO, HAWAII. START DATE: 10/7/2019 for 13 or 26 weeks. SHIFT: Varied - Candidate Must Be Flexible. REQUIRED SKILLS: NO FIRST TIME TRAVELERS. MUST HAVE HAWAII LICENSE IN HAND! CRTT or RRT, BLS, ACLS, PALS, NRP, State of Hawaii respiratory therapist license and Pyxis. Open to 13 or 26 weeks. Provide continuous airway management. Ventilator and non-invasive ventilator management and support. Physician consulting, CPR, all aspects of respiratory care. Computerized charting, Pyxis medication management, PB 840, LTV 1000 ventilators, Respironics Vision, V60. Arabella infant nasal cpap. Must be able to care for patients of the adult, pediatric, neonatal populations. Minimum 2 years' experience. No first assignments. All Travelers must report to Employee Health 48-72 hours prior to start of assignment. This appointment will be scheduled at Employee Health and traveler must report. Please plan on having your traveler in Hawaii the Thursday before a Monday start so they can report to Employee Health Friday morning. Required QualificationsHawaii Licensed Certified Respiratory Therapist or Registered Respiratory TherapistPreferred QualificationsNo preferred qualifications for these openings.About the FacilityProudly serving residents of the Hilo area, this medical center is the largest facility in the Hawaii Health Systems Corporation and provides care to a wide range of patients, alongside sister institutions Ka'u Hospital and Hale Ho'ola Hamakua. The facility was established in 1897 and has grown from a 10-bed hospital to a 276-bed state-of-the-art medical institution, with numerous accredited clinics and an in-house home care agency. The facility offers a full suite of services, including 24-hour ER, cardiac care, EEG, oncology and imaging, among others. Facility LocationThe largest community on the largest island in Hawaii, Hilo offers the best of the tropical wonders of the Rainbow State. Here youll find abundant parks and beaches, tropical botanical gardens, museums, the areas leading university and astronomy center, and much more. The natural wonder of active volcanoes is just minutes away at Hawai'i Volcanoes National Park. Job BenefitsAllied travel assignments are typically for 13 weeks and offer generous packages that include: Competitive pay rates Medical, Dental, Vision 401(k) and Flex Spending Life Insurance Accident and Short-term Disability Coverage Free Continuing Education Free Private Housing Refer a friend and earn extra cash! About the CompanyClub Staffing, an AMN Healthcare company, is the leader in allied healthcare staffing, with thousands of travel positions available throughout the United States. We are dedicated to meeting the unique needs of each allied healthcare professional; whether it's travel, per diem, temp-to-perm, or permanent. We also offer more therapist, laboratory and medical imaging jobs in more places than other travel companies. AMN Healthcare is an EEO/AA/Disability/Protected Veteran Employer. We encourage minority and female applicants to apply.registered respiratory therapist, respiratory therapist, respiratory, RRT, respiratory care, allied health, allied, healthcare, health care, patient care.At Club Staffing, our motto, "Exceptional Healthcare. Delivered." is exemplified in the quality of services we bring to facilities across the country. Our clients not only gain access to the nation's most committed clinicians, they also gain the experience and professionalism that only a seasoned allied healthcare staffing company can bring to their most pressing staffing needs. Driven by the belief that strong relationships help to ensure high-quality patient care, we devote one-on-one attention to our travelers through dedicated recruiters and unmatched allied staffing services. Were proud to be one of the few travel healthcare staffing companies to receive Gold Seal certification from The Joint Commission, the countrys largest standard-setting and accrediting body in healthcare. Based in Boca Raton, Florida, Club Staffing offers more job opportunities than other allied staffing agency, specializing in the national placement of diagnostic imaging professionals, rehab therapists, respiratory therapists, pharmacists, surgical and lab technicians, nurses, physicians, and other allied healthcare specialists. Through American Mobile,, our travel nursing partner, we also specialize in placing nurses in nationwide travel assignments.. ()

          

Senior Structural Design Engineer   

Cache   

Location: Huntsville Job type: Permanent Sector: Manufacturing Category: Engineers Jobs At Boeing, we are all innovators on a mission to connect, protect, explore and inspire. From the seabed to outer space, you'll learn and grow, contributing to work that shapes the world. Find your future with us. Boeing Defense, Space & Security (BDS) is seeking a Senior Structural Designer(Level 5) for the Design Center South, which is a multi-function Engineering Organization with a mission statement to provide engineering solutions via a highly skilled flexible workforce and cutting edge technologies for the advancement of the Boeing Enterprise. The Design Center provides engineering support to Enterprise wide projects/programs and is a flexible team that strategically adapts to emerging opportunities. The initial assignment will be in support of the Space Launch System (SLS), VC-25B Presidential Aircraft Recapitalization (PAR), or one of several other exciting programs the Design Center supports in Huntsville Alabama. Position Responsibilities: Support and confirmation of fracture assessments for service life requirements. Strength analysis will include interpretation of vehicle loads and environments, stress calculations and development of margins of safety with known allowables. Observance of program standards and requirements to insure structural integrity, and documentation of stress reports. Plans and organizes structural analysis work at the program level to assure total compliance with structural integrity and stability requirements. Develops, integrates and documents complex or unique structural requirements to establish the system design. Coordinates with other engineering groups to establish the product's environment. Support and confirmation of fracture assessments for service life requirements. The position must meet Export Control compliance requirements, therefore a US Person as defined by 22 C.F.R. 120.15 is required. US Person includes US Citizen, lawful permanent resident, refugee, or asylee. Basic Qualifications (Required Skills/Experience): This position requires the ability to obtain access to a National Aeronautics and Space Administration (NASA) facility. Preferred Qualifications (Desired Skills/Experience): Has successfully managed analysis teams to meet/exceed program expectations (Required). Experience with CSW, Finite Element Analysis (FEA) including NASTRAN/Abaqus (Required). Excellent organizational and strength reporting writing skills. (Required). Familiar with BCA tools (FAMOSS, Moss-Duberg, IDTAS, FEADMS). Familiar with CAD design tools (Catia, NX, or CREO). Experience working with both composite and metallic structures. Fracture Mechanics and Damage Tolerance analysis. Significant experience with launch vehicle and airplane structures. Experience in structural test development/definition. Experience in earned value management. Experience in utilization of new materials. Typical Education/Experience: Education/experience typically acquired through advanced technical education from an accredited course of study in engineering, computer science, mathematics, physics or chemistry (e.g. Bachelor) and typically 14 or more years' related work experience or an equivalent combination of technical education and experience (e.g. PhD+9 years' related work experience, Master+12 years' related work experience). In the USA, ABET accreditation is the preferred, although not required, accreditation standard. Relocation assistance is not a negotiable benefit for this position. Candidates must live in the immediate area or relocate at their own expense. Boeing is a Drug Free Workplace where post offer applicants and employees are subject to testing for marijuana, cocaine, opioids, amphetamines, PCP, and alcohol when criteria is met as outlined in our policies. Experience Level Individual Contributor Contingent Upon Program Award No, this position is not contingent upon program award Schedule Full time Boeing is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, age, physical or mental disability, genetic factors, military/veteran status or other characteristics protected by law. At Boeing, we are all innovators on a mission to connect, protect, explore and inspire. From the seabed to outer space, you'll learn and grow, contributing to work that shapes the world. Find your future with us. Boeing Defense, Space & Security (BDS) is seeking a Senior Structural Designer(Level 5) for the Design Center South, which is a multi-function Engineering Organization with a mission statement to provide engineering solutions via a highly skilled flexible workforce and cutting edge technologies for the advancement of the Boeing Enterprise. The Design Center provides engineering support to Enterprise wide projects/programs and is a flexible team that strategically adapts to emerging opportunities. The initial assignment will be in support of the Space Launch System (SLS), VC-25B Presidential Aircraft Recapitalization (PAR), or one of several other exciting programs the Design Center supports in Huntsville Alabama. Position Responsibilities: Support and confirmation of fracture assessments for service life requirements. Strength analysis will include interpretation of vehicle loads and environments, stress calculations and development of margins of safety with known allowables. Observance of program standards and requirements to insure structural integrity, and documentation of stress reports. Plans and organizes structural analysis work at the program level to assure total compliance with structural integrity and stability requirements. Develops, integrates and documents complex or unique structural requirements to establish the system design. Coordinates with other engineering groups to establish the product's environment. Support and confirmation of fracture assessments for service life requirements. The position must meet Export Control compliance requirements, therefore a US Person as defined by 22 C.F.R. 120.15 is required. US Person includes US Citizen, lawful permanent resident, refugee, or asylee. Basic Qualifications (Required Skills/Experience): This position requires the ability to obtain access to a National Aeronautics and Space Administration (NASA) facility. Preferred Qualifications (Desired Skills/Experience): Has successfully managed analysis teams to meet/exceed program expectations (Required). Experience with CSW, Finite Element Analysis (FEA) including NASTRAN/Abaqus (Required). Excellent organizational and strength reporting writing skills. (Required). Familiar with BCA tools (FAMOSS, Moss-Duberg, IDTAS, FEADMS). Familiar with CAD design tools (Catia, NX, or CREO). Experience working with both composite and metallic structures. Fracture Mechanics and Damage Tolerance analysis. Significant experience with launch vehicle and airplane structures. Experience in structural test development/definition. Experience in earned value management. Experience in utilization of new materials. Typical Education/Experience: Education/experience typically acquired through advanced technical education from an accredited course of study in engineering, computer science, mathematics, physics or chemistry (e.g. Bachelor) and typically 14 or more years' related work experience or an equivalent combination of technical education and experience (e.g. PhD+9 years' related work experience, Master+12 years' related work experience). In the USA, ABET accreditation is the preferred, although not required, accreditation standard. Relocation assistance is not a negotiable benefit for this position. Candidates must live in the immediate area or relocate at their own expense. Boeing is a Drug Free Workplace where post offer applicants and employees are subject to testing for marijuana, cocaine, opioids, amphetamines, PCP, and alcohol when criteria is met as outlined in our policies. Experience Level Individual Contributor Contingent Upon Program Award No, this position is not contingent upon program award Schedule Full time Boeing is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, age, physical or mental disability, genetic factors, military/veteran status or other characteristics protected by law. Email me jobs relevant to my job search

          

Plastic Surgery Case Study – Rhinoplasty for the Boxy Tip Deformity   

Cache   

Background:  The shape of the nose is a combination of the form of its osteocartilaginous framework and the thickness of the overlying skin. The skin plays a major role in the appearance of the nose particularly as the nasal skin becomes thicker. But regardless of thick or thin nasal skin rhinoplasty surgery is about changing Read More...

The post Plastic Surgery Case Study – Rhinoplasty for the Boxy Tip Deformity appeared first on Explore Plastic Surgery.


          

Software Engineer   

Cache   

Job Description:
 • Our Aerospace client is in need of a Software Engineer to support the development of NASA flight Software Systems. This candidate will be involved with the design, development, integration, test, and delivery of software systems for advanced space systems, atmospheric flight vehicles, science instruments, and ground support systems. The ideal candidate will be capable of supporting efforts within an integrated development environment at all phases of the project software life cycle.
  Qualifications:
  • --- Development of the flight software and other supporting software systems in the C/C++ programming language.
   --- Interfacing with both actual hardware and simulated hardware modules.
   --- Experience developing software requirements, operational concepts, system interfaces, test plans and procedures.
   --- Experience with software version control systems desired (i.e. GIT, Subversion, etc.)
   --- Utilizes SDKs, custom tools and COTs software in the overall development of software systems
   --- Specialized knowledge in areas critical to machine learning for autonomous systems is desired (i.e. neural networks, genetic algorithms, etc.)
   --- Other areas of knowledge such as human-machine interaction, computer vision and image processing techniques, and robust decision making under uncertainty in an aerospace context is helpful.
   --- C/C++ programming skills.
   --- Python
   --- LabWindows
   --- Java Scripting
   --- Code development in both Linux (i.e. Redhat7) and Windows operating systems
   --- Code development for real-time operating systems helpful (VxWorks, FreeRTOS, etc.)
   --- Familiar with embedded system/single board computing (i.e. BeagleBone, Raspberry Pi, etc.)
   --- BS degree or higher in Computer Science/Engineering or equivalent.

          

Sr. Development Scientist   

Cache   

The Scientist will develop analytical methods for quality control and characterization of products, lead drug product formulation development projects and product development programs and provide analytical and technical support for process development and manufacturing.Responsibilities include developing appropriate quality measures for Summit Biosciences' products; developing, validating, transferring or verifying analytical methods, characterizing products and processes, training and creation of documentation.Essential Functions:Lead scientific aspects of nasal spray drug product development projectsProvide expertise in chemistry and analytics related to Summits' productsDesign and conduct quality-by-design (QbD) studies to characterize and optimize analytical methods or the formulation, device and the processResponsible for the design and conduct of studies in accordance with company and regulatory standards to facilitate new product developmentResponsible for multi-department and multi-site communications required to facilitate new product developmentLead development projects or programs and process changes to ensure continuous improvementManage technical direction of projects- identifying key deliverables and next steps and communicating to teamPrioritizes workload to ensure that key objectives are met on time and to budgetLead method development, validation and product characterization for multiple projectsConducts technical projects with the appropriate use of company resources in mindMake recommendations for continuous improvement projects that improve effectivenessPerform nasal spray drug product formulation development projectsAuthor and review technical reports, regulatory submissions, SOPs, validation protocols, batch records and other cGMP documentsIdentify and implement new techniques and instrumentation to expand internal capabilitiesAssist junior staff to apply complex fundamental knowledge, laboratory procedures, testing apparatus/ methods, or manufacturing equipment or processes -Knowledge, Skills and Abilities:Extensive technical experience in analysis and development of pharmaceuticalsComprehensive understanding of small molecule chemistryDemonstrated knowledge of modern analytical techniques, including HPLC. Knowledge of nasal spray characterization a plus.Experience in development and validation of methods destined for QC in the pharmaceutical industryUnderstanding of current Good Manufacturing Practices (cGMPs)Proven team player with well-developed interpersonal and mentoring skills, excellent organizational skills, communication skills, including written documentation skills and presentation skills -Minimum Qualifications:Degree in chemistry, pharmaceutics or related field; advanced degree is a plusExtensive experience in analytical and drug product development activities regulated by FDAOutstanding capabilities for adjusting priorities in response to changing conditions and schedulesExperience with nasal spray drug product development and characterization is a plus -Success Factors:Enthusiasm for building a companyEnthusiasm for working in teams and collaborating with both internal and external colleaguesSubstantial expertise in small molecule chemistryInterest in applying new technologiesAbility to use resources to tenaciously resolve problems and close projectPlease submit cover letter and resume for consideration.

          

Intervention Radiology Technologist Laboratory Cardio Full-Time Days St. Marys   

Cache   

POSITION SUMMARY:

The Special Procedures Technologist working in the Cardiac Cath lab demonstrates the knowledge and skills necessary to provide care appropriate to any age-related needs of adults and adult-geriatric patients. Under direction, assumes responsibility for patient specimen testing, quality control, quality improvement, and equipment maintenance. Assists physicians in diagnosing and treatment of patients within the Cardiac Cath Lab department. Performs a broad spectrum of radiographic procedures utilizing established radiation safety practices. Maintains thorough knowledge of radiation physics, anatomy and radiological techniques in the areas of fluoroscopy, interventional procedures, and surgical techniques. Understands and contributes to the vision/mission and goals of the department. Accountable for performing and providing quality customer service throughout CHN.

POSITION DUTIES:

Perform diagnostic imaging procedures and therapeutic vascular procedures following established radiation safety practices.
Greet patient with positive attitude, introduce self. Explain procedure to patient prior to study. Explain post-procedure care to patient.
Check for accuracy of ordered exams. Check all armbands/D.O.B.
Collect pertinent patient history and document on requisition.
Document patient education on requisition/worksheet as appropriate.
Complete consent forms as indicated per procedure. Complete pregnancy forms, oxygen transportation forms, medication reconciliation forms.
Demonstrate understanding of patient prep and protocols and comply with all departmental processes regarding patient care, filing, etc. Maintain patient confidentiality as regulated by the HIPPA policy.
Complete all exams in accordance with department protocols. Assess patient to assure exam completeness.
Assure patient safety: stretcher locked, bed rails when patient in bed/stretcher, patient transfer/slide boards, armband in place.
Perform I.V. using proper technique.
Demonstrate understanding and complete contrast form.
Ensure film history file is made available.
Organize work to assure optimal service and to meet deadlines.
Maintain proper oxygen therapy on patients who require oxygen. Maintain skills required to change oxygen tank. Must be able to use masks and nasal canula. Adjust rate of O2 flow with mask/nasal canula according to written physician orders. Secure, transport, and secure e-cylinders.
Maintain clean work/patient care environment.
Communicate to manager/supervisor all procedure schedule changes.


Patient Care Age Specific Skills:

Pediatrics: Maintain safe environment, involve child in care and educate parents/caregivers at same time.

Adolescent: Maintain safe environment, involve patient in procedure. Allow time for and encourage questions. Explain all test and procedures thoroughly to patient before performing procedure. Maintain patient confidentiality with parental/caregiver involvement and education.

Adult: Maintain safe environment related to equipment, bed rails, and mental status. Involve patient in treatment and procedures. Explain rationale for all treatments and procedures, explaining to patient prior to performing procedure. Encourage participation in care.

Geriatric: Maintain safe environment related to equipment, bed rails, fall precautions, mobility needs, aspiration potential, and mental status. Involve patient in treatment and procedures. Allow patient to maintain control, involve patient in decision making and planning of participation in care. Assess and monitor for potential skin breakdown. Allow for possible hearing and/or vision lost, speaking in lower, louder tones as necessary. Provide all patient instructions slowly, speaking distinctly and assess for patient understanding.

Level 2 ? Proficient (in addition to above duties)
Demonstrate knowledge and implement procedures from protocol book
Troubleshoot errors and perform quality assurance checks.
Level 3 ? Subject Matter Expert (in addition to above duties)
Participate in quality improvement measures and monitoring within the department.
Assist in training, mentoring others in acquiring skills. Document clinical instruction.


Qualifications:
Education
Required: High School Diploma or General Education Diploma (G.E.D.). Graduate of an accredited radiology program. Completion of IABP, EKG, and Hemodynamic Monitoring Classes within one year of employment in position.

Licensure
Required: ARRT-CRT

Certificates
Required: ACLS within one (1) year of employment. Basic Life Support (BLS) - American Heart Association.
Preferred: RCIS (Registered Cardiovascular Invasive Specialist)

Experience
Required: 1 year as a Radiology Technologist.
Preferred: 1 year experience in a Cardiac Catheterization Lab or Radiology Special Procedures (such as Angiography)

Skills
Required: Effective organizational skills to successfully multi-task; verbal and written communication skills that are clear; and, demonstrated knowledge of sterile technique.
Preferred: Bilingual (English/Spanish)

Knowledge
Required: Medical Terminology; Contrast Media, imaging and protocols.: Requires good communication and organizational skills. Requires reasoning ability and good independent judgment. Requires working under stressful conditions and irregular hours. Requires working with frequent interruptions. Able to comprehend and interpret complex clinical subject matter related to area of expertise. Must demonstrate and maintain current knowledge and skills necessary to provide care/services to the age of the patients served in the hospital facility. Must also possess the ability to assess data and interpret the appropriate information needed to identify each patient?s requirements relative to their specific needs.
Preferred: Cardiovascular Anatomy, Physiology and Pathophysiology; EKG identification of lethal arrhythmias, and electrophysiology.

Technology
Required: Basic computer skills

Other
Required: Understands the mission and vision of the hospital. Operates within the concept of patient focused care. Evolves into an effective team member. Must adhere to dress code; good grooming and personal hygiene habits; and strict adherence to attendance policies. Maintains knowledge of and conforms to hospital policies and procedures. Employee must maintain satisfactory level of knowledge and skill in Age Specific Competencies for the appropriate patient population.
Must be able to work variable shifts, weekends and/or holidays. Being scheduled and available for ?On-Call? is required.

Job: RAD TECHPrimary Location: Tucson, ArizonaFacility: Carondelet St. Mary's HospitalJob Type: Full-timeShift Type: Days

          

Tingkatkan Kenyamanan Nasabah, Bank Mandiri Kembangkan Banking Cafe   

Cache   

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyampaikan akan banyak mengembangkan konsep banking cafe guna meningkatkan kenyamanan nasabah yang penggunaan teknologinya semakin tinggi. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menyampaikan konsep cafe banking akan semakin menjadi pilihan dalam melakukan transformasi di kantor-kantor fisik. “Penutupan kantor cabang mungkin bukan pilihan kami, tetapi kami akan ubah menjadi ukuran yang lebih compact dengan desain cafe yang lebih menarik,” …

          

Beda dengan Rini, Menteri Erick Thohir Kembali Gunakan TPA Tentukan Direksi BUMN   

Cache   

Publik tampaknya penasaran dengan figur-figur yang akan mengisi posisi pucuk pimpinan atau Direktur Utama (dirut) sejumlah perusahaan pelat merah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru pun tampaknya harus hati-hati mengambil langkah untuk menunjuk dirut-dirut baru agar seruai dengan aturan. Setidaknya ada lima BUMN strategis yang tidak memiliki direktur utama defeniti, yaitu PT PLN …

          

Nasabah Oto Bank Nagari berharap adanya penambahan OTO Bank (Video)   

Cache   

Pelayanan mobil keliling atau OTO Bank yang rutin dilakukan setiap hari ternyata menurut salah satu nasabahnya masih belum cukup dan mengharapkan adanya penambahan OTO Bank pada Senin (04/11).Salah seorang nasabah OTO Bank Nagari, Deniwati (56) mengatakan bahwa pelayanan di OTO Bank Nagari ...

          

Leo Express představil vlaky Alstom pro regiony, bude jich mít 15   

Cache   

Praha - Železniční dopravce Leo Express nasadí na své nové regionální linky v Pardubickem kraji pět vlaků Alstom Lint. Desetiletý pronájem vlaků bude společnost stát několik milionů...

          

Boeing Just Sent NASA Its Moon Lander Idea for Artemis Astronauts. Here It Is.   

Cache   

On Tuesday (Nov. 5), Boeing delivered a proposal to NASA for a crewed lunar lander to fly astronauts to the moon in 2024 as part of the agency's Artemis program.

          

NASA Spacecraft Poised to Find Thousands of Alien Worlds   

Cache   

Live Science Within just 50 light-years from Earth, there are about 1,560 stars, likely orbited by several thousand planets. About a thousand of these extrasolar planets — known as exoplanets — may be rocky and have a composition similar to Earth’s. Some may even harbor life. Over 99% of these alien worlds remain undiscovered — […]

          

Principal Systems R&D Engineer (NASA JPL Spin Off)   

Cache   

Verrix - Principal Systems R&D Engineer Orange County, CA Medical Device / Rapid Sterilization Solutions Verrix is a San Clemente, Calif.-based medical device company that is using the most advanced technologies to help protect patients from healthcare-associated infections. The foundational sterility assurance technology, originally discovered at NASA's Jet Propulsion Laboratory, integrates cutting-edge optical physics, chemistry spectroscopy, and molecular biology. Based on scientific expertise and close partnerships with healthcare professionals, Verrix is developing market-changing solutions for sterility assurance, environmental monitoring, and infection control. Our work environment is fast-paced, exciting, and customer-driven. We partner directly with our future users in our quest to deliver value to the customers we serve. In addition, we work with top-of-the-line partners in engineering, design, regulatory affairs, and marketing, so our team is constantly interacting with the brightest minds in healthcare. Job Description: - Participates in the mechanical design and development activities associated with the Company's electro-optical reader system and related disposables Responsible for the development of complex portions of the Company's products including fluid transfer, optical pathways, mechanical components and interfaces Responsible for the development of manufacturing processes, including fluid deposition, filling and sealing, and optical systems alignment and confirmation Performs failure analysis and develops corrective action plans Participates in vendor selection and qualification. Interfaces with project management, suppliers, electrical, software, manufacturing, tooling, and other engineering groups to ensure the successful development and launch of new products. Develops drawings, specifications, and inspection criteria Develops and produces work instructions and manufacturing processes Prepares findings and analysis in support of medical device regulatory submissions and investigations. Knowledge, Skills & Requirements: Minimum of 5-7 years' experience in mechanical and overall product design in a medical device environment Experience with optics design and fundamentals Experience with control systems and motion controls both integral to the product as well as the manufacturing processes Experience with fluid dynamics, fluid transfer and handling Experience with design for manufacturability Experience with product development practices and requirements in a regulated medical device manufacturing environment Detail-oriented with attention to product quality, Excellent problem solving and analysis skills. Must be able to write and analyze requirements, functional specifications, design specifications, test plans, and documentation. Ability to excel in a fast paced and dynamic work environment. Ability to coordinate multiple tasks toward completion targets under minimal supervision. Good communication skills, both verbal and written, and the ability to interface effectively with management and cross-functional teams. B.S. in mechanical engineering or related discipline Preference given for experience in sterilization or biological indicator product

          

Senior Engineer - Software Quality Assurance   

Cache   

Job Description - Ball Corporation Job Title: Senior Engineer - Software Quality Assurance (******) Job ID: ****** Location: CO - Broomfield Full/Part Time: Full-Time Regular/Temporary: Regular Return to Previous Page Who We Are: Ball Aerospace pioneers discoveries that enable our customers to perform beyond expectation and protect what matters most. We create innovative space solutions, enable more accurate weather forecasts, drive insightful observations of our planet, deliver actionable data and intelligence, and ensure those who defend our freedom go forward bravely and return home safely. For more information, visit ****************************** Facebook or Twitter. Qualifications: Senior Engineer Software Quality Assurance Perform software and firmware assurance activities for engineering requirements, design, development, individual component level, sub-system level to system level test and integration, to sustainability for all phases, systems, programs and or products from less complicated, single focus activities to extremely complex and highly diverse activities. Requiring familiarity with national defense to commercial industry policies and standards. What you ll do: * Participate in requirement, design and code reviews, approving readiness and witnessing/monitoring testing, configuration control of documents and code, problem reporting & anomaly resolution, and change control. * Audit, monitor, evaluate, and report on the software along with firmware subcontractor activities. Advise and consult to ensure proper flow down of Ball and contractual SQA requirements. * Interface with software and firmware engineering, configuration management, process organizations and program management. * Independent contributor to the development teams during all phases of the product lifecycle assessing the planning for and implementation of tailoring the process for compliance with good engineering practices along with adherence to the program statement of work. * Tailor Program Execution Framework of defined processes to program contractual requirements, to ensure on-time deliveries and within budget constraints. * Review documentation to ensure program requirements compliance, adherence to Ball Aerospace and Industry standards, risk mitigation, and completeness; tracking related action items and change requests with metrics. * Participate in the peer review process; test oversight; configuration control oversight; change control oversight; and perform periodic assessments of the Ball and subcontractor product life-cycle activities. * Present Software and Firmware product life-cycle status and adherence to process to program management and customers. * Manage customer expectations as SQA Point-Of-Contact to report status, risks and risk mitigation. * Support multiple Ball campuses for various programs and Product Center(s) support. * Travel to subcontractor and customer sites. * Maintain a regular and predictable work schedule. * Establish and maintain effective working relationships within the department, the Strategic Business Units, Strategic Support Units and the Company. Interact appropriately with others in order to maintain a positive and productive work environment. * Perform other duties as necessary. What you ll need: * BS degree or higher in Engineering or a related technical field is required plus 8 or more years related experience. * Each higher-level degree, i.e., Master s Degree or Ph.D., may substitute for two years of experience. Related technical experience may be considered in lieu of education. Degree must be from a university, college, or school which is accredited by an agency recognized by the US Secretary of Education, US Department of Education. * Advanced understanding of industry and government specifications & standards and the requirements contained therein that guide the design, build, & test of software. * Strong understanding of Software Quality Engineering (SQE) principles, tools, methods, and standards. * Strong organizational, communication and written skills with the ability to focus on details are a must. * Experience with the AS9100, SEI CMMI, ISO, Aerospace and NASA practices, IV&V, metrics; software safety and software reliability is highly desired. * Successful participation in internal and external process assessments such as BSI, AS9100, etc. * Understanding and experience with both Waterfall and Agile life cycle processes * Experience with Subversion and JIRA/Atlassian tool sets desired * Willingness to take initiative, ability to complete tasks in a timely manner, good interpersonal and project management skills, the ability to multi-task, plan, and represent SQA in cross-functional meetings and to subcontractors and customers. Working Conditions: * Work is performed in an office, laboratory, production floor, or clean room, outdoors or remote research environment. * May occasionally work in production work centers where use of protective equipment and gear is required. * May access other facilities in various weather conditions. * Travel and local commute between Ball campuses and other possible non-Ball locations may be required. Security Clearance: Successful candidate will have completed a government national security clearance investigation and must meet eligibility requirements for access to classified information. *U.S. Citizenship is Required. By applying to this position you are agreeing to complete a National Security Clearance Pre-Screen Questionnaire, if one is required, to evaluate your general ability to obtain the required security clearance or government customer access associated with this position. Relocation: Relocation for this position is Available EEO Statement: US CITIZENSHIP REQUIRED Ball Aerospace is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, pregnancy, sexual orientation, gender identity, national origin, age, protected veteran status, or disability status. Return to Previous Page

          

eCommerce Sales Specialist & Experience Manager   

Cache   

Position: -eCommerce Sales Specialist & Experience Manager OpportunitySwerve, LLC is looking to expand its team by adding an eCommerce Sales & Experience Manager. -As a key position within the company this individual will be responsible for overseeing all of the company's eCommerce sales and administration. -This includes digital/online channel strategy, brand strategy communication, pricing structure and sales, along with ongoing optimization and growth. -In addition to overall eComm management that includes Amazon, other third-party resellers and company owned assets, this team member will also assist with company website content, SEO & SEM, social media strategy execution and other digital media efforts alongside internal and external teams.This position will also work hand-in-hand with Operations to oversee eCommerce demand planning and supply chain.We are looking for someone who can roll up their sleeves and learn every aspect of what we do - someone that wants to be part of a hard-working and fast-moving sales and marketing team. -Key ResponsibilitiesEstablish and deliver sales goals, providing regular forecast updates to monitor progress against monthly, quarterly and annual sales goalsLaunch, maintain and improve product listings on Amazon and other 3rd party resellers daily, ensuring products are both accurate and compelling to incite consumer purchaseContribute to strategy development regarding product placements, pricing and effective optimization techniquesTrack operational metrics, including on-hand inventory, turnover, sell-thru, product reviews, chargebacks, non-compliance, and provide performance summaries and reporting against KPIs.Ensure complete and on-time order fulfillment, chargeback minimization, and operations metrics complianceManagement of kit production and distribution into fulfillment centers to include accurate labeling per Amazon or other third-party specificationsCoordinate with 3PLs and internal logistics team to ensure outbound prep and timely deliveryWork with Sales & Marketing to develop and execute promotional calendar in coordination with third-party resellersCoordinate with Marketing team to gather key product content (e.g. imagery, video, technology and descriptions) to optimize listings for increased salesMonitor and analyze ASIN performance, rankings, ratings and customer reviewsDevelop an intimate understanding of each category's top sellers, competition, and growth opportunities, leveraging that knowledge into strategies that garner an advantageManage Amazon FBA inventory and work with Amazon warehouse to ensure proper stock of all productsParticipate in annual forecasts and budgetingResolves customer complaints by investigating problems, developing solutions, preparing reports and making recommendations to managementResponsible for conveying the Swerve culture throughout all customer experiences -QualificationsExperience with Amazon Seller Central and FBA ProgramsProven experience and success with the Amazon Marketplace and other third-party resellersUnderstanding of Google Analytics and paid digital strategiesAdvanced computer skills with Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint), proficiency in Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator) a plus but not requiredExcellent writing and communication skillsEffective time management and organizational skills including strong attention to detailProject management skills with the ability to delegate tasks and meet deadlinesProven record of adding value within an organization through contribution of ideas and executionAbility to be effective working independently and as part of a teamKeen eye for clean design within brand standards and current creative campaignsSome travel may be requiredEducation/ExperienceBachelor degree (Marketing or General Business preferred) or equivalent experienceProgressive experience (2 - 5 years) in managing eCommerce sales channel, to include AmazonExperience with food and beverage a plus Position based at Swerve Headquarters in New Orleans, LouisianaSalary is negotiable and dependent upon experienceMedical, dental and vision benefits availablePaid vacation and holidayContinuing education and development opportunities to reach personal and professional goalsAbout SwerveSwerve Sweetener was developed in the early 2000's by a Louisiana based company. -Swerve originally started out as just one product - a zero calorie, natural sugar replacement that tastes, bakes and measures like sugar. -The company has now expanded to offer additional zero calorie sweeteners and low/no sugar bake mixes and is currently . -Swerve products are currently sold in grocery stores across the United States and Canada with a strong online presence as well. -The company is independently owned with corporate headquarters in New Orleans. -

          

Xhale Assurance, Inc FSCA 86400032A-IR Xhale Assurance Nasal Alar SpO2 Sensor   

Cache   

De bijgewerkte instructie voor het controleren en wijzigen van de meetplek ontbreekt in zowel Nasal Alar SpO2-sensor versie 10412_7 en eerder als 10358_6 en eerder.

          

Perbedaan Agen dan Bandar Judi Bola Online   

Cache   

Perbedaan Agen dan Bandar Judi Bola Online – Judi Bola online memang semakin hari memberikan banyak sekali rasa penasaran bagi penikmatnya. Hal ini tentunya berhubungan langsung dengan sistem permainan dan […]

The post Perbedaan Agen dan Bandar Judi Bola Online appeared first on Situs Agen Judi Bola Online Sbobet Terpercaya Indonesia.


          

Russian Soyuz Rockets Provide Backbone For US Space Program w/Out US-Made Engines   

Cache   

Russia is making more Soyuz spacecraft to help NASA’s ISS missions NASA warned it might need help for the next year or two. Jon Fingas, @jonfingas AP Photo/Dmitri Lovetsky  While the US wants to reduce its dependence on Russian rockets, Russia itself is expecting to help for a while yet. Roscosmos chief Dmitry Rogozin recently ordered the construction of […]

          

11/7/2019: NEWS: Listen to the scientists   

Cache   

DR RANDAL Pittelli (CP, 06/11) on the same day 11,000 scientists have urged our politicians to declare a climate emergency your letter on scientific consensus is astonishing. Here is a quote from the NASA website: “Multiple studies published in...

          

If You Solve the Riddle, You Can Become a Secret Service Agent   

Cache   

Ever fancied becoming a real-life spy? British National Cyber Security Centre, or NCSC, disclosed a riddle for their potential high-profile employees some time ago. If you’re able to solve it, then your mental abilities are enough for you to become a cyber-spy!

Or maybe your dream's to be an astronaut? Or perhaps you want to work for one of the biggest IT corporations in the world? Then you’ve got a chance to test your mettle and see if you’re witty enough for any of these jobs!

Other videos you might like:
14 Most Unusual Jobs That Actually Pay Well https://God.blue/splash.php?url=_SLASH_y5avUAKG_PLUS_4QLyJyCOEtM_PLUS_CF_PLUS_YwhH_SLASH_cBPRYWTXAJZf8HQ9ZUqjVsr6Vl2tVwx2U2XVjR_SLASH_ERTX7yw4UDHkT_PLUS_cmV78pk6FwqZytR_SLASH_IkFA_PLUS_JaRRTjEGRjDko7LGDK76bblc
5 Hard Interview Questions to Get a Job at Google (With Answers) https://God.blue/splash.php?url=TMvLS_SLASH_HOJ4j5Tapr_PLUS__PLUS_O_SLASH_wRDtTDHPhpst1yjyPEy8AWWjN5CUr6dVZ3OGDZfWUf4nzUP0fLsL2elikP8nyVHvU_PLUS_f20k1MXjBgNXF4huFYAKQm8Jn4DkuwxixClF8Dyw4h
What HR Managers Learn About You By Looking at Your Clothes https://God.blue/splash.php?url=2wQ_PLUS_rSBEbQ5gBa_SLASH_d5d6DIkW_SLASH_9EmOUi_PLUS_Xm_PLUS_uC4KzTLNI_PLUS_KCkVR6zLYFAGjn9H_PLUS_ufrk4guTsWXfrJmWnNGO_SLASH_PkbdhJycpvj5oXedQT_PLUS_96GDUpJ4JTrbKuuJb9kBO_SLASH_9W6Px

TIMESTAMPS:
The spy riddle 0:18
The astronaut riddle 3:19
The Facebook interview riddle 4:31
The Google interview riddle 6:02
The Apple interview riddle 6:49
The LinkedIn interview riddle 8:19

#interviewriddles #hardriddles #brightside

SUMMARY:
- #1. The riddle goes as follows: “Thirteen rotters stole my answer and they ROTated it by 4 and then ROTated it by 10 and all I have left is Uccr ziqy hc ozz QmpsfTwfgh Uwfzg! — (well you can read this for yourself). Can you help me get my answer back?” Everything in this riddle is right where it should be; there are no mistakes or typos, so take your time and try to solve it yourself.
- #2. Tim Peake, a British astronaut, posted a puzzle on his Facebook page, claiming it was from the test he had taken himself when applying for a position in NASA. Imagine you’re facing a cube. It can roll to the left, right, forward (towards you), or back (away from you). On the bottom of the cube, there’s a dot. Now roll the cube forward, left, left, forward, right, backwards, right. Where’s the dot now?
- #3. You’re about to board a plane to Seattle and you’d like to know if it’s raining there. You call three friends from the city and ask about the weather. Each of them has a 2/3 chance of telling you the truth and 1/3 chance of lying to mess with you. All three of them tell you that it’s raining, though. What is the chance that it’s actually raining there, considering that neither of the three knows the others?
- #4. Why are manhole covers round?
- #5. There’s a table with 100 coins lying on it. 10 of the coins are heads up, while the rest of them are tails up. You only know it, though, but can’t see, feel, or find out in any other way which ones are flipped. Your task is to split the coins into two piles so that there’s the same number of flipped coins in either pile.
- #6. How many golf balls would fit into a Boeing 747?

Music by Epidemic Sound https://God.blue/splash.php?url=iRnP1942JFIiQC2_PLUS_Jq_SLASH_D7vFhVhmMHVFjIwUF_PLUS_43dX4158AP0AeGv7yxNUTZFdmUQ1vjRIBAzE1qfpWUOJ4sYLpMbKTNw7h7_SLASH_KhNqneFeMhI_EQUALS_

Subscribe to Bright Side : https://God.blue/splash.php?url=VZqcM4OFfDIITVJqvKkz637Qj8zvhN7JOy_PLUS_sxlU9FnzUDxeA3yvCTnDdXyuC9SAl3w4_PLUS_IMGeg9eX_SLASH_mSkKdXnoVxkoeUb2HkMWG44eBuaidY_EQUALS_
----------------------------------------------------------------------------------------
Our Social Media:
Facebook: https://God.blue/splash.php?url=hU4kw4Xe2gY1sAoaVEIKa5ExrLtvhme6sf3LB4jrZ8_SLASH__PLUS_1n4oOdBwO3xzjBHRgEg_PLUS_YMNKYmXKtu5ERzGLLD_SLASH_1tLxgPTGvOWcs5dWNNaMICol1HLi3FIs_PLUS_0zzf5KhTuYT6
Instagram: https://God.blue/splash.php?url=y2ktoBAUfYkp_PLUS_EOGnwnh5_PLUS_aadW7PXUqrEt_SLASH_SbcFilf_PLUS_e7w9Eie9dcev1Y2e1DrC8U1vZyavE_PLUS_qqwuhCBhJ8cD9g76mg64Uh6kxatxGpXDNvER5uGvd1m34Pi3bRC9Py9
5-Minute Crafts Youtube: https://God.blue/splash.php?url=n1aEm3gMBfunoXp5nYQY4uAE3Jg_PLUS_kdFrQ8ezDOPT1iHfYLkerqAzqOUF8IGK7tzrfDMZ4rEajyQN7bvX2_SLASH_yquBitDTqvBtlcP3Y4hh0v8nA_EQUALS_

Stock materials (photos, footages and other):
https://God.blue/splash.php?url=u7u7nZ9Rt0Ip46OGzyO_SLASH_zLBk96zknqNS72lt8QzpLjtrtfbN8TwdFgzx7SWxRPFAxN_SLASH_MbfHkpQjM5w5Ll0c_SLASH_5tKUUzAA_PLUS_9fegByHkvDB2Ho_EQUALS_
https://God.blue/splash.php?url=3bnyWCC9wHTD5LgKehr4gZg9lDqbc3_SLASH_49uGssDDbZ_SLASH_bXzKZcO6k0tJNQCT3c6SASwetQ2OqSIKvY2RtUjXcZj2HNPgGj95zo9VkMWXIFa4g_EQUALS_
https://God.blue/splash.php?url=rcfZT4JOeAtjOj58I7n5bUHqfx8dP2G4QothSEUqvxhaJmzwh5754NIf6NUjVmyV5VfgWG8mRilT7xaOOoXEvRlSojNnT5CRP2z_SLASH_EdmR01I_EQUALS_

----------------------------------------------------------------------------------------
For more videos and articles visit:
https://God.blue/splash.php?url=QWLZfS4RsQ3fKW7qZSuHGsOCgjIF2yjlRPKCdVJanWAAQaC24E517XljMQYyoIHg8z2JRp_PLUS_d_PLUS_mxqm3Ej4FEpDV73ue3uYH2QCss6DZSwW1w_EQUALS_

          

Paragon Space Development Corporation® Wins $2 Million Dollar Contract Under ...   

Cache   

TUCSON, Ariz., Nov. 5, 2019 /PRNewswire/ -- Paragon Space Development Corporation (Paragon) is proud to announce a new award as part of NASA's Tipping Point Program. This contract award, worth $2 million, specifically concerns the Shape Memory Alloys for Regulating Thermal control systems in Space (SMARTS) radiator. SMARTS promises the high thermal turndown and low mass that is needed to enable operations in the extreme range of...

          

Pangdam I/BB Gowes Bersama Prajurit Lingkup Makodam I/BB   

Cache   

Matabangsa-Medan: Dipertengahan minggu ini di awal bulan, Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhilah mengisi dengan kegiatan olah raga sepeda santai atau Gowes bersama sejumlah Pamen Kodam I/Bukit Barisan, Rabu (6/11/2019) Kegiatan Gowes ini diawali dengan senam pemanasan dan peregangan otot yang digelar di halaman di Kediaman Pangdam I/BB, Jln Sudirman Medan. Usai senam […]

The post Pangdam I/BB Gowes Bersama Prajurit Lingkup Makodam I/BB appeared first on MataBangsa.


          

Space…the Final (Reproductive) Frontier   

Cache   

Birendra Mishra, in the Department of Human Nutrition, Food and Animal Sciences, co-authored a groundbreaking study, “Reproductive Hazards of Space Travel in Women and Men,” supported by NASA and ...

          

Wednesday Open Thread   

Cache   

Odd little thing.  After Brandon Hersey took the oath of office, there was a group photo for the Board taken. But yet, at the SPS website, they only have a photo of kids. Waiting for new members? Maybe but why not use the photo with Hersey and the rest of the current Board?

Great story from KUOW about Nova High School. I can't say it enough - Nova saves lives.

Important policy articles from OSPI.

Interesting article on how the hand grip of kids and young adults is getting weaker.
A recent study in the Journal of Hand Therapy shows that young adults have surprisingly less hand strength and hand grip than older generations, which could be one result from using more electronic devices and less pencil time. Some may even argue that electronics are hindering our students’ education rather than helping them progress because they lack fine motor development skills used for handwriting, pencil grip and brain-building activity.

So why continue to encourage and “push” hand grip strength? Developing your child’s hand strength and fine motor skills is linked to more than just handwriting and pencil grip. Researchers have also found a connection between how the brain transitions from right-brained learning (creative, emotions) to move left-brained learning (logical, critical thinking). If the brain fails to transition from right-brained learning to left-brained learning, children become more emotional instead of logical as they get older. That is why many parents and teachers today see more attention issues in the classroom, sensory struggles, meltdowns , anxiety and emotional grounding issues.
 Lunar Rover STEM Festival, A Night of Free, Space-Filled Family Fun
Join us as we unveil Kent Valley’s Next Lunar Rover at the Lunar Rover STEM Festival on Thursday, November 14 from 5:00 - 7:30p.m. at accesso ShoWare Center.
We’re celebrating our region’s legacy of aero and outer space innovation by memorializing its role in the development of the Lunar Rover. The three Lunar Rovers used in NASA’s historic Apollo Missions 15, 16 and 17 remain on the Moon today. Designed, built and tested by Boeing at its Kent Space Center, the Lunar Rovers were recently designated as historical landmarks by the King County Landmarks Commission.
What's on your mind?

Next Page: 100

© Googlier LLC, 2020